„Teisės aktų žinios”, 2023 m. kovo 13 – 19 d., Nr. 11

Apskaita

Viešojo valdymo agentūra konsultuoja dėl priemokos mokėjimo už valstybės tarnautojo pavadavimą

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 03 17.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šie priedai:

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 12 priedas (Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 19 priedas (Lankomumo apskaitos žiniaraščio forma);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 25 priedas (Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 29 priedas (Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo sutarties standartinės sąlygos);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo 38 priedas (Darbo vietų pritaikymo sutarties standartinės sąlygos).

Pakeitimai įsigalioja 2023 03 15.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 14, Identifikacinis kodas 2023-04476.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistu asmuo galės dirbti baigęs tam tikrą studijų programos modulį

Nuo šių metų kovo 11 d. įsigaliojo pakeitimai, aktualūs DSS specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems DSS tarnybos funkcijas arba jų dalį.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 15.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą, ar galima nutraukti terminuotą darbo sutartį suėjus terminui su darbuotojais, kurie pakviesti atlikti privalomąją karinę tarnybą?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 16.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą, kaip trumpinama darbuotojo darbo laiko norma darbuotojams auginantiems vaikus iki 3 m., taikant skirtingus darbo laiko režimus ar dirbant skirtingą darbo dienos trukmę?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 16.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą, ar darbuotojui už nedirbtas dienas (kai sutrumpinama darbo laiko norma iki 32 val. per savaitę) turi būti skaičiuojamas priedas prie darbo užmokesčio, jeigu jis mokamas už papildomai atliktą darbą?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 03 17.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) pajamų deklaravimo vedlys jau balandžio pradžioje bus ne tik lietuvių ir anglų, bet ir ukrainiečių bei rusų kalbomis

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 16.


VMI teikia seminaro „Aktualiausios pelno mokesčio lengvatos“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 14.


Nekilnojamojo turto mokestis

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2022 m. gautas nekilnojamojo turto pardavimo pajamas turi deklaruoti (GPM311 forma) ir sumokėti pajamų mokestį iki 2023 m. gegužės 2 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 15.


Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2022 m. gautas bet kokio nekilnojamojo turto nuomos pajamas turi deklaruoti (GPM311 forma) ir sumokėti pajamų mokestį iki 2023 m. gegužės 2 d.

Kai gyventojas nekilnojamąjį turtą (įskaitant ir gyvenamosios paskirties patalpas) nuomoja juridiniam asmeniui, tai tokios išmokos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių mokestį apskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokėjęs juridinis asmuo. Gyventojas tokių pajamų deklaruoti neprivalo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 03 15.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97 ir 98 straipsnių komentaras

 

97 straipsnis. Šio skirsnio nuostatų taikymas

1. Šio skirsnio nuostatos taikomos ūkininkams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) bendra atlygio per metus (paskutinius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma neviršija šio Įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytos ribos. Jeigu visų ūkininko ir jo partnerių atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas bendra suma kartu minėtą ribą viršija, laikoma, kad ūkininkas šio reikalavimo neatitinka;

2) yra įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui;

3) registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (hektarais).

2. Ūkininkas, atitinkantis šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, turi teisę būti įregistruotas PVM mokėtoju bendra šio Įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka. Jeigu ūkininkas yra įregistruotas PVM mokėtoju, šio skirsnio nuostatos jam negali būti taikomos. Ūkininkui šio skirsnio nuostatos negali būti taikomos ir tuo atveju, jeigu ūkininkas ar bent vienas ūkininko partneris yra įregistruotas PVM mokėtoju.

3. Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

98 straipsnis. Kompensacinio PVM tarifo taikymas

1. Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi teisę gauti iš pirkėjų (klientų), kompensacinį priedą už:

1) žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas (pagal šio Įstatymo 1 priede nurodytą žemės ūkio paslaugų sąrašą), kai ji tiekiama (jos teikiamos) apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra ūkininkai, kuriems Lietuvos Respublikoje taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;

2) žemės ūkio produkciją, kai ji tiekiama į kitą valstybę narę PVM mokėtoju įregistruotam juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

2. Kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas taikant šio Įstatymo 100 straipsnyje nustatytą kompensacinį PVM tarifą.

3. Kompensacinio priedo dydis privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas. Kompensacinio priedo suma įtraukiama į žemės ūkio produkcijos ir (arba) paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo PVM atskaitą bendra šiame Įstatyme nustatyta tvarka kaip ir kitas pirkimo PVM.

4. Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos tiekimas Lietuvos Respublikos PVM mokėtojams įforminamas šio Įstatymo 79 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. Žemės ūkio produkcijos tiekimas kitiems asmenims bei žemės ūkio paslaugų teikimas įforminamas laisvos formos apskaitos dokumentu. Šį dokumentą išrašo pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, arba pats ūkininkas - kitais atvejais. Šiame apskaitos dokumente privalo būti nurodyti visi pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus privalomi rekvizitai ir papildomi rekvizitai, kurių sąrašą nustato centrinis mokesčio administratorius.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kompensacinis priedas, pirkėjų sumokėtas ūkininkams, kuriems pagal šį skirsnį taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pirkėjams grąžinamas už:

1) žemės ūkio produkciją, patiektą į kitą valstybę narę PVM mokėtoju esančiam apmokestinamajam asmeniui arba PVM mokėtoju esančiam juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo;

2) žemės ūkio produkciją, kuriai (jei ją tiektų ne ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) būtų taikomos šio Įstatymo VI skyriaus nuostatos ir kuri tiekiama apmokestinamajam asmeniui, įsikūrusiam už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jeigu šią produkciją šis apmokestinamasis asmuo naudoja veiklai už šalies teritorijos ribų, kuriai, jeigu ji būtų vykdoma Lietuvoje, tenkantis pirkimo (importo) PVM galėtų būti atskaitomas, ir (arba) veiklai, apmokestinamai taikant 0 procentų PVM tarifą pagal šio Įstatymo VI skyriaus nuostatas, ir (arba) teikiant paslaugas valstybėje narėje, kurioje įsikūręs jų pirkėjas, jeigu šis pirkėjas privalo už šias paslaugas apskaičiuoti ir sumokėti PVM;

3) žemės ūkio paslaugas, suteiktas kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui arba apmokestinamajam asmeniui, įsikūrusiam už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jeigu šios paslaugos naudojamos veiklai už šalies teritorijos ribų, kuriai, jeigu ji būtų vykdoma Lietuvoje, tenkantis pirkimo (importo) PVM galėtų būti atskaitomas, ir (arba) veiklai, apmokestinamai taikant 0 procentų PVM tarifą pagal šio Įstatymo VI skyriaus nuostatas, ir (arba) teikiant paslaugas valstybėje narėje, kurioje įsikūręs jų pirkėjas, jeigu šis pirkėjas privalo už šias paslaugas apskaičiuoti ir sumokėti PVM.

6. Šio straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktų nuostatos netaikomos, jeigu valstybėje, kurioje pirkėjas įsikūręs, jam taikomos nuostatos, iš esmės tolygios šio Įstatymo 71 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI 2023 03 07 raštas Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-7045.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia naudotis nauju įrankiu, kuris sukurtas siekiant, kad būtų patogiau ir paprasčiau surasti informaciją apie žaliuosiuose pirkimuose nustatytus aplinkosauginius reikalavimus bei kuriose pirkimo dokumentų dalyse jie nustatyti

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 03 15.


SoDra

„Sodros“ specialistai su gyventojais, dirbančiais savarankiškai, susisieks telefonu, elektroniniu paštu arba per asmenines paskyras ir paaiškins, kiek ir kokių įmokų reikia sumokėti už 2022 m.

„Sodros“ informacija, 2023 03 17.


Nuo metų pradžios įsigaliojo nauja vaiko priežiūros atostogų skyrimo tvarka – kiekvienas iš tėvų – ir tėtis, ir mama - turi galimybę paimti po 2 mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 03 14.


Valstybės tarnyba

Viešojo valdymo agentūra 2023 m. kovo 23 d. 13.30 val. organizuoja metodinę konsultacijąValstybės tarnautojų teisės ir pareigos bei valstybės tarnautojų socialinės garantijos

Konsultacija vyks, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“.

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 03 14.


Kiti

Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir valstybinio administravimo subjektų (biudžetinių įstaigų) naudojamų pastatų renovacijai paraiškas dar galima teikti iki birželio 1 d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 03 13.


Iki 2024 m. sausio 1 d. atidedamas reikalavimas turgaviečių ir viešųjų prekybos vietų mėsos prekybininkams privalomai pildyti elektroninius apskaitos žurnalus

Pagal anksčiau patvirtintą žemės ūkio ministro įsakymą, nuo balandžio 1 d. elektroninį apskaitos žurnalą būtų privalėję pildyti visi turgaviečių ir viešųjų prekybos vietų prekiautojai, prekiaujantys šviežia mėsa, mėsos gaminiais, paukštiena, paukštienos gaminiais, taip pat ir tie, kurie naudoja kasos aparatus.

Žemės ūkio  ministerijos Informacija, 2023 03 17.


Pluoštinių kanapių augintojų ir gamintojų dėmesiui: Europos Komisija nustatė didžiausias leidžiamas tetrahidrokanabinolio (THC) koncentracijas kanapių sėklose ir iš jų pagamintuose produktuose

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 03 13.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena kai kurias svarbiausias gaires, kurių turėtų laikytis nuomonės formuotojai, kad tinkamai informuotų savo sekėjus – vartotojus

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 03 14.