„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gruodžio 4 – 10 d., Nr. 49

Apskaita

Seimas patvirtino 2024 metų valstybės biudžeto projektą

Didžiausias dėmesys skiriamas švietimo susitarimo įgyvendinimui ir trims iki šiol nuosekliai Finansų ministerijos išskirtoms prioritetinėms kryptims: žmonių pajamų didinimui, saugumo stiprinimui bei investicijoms Lietuvos ateičiai.

Finansų ministerijos Informacija, 2023 12 05.


Pelno mokesčio lengvata filmų gamybai pratęsta iki 2028-ųjų pabaigos

Kultūros ministerijos Informacija, 2023 12 05.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

 

1. Pakeistas 6 straipsnio 1 punktas:

6 straipsnis. Asignavimų valdytojų teisės

Biudžeto asignavimų valdytojas turi teisę:

1) biudžetiniais metais keisti patvirtintų jo vadovaujamos įstaigos, jam pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vykdomoms programoms patvirtintų biudžetų lėšų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka apie tai praneša Finansų ministerijai, o savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka), neviršydamas patvirtintų tam tikrai programai asignavimų sumų. Asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų, sumų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais. Nepanaudota asignavimų tęstinei veiklai suma, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama investicijų projektams, kurie finansuojami iš tęstinės veiklos lėšų, arba pažangos priemonėms, jeigu pažangos priemonėms numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės arba savivaldybių biudžetuose, papildomai finansuoti, išskyrus kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose savivaldybių biudžetų lėšų naudojimą, nustatytus atvejus;

...“.

 

2. Pripažintas netekusiu galios 101 straipsnis:

„101 straipsnis. Biudžetinių įstaigų skolinimasis

Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet jomis neapsiribojant.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22975.


Darbas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotą 2024 metams

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija atsako: darbuotojas nori gauti darbo užmokestį kas savaitę: ar tai teisėta?

Nors draudimas mokėti darbo užmokestį kas savaitę nenumatytas darbo teisės normose, tokia darbo užmokesčio mokėjimo tvarka gali sukelti darbdaviui papildomų administracinių darbų.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 12 07.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 05 ir 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 04, Identifikacinis kodas 2023-23383.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio komentaro 5 punktas (9 straipsnis. Pajamos natūra)

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 12 06 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4728.


VMI parengė leidinį „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 04.


VMI parengė leidinį „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems papildomas pensijų kaupimo įmokas į II pakopos pensijų fondus“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 04.


VMI informuoja, kad nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas aukščiau nurodytoms maitinimo paslaugoms, suteiktoms iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 08.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistos Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“

 

1. Pakeisti Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių 13 ir 14 punktai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01):

13. Leidžiamos biržių matavimo paklaidos:

13.1. matuojant ilgius ir kampus nustatančiais instrumentais, linijų paklaida – ±1 m šimtui metrų, kampų paklaida – ±1o kampui;

13.2. matuojant tiesiogiai taškų koordinates nustatančiais instrumentais, posūkio taškų koordinačių paklaida – ±2 m taškui.

13. Matuojant tiesiogiai taškų koordinates nustatančiais instrumentais, posūkio taškų koordinačių paklaida – ±2 m taškui. Atliekant matavimus taško koordinatės negali patekti į gretimus žemės sklypus.

 

14. Apmatuotų biržių brėžiniai braižomi miškotvarkos planšetų masteliu (1:10000). Nedidelių ar sudėtingos konfigūracijos biržių brėžiniai gali būti braižomi stambesniu masteliu (1:5000). Brėžiniuose nurodoma:

14.1. biržių aplinkinių ribų (linijų) ilgiai;

14.2. rumbai arba azimutai, arba vidaus kampai, arba posūkio taškų koordinatės;

14.3. nekirstinos biržės dalys;

14.4. skersinės ir jų numeriai bei plotas;

14.5. sujungimas su kvartaliniu tinklu arba ribinėmis linijomis;

14.6. schematiškai pažymimos apskaitos barelių vietos, saugotino pomiškio ir jaunuolynų ploteliai, perspektyvūs želdiniai, taksacinių sklypų ribos.

14. Apmatuotų biržių brėžiniai braižomi elektroninėmis priemonėmis, pateikiami skaitmeniniai plotiniai vektoriniai biržių brėžiniai. Brėžiniuose nurodomos biržės posūkio taškų koordinatės ir posūkio taškų sujungimo eiliškumas.”

 

2. Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės papildytos 171 punktu (papildymas įsigalioja 2024 04 01):

„171. Ne vėliau kaip 10 dienų prieš vykdant miško kirtimą (išskyrus jaunuolynų ugdymo ir retinimo miško kirtimus) II miškų grupės miškuose arba miškuose, esančiuose saugomose teritorijose (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas), kurios registruotos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, šalia numatyto kirsti ploto visuomenei nurodoma būsimų kirtimų rūšis, kertamas plotas, vykdymo pagrindas ir tikslai, miško kirtimo darbų organizatoriaus, jei miško kirtimas vykdomas valstybiniuose miškuose, arba Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus, suteikusio teisę kirsti privačiuose miškuose, kontaktinė informacija. Biržėse, kuriose vykdyti atvejiniai pagrindiniai arba plynieji miško kirtimai, papildomai nurodomas numatomas miško atkūrimo būdas, laikas ir planuojamo atkurti miško rūšinė sudėtis; informacija šiose biržėse turi būti skelbiama, iki bus užbaigti miško atkūrimo darbai, visose kitose biržėse – iki bus užbaigti miško kirtimo darbai. Pasibaigus numatytam visuomenės informavimo terminui, informacinę medžiagą privaloma iš miško pašalinti.“

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 11 10 įsakymas Nr. D1-577 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 07, Identifikacinis kodas 2023-23751.


SoDra

Paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Šiuo įstatymu patvirtinta:

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2024 metų biudžetas (1 priedas);

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2024 metų įplaukos, išlaidos (2 priedas) ir kasos apyvartos lėšos;

3. Garantinio fondo 2024 metų biudžetas – (3 priedas);

4. Garantinio fondo biudžeto 2024 metų įplaukos ir išlaidos (4 priedas);

5. Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2024 metų biudžetas (5 priedas);

6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 metų įplaukos ir išlaidos (6 priedas).

 

Įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“

 

1. 16-o punkto pakeitimas įsigalioja nuo 2023 12 05:

„16. Bedarbiui ar Užimtumo tarnybai pateikus arba Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslinus duomenis, turinčius įtakos nedarbo draudimo išmokos mokėjimui, nedarbo draudimo išmoka perskaičiuojama ir mokama Nuostatų 17 punkte nustatyta tvarka. Nedarbo draudimo išmoka taip pat perskaičiuojama, jeigu jos mokėjimo laikotarpiu pasikeičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydis.”.

 

2. 161-u punktu papildyta nuo 2023 12 05:

„161. Nedarbo draudimo išmoka perskaičiuojama, jeigu jos mokėjimo laikotarpiu pasikeičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis.

Nedarbo draudimo išmoka perskaičiuojama nuo pasikeitusio MMA dydžio įsigaliojimo dienos. Fondo valdybos teritorinis skyrius iki nedarbo draudimo išmokos mokėjimo už mėnesį, nuo kurio galioja naujas MMA dydis, dienos ją perskaičiuoja pagal pasikeitusį MMA dydį ir toliau moka Įstatymo nustatyta tvarka.

Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs Užimtumo tarnybos užklausą dėl nedarbo draudimo išmokos dydžio, taikomo bedarbiui, pagal Užimtumo įstatymą dalyvaujančiam paramos mokymuisi priemonėse ir jo pasirinkimu gaunančiam nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendiją arba stipendiją, jį perskaičiuoja pagal pasikeitusį MMA dydį ir šiuos duomenis Užimtumo tarnybai pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užklausos gavimo dienos.“.

 

3. 21-o punkto pakeitimas įsigalioja nuo 2024 01 01:

„21. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas Įstatymo 12 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytiems asmenims pratęsiamas nuo kitos dienos, einančios po paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpio pabaigos, Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu per Nuostatų 19 punkte nurodytą terminą.“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 24 nutarimas Nr. 1656 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 04, Identifikacinis kodas 2023-23392.


Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 05, 2024 01 01 ir 2024 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 25 d nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 04, Identifikacinis kodas 2023-23393.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

5 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas;

25 straipsnis. Tarptautinio pirkimo, supaprastinto pirkimo ir mažos vertės pirkimo atlikimas;

26 straipsnis. Pirkimų planai;

46 straipsnis. Tiekėjo pašalinimo pagrindai;

58 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus;

76 straipsnis. Projekto konkurso vykdymas;

821 straipsnis. Centrinių perkančiųjų organizacijų steigimas ir finansavimas;

93 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnyba;

94 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai;

98 straipsnis. Pirkimų stebėsenos ataskaita.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27254.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11577.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22985.


Pakeistas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

 

1. Pakeista 68 straipsnio 10 dalis:

68 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus ir įtraukimą į kvalifikacijos vertinimo sistemą

...

10. Susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos nariai, Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiojo subjekto ar jo įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiojo subjekto vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia šis įstatymas.”.

 

2. Pakeista 104 straipsnio 4 dalis:

104 straipsnis. Pirkimų stebėsenos ataskaita

...

4. Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu šio įstatymo 100 straipsnio 3 dalyje nurodytos pirkimų priežiūrą atliekančios institucijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia informaciją apie nustatytus šio įstatymo pažeidimus, sukčiavimo, korupcijos atliekant pirkimus atvejus ir kitą turimą informaciją, reikalingą Europos Komisijai teikiamai stebėsenos ataskaitai parengti.“.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 11 29, Identifikacinis kodas 2023-22983.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 06 ir 2024 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 21 įsakymas Nr. 1S-92 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 05, Identifikacinis kodas 2023-23514.


Viešųjų pirkimų tarnyba pakartotinai akcentuoja svarbiausius dalykus, kuriuos turi atlikti pirkimo vykdytojai, priimdami sprendimus dėl tiekėjų įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų ir Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus ir pašalinimo iš jų

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 05.


Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino ir paskelbė Dinaminės pirkimo sistemos standartinių dokumentų paketą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 07.


Kiti

Nuo 2024 metų pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai

BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS DYDIS – 55 eurai (buvo – 49 eurai), ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS 197 eurai (buvo- 184 eurai), TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 165 eurai (buvo – 147 eurai), VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 176 eurai (buvo – 157 eurai).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 12 06.


Viešojo valdymo agentūra dalijasi valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo proceso monitoringo pagrindinėmis išvadomis

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 12 05.


Registrų centras geoinformacinės aplinkos žemėlapį REGIA papildė nauju duomenų sluoksniu, leidžiančiu įvertinti saulės energijos potencialą pastatų stogams

Registrų centro informacija, 2023 12 05.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba š.m. gruodžio 15 d. kviečia į nuotolinį seminarą didmeninės veterinarinių vaistų prekybos subjektams dėl geros veterinarinių vaistų platinimo praktikos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 12 05.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pataria kaip prižiūrėti gyvūnus žiemą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 12 08.


Krašto apsaugos ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

Organizacijos yra kviečiamos aptarti 2024 metų lūkesčius gruodžio 8 d. nuo 11.00 val. vyksiančiame nuotoliniame susitikime su krašto apsaugos ministerijos atstovais.

Krašto apsaugos ministerijos Informacija, 2023 12 05.


Ūkininkai, bendrovės ar žemės ūkio kooperatyvai, norintys savo žemės ūkio valdas modernizuoti arba įgyvendinti tvarias investicijas, vėl galės gauti lengvatines paskolas

Paraiškos gauti paskolą investicijoms į žemės ūkio valdas teikiamos iki 2023 m. gruodžio 29 d., o investicijoms į tvarią veiklą – nuo 2024 m. vasario 1 d. iki vasario 29 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 12 05.