„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gruodžio 25 – 31 d., Nr. 52

Apskaita

Žemės ūkio ministras patvirtino Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2024 metais sąrašą

Dokumentą skaitykite čia.


Nuo 2024 m. sausio 1 d. biudžetinėms įstaigoms tenka daugiau atsakomybės už geros atlygio sistemos nustatymą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 12 29.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Valstybės įmonės Registrų centro generalinis direktorius patvirtino Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvines vertes 2024 metams ir nustatė, kad tvirtinamos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25123.


Pakeistos Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)

Taisyklės papildytos 11 priedu (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo 20___   m.   _______ d. ataskaitos forma)

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 29.

LR finansų ministro 2013 12 31 įsakymas Nr. 1K-417 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25709.


Valstybės įmonės Registrų centro generalinis direktorius patvirtino:

1. Gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes;

2. Negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes.

Tvirtinamos vertės pradedamos taikyti nuo 2024 m. sausio 1 d.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25125.


Valstybės įmonės Registrų centro generalinis direktorius patvirtino:

1. Vietovės pataisos koeficientus pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2024 m. sausio 1 d.;

2. Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašą.

Vietovės pataisos koeficientai pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašas taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25121.


LR finansų ministras patvirtino:

1. 2023 metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą;

2. 2023 metų konsolidavimo kalendorių;

3. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių už 2023 metus teikimo kalendorių.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25909.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 248 ir 258 straipsniai

 

1. Pakeista 248 straipsnio 2 dalis:

„248 straipsnis. Streiko skelbimo draudimai

1. Draudžiama skelbti streiką greitosios medicinos pagalbos tarnybų darbuotojams ir kitiems darbuotojams, kurių teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus sprendžia kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų nagrinėjantys organai.

2. Streikai draudžiami stichinės nelaimės zonose, regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta mobilizacija, karo, nepaprastoji padėtis, iki bus likviduojami stichinės nelaimės padariniai, paskelbta demobilizacija ar atšaukta karo, nepaprastoji padėtis.

2. Streiko ribojimus mobilizacijos, nepaprastosios, karo padėties ar ekstremaliosios situacijos metu nustato mobilizaciją, nepaprastąją, karo padėtį ar ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys įstatymai.

3. Galiojant kolektyvinei sutarčiai, draudžiama skelbti streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų, reglamentuotų šioje sutartyje, jeigu jų laikomasi.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas ribojimas netaikomas kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų, kurie kyla ir yra neišspręsti šio kodekso nustatyta tvarka, vedant kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo.“.

 

2. Pakeistas 258 straipsnis:

258 straipsnis. Lokauto draudimas

Draudžiama skelbti lokautą greitosios medicinos pagalbos tarnybose, stichinės nelaimės ekstremaliosios situacijos zonose, taip pat regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta mobilizacija, karo, nepaprastoji padėtis, taip pat viešojo administravimo įstaigose ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25627.


Paskelbtas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

1. Šis įstatymas nustato viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, (toliau – viešoji įstaiga) vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) valstybinėms aukštosioms mokykloms;

2) valstybiniams mokslinių tyrimų institutams;

3) asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

 

Įstatymas įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Patvirtintas metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius 2024 metais

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

Naujos redakcijos įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas reglamentuotas TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25599 (2 straipsnyje).


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

6 straipsnis. Draudžiamieji įvykiai;

11 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokos;

14 straipsnis. Ligos išmokos mokėjimo trukmė;

15 straipsnis. Ligos išmokų dydis;

19 straipsnis. Netekto dalyvumo vienkartinė kompensacija;

20 straipsnis. Netekto dalyvumo periodinė kompensacija;

21 straipsnis. Kompensacijų mokėjimas pasikeitus nukentėjusiojo netekto dalyvumo procentams;

22 straipsnis. Netekto dalyvumo periodinės kompensacijos mokėjimo trukmė;

23 straipsnis. Draudimo išmokos dydžio sumažinimas;

24 straipsnis. Draudimo išmokos dydžio padidinimas;

25 straipsnis. Draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo terminai;

26 straipsnis. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam asmeniui mirus;

27 straipsnis. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam asmeniui mirus.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 28, Identifikacinis kodas 2023-25616.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos žemės fondas (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

7 straipsnis. Valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

8 straipsnis. Valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai ja naudotis (panauda) (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

9 straipsnis. Valstybinės žemės išnuomojimas (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

11 straipsnis. Valstybinės žemės nuosavybės teisės perleidimas (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

131 straipsnis. Investicinių valstybinės žemės sklypų rezervavimas (papildyta nuo 2024 01 01);

22 straipsnis. Žemės servitutai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01 ir 2024 01 02);

23 straipsnis. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka (pakeitimai įsigalioja 2024 01 02);

25 straipsnis. Miškų ūkio paskirties žemė (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

30 straipsnis. Pirmumo teisė pirkti parduodamą privačią žemę (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

32 straipsnis. Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų ir valstybės įmonių kompetencija žemės santykių srityje (pakeitimai įsigalioja 2024 01 02);

39 straipsnis. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

40 straipsnis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01 ir 2024 01 02);

45 straipsnis. Žemės ir kito privataus nekilnojamojo turto paėmimo visuomenės poreikiams atvejai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

46 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

48 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01);

51 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų rengimas (pakeitimai įsigalioja 2024 01 01).

 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25087.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25258.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25320.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25332.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25903.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25937.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25938.


Valstybinės miškų tarnybos direktorius patvirtino Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašą

Įsakymas įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


1. Pakeisti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

3 straipsnis. Miškų grupės, ūkininkavimo jose tikslai ir režimas;

4 straipsnis. Nuosavybės teisė į miškus ir valstybinės reikšmės miškai;

101 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos miško žemėje;

12 straipsnis. Miško žemės sausinimas, tręšimas ir kelių per miško žemę tiesimas.

 

2. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas papildytas 102 straipsniu:

102 straipsnis. Inžinerinių tinklų tiesimas, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas miško žemėje.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25317.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25330.


Labdara ir parama

Pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo straipsniai:

4 straipsnis. Labdaros ir paramos dalykai;

7 straipsnis. Paramos gavėjai;

8 straipsnis. Paramos gavėjo įsipareigojimai;

9 straipsnis. Labdaros ir paramos teikimo būdai;

11 straipsnis. Labdaros ir paramos apskaita ir viešinimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 29, Identifikacinis kodas 2023-25958.


SoDra

„Sodra“ informuoja, ką kitais metais svarbu žinoti savarankiškai dirbantiems

„Sodros“ informacija, 2023 12 17.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčius, kurie įsigalios arba numatoma, kad įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

Žodžiu sudaromos supaprastinto pirkimo sutarties vertė iš 5000 Eur (be PVM) pakeista į 10000 Eur (be PVM), o prekių ir paslaugų, skirtų moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinei veiklai, pirkimo atvejais - 15000 Eur (be PVM).

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 27.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie pakeitimus Atn-1 ir Atn-3 formų ataskaitose nuo 2024 m. sausio 1 d. ir primena apie metinių Atn-3 formos ataskaitų teikimą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 28.


Kita

Parengtos ir skelbiamos Rekomendacijos dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitų rengimo ir teikimo fizinio asmens bankroto proceso metu

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 12 28.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kviečia susipažinti su taikomais reikalavimais ir taisyklėmis, pradedant maisto gamybos ir tiekimo verslą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 12 29.


Aplinkos ministerija skelbia svarbiausius pokyčius aplinkos sektoriuje nuo 2024 metų

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 12 29.


Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojai privalės atskirai rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 12 28.


Aplinkos ministerija atsako, kodėl fejerverkai – žalinga ir atgyvenusi pramoga

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 12 28.