„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gruodžio 18 – 24 d., Nr. 51

Apskaita

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 02 20 įsakymo Nr. VA-20 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 12 20, Identifikacinis kodas 2023-24735.


Skelbiama Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų metu nustatytų audito trūkumų apžvalga (2021-2022 m.)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 12 21.


Nuo 2024 m. sausio 1 d. maksimalus taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) didinamas 20 proc. iki 747 eurų

Finansų ministerijos informacija, 2023 12 19.


Finansų ministerija informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. prasidės viešojo sektoriaus subjektų 2023 m. finansinių ataskaitų duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS)

Atkreipiamas dėmesys, kad yra trumpinami duomenų pateikimo terminai. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys turės būti pateikti („publikuoti“) iki 2024 m. vasario 29 d., patvirtinti („integruoti“) ir apsaugoti – iki 2024 m. kovo 1 d.

Finansų ministerijos Informacija, 2023 12 19.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. VE-650 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo“:

1. Pakeista draudimo įmonių metinių finansinių ataskaitų forma (FS0417) ir jį išdėstyta nauja redakcija;

2. Pakeista draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų forma (FT0417) ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 12 23 įsakymas Nr. VE-650 (1.3 E) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25055.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 3 punktas:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

...

3. Nustatyti, kad tarnybiniai automobiliai, kurie priskirtini specialiosioms transporto priemonėms, taktinėms ir logistinėms transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, tarnybiniams automobiliams, naudojamiems kriminalinės žvalgybos subjektų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei aplinkos apsaugos kontrolei, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrai, valstybinei teritorijų planavimo ir statybų priežiūrai vykdyti, Lietuvos statistikos departamento tarnybiniams automobiliams Valstybės duomenų agentūros tarnybiniams automobiliams, naudojamiems Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti ir jos įgyvendinimui kontroliuoti, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybiniams automobiliams, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems darbų saugos ir sveikatos, darbo santykių kontrolei vykdyti, Lietuvos transporto saugos administracijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems kelių transporto vežėjų veiklos kontrolės, valstybinės saugios laivybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse kontrolės funkcijoms atlikti, Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems pasienio kontrolės punktų priežiūrai vykdyti, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tarnybiniams automobiliams, naudojamiems ūkio subjektų veiklos priežiūrai vykdyti, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei švietimo teikėjų veiklos priežiūrai vykdyti, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos administravimo ir kontrolės funkcijoms atlikti, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Aplinkos ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems žemės reformos, žemėtvarkos, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo kontrolės ir valstybinės priežiūros funkcijoms atlikti, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems fitosanitarinei ir augalų apsaugos produktų kontrolei vykdyti, augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimui, kokybės ir tiekimo rinkos kontrolei, eksportuojamų ir importuojamų grūdų inspektavimui ir intervencinio pirkimo grūdų kokybės priežiūros funkcijoms atlikti, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jai pavaldžios biudžetinės įstaigos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei veterinarinei, maisto saugos, kokybės, valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūrai ir kitų privalomųjų reikalavimų kontrolei vykdyti, Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros funkcijoms, ūkio subjektų veiklos patikrinimams, susijusiems su Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, atlikti, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tarnybiniams automobiliams, naudojamiems rizikos vertinimo, oficialiosios laboratorijos, nacionalinės etaloninės laboratorijos vykdomoms funkcijoms atlikti ir oficialios kontrolės mėginių pristatymui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jai pavaldžios biudžetinės įstaigos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems valstybinei veterinarinei, maisto saugos, kokybės, valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūrai ir kitų privalomųjų reikalavimų kontrolei vykdyti, Lietuvos metrologijos inspekcijos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems teisinei metrologinei kontrolei vykdyti, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems rinkos priežiūrai vykdyti, Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų tarnybiniams automobiliams, naudojamiems konsulinėms, kurjerių, diplomatinio protokolo, diplomatinių krovinių ir diplomatinio pašto gabenimo funkcijoms atlikti, vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigos, vykdančios sveikatinimo veiklą, tarnybiniams automobiliams, naudojamiems sveikatos priežiūros paslaugoms namuose teikti, Kultūros infrastruktūros centro tarnybiniams automobiliams, naudojamiems paveldotvarkos ir kultūros infrastruktūros modernizavimo programoms įgyvendinti, išlaidų dydžius nustato ministras, atsakingas už atitinkamą valdymo sritį, specialiųjų atašė tarnybiniams automobiliams, naudojamiems specialiųjų atašė funkcijoms atlikti jų paskyrimo valstybėse, išlaidų dydžius nustato užsienio reikalų ministras, Vyriausybės atstovų įstaigos tarnybiniams automobiliams, naudojamiems savivaldybių veiklos administracinei priežiūrai, išlaidų dydžius nustato Vyriausybės kancleris.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 11 17 nutarimas Nr. 1341 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25189.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. A1-553 „Dėl darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ (pakeisti 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiai):

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, nustatau, kad:

1. Apskaičiuojant lėšų poreikį darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, t. y. atvejo vadybininkų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (toliau – atvejo vadybininkai), socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis (toliau kartu – socialiniai darbuotojai), individualios priežiūros darbuotojų, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, darbo užmokesčiui, taikomas toks minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

1.1. atvejo vadybininkams – 8,4 0,99 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.2. socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, – 7,8 0,94 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.3. individualios priežiūros darbuotojams – 6,7 0,74 pareiginės algos bazinio dydžio;

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 11 02 įsakymas Nr. A1-553 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 18, Identifikacinis kodas 2023-24369.


Valstybinė darbo inspekcija primena, ką turi žinoti darbuotojas, dirbdamas per šventes

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 12 20.


Mokesčių administravimas

Patvirtinta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos 5 versija

Vienetų, turinčių teisę pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauti 2024 m. gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, sąrašas papildytas užsienio valstybėje įsteigtomis lietuvių bendruomenėmis ar kitomis lietuviškomis įstaigomis ar organizacijomis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 18.


VMI primena nuolatiniams Lietuvos gyventojams apie prievolę teikti deklaracijų GPM313 ir GPM312 formas

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kitiems gyventojams išmokėdami A klasės pajamoms priskiriamas išmokas, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti GPMĮ nustatytą gyventojų pajamų mokestį (jeigu šios išmokos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms) ir šiuos duomenis deklaruoti Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens deklaracijose (GPM313 ir GPM312 formose).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 19.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys:

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

1. Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, taikomas tokia tvarka:

1) MNPD negali būti didesnis negu 7500 eurų 8964 eurai, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos;

2) kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumą, tačiau neviršija 23112 26004 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 7 500 – 0,42 8 964 – 0,5 × (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių);

3) kai GMP viršija 23112 eurų 26004 eurus per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 4800 – 0,18 × (GMP – 12 × 642).

2. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 625 747 eurai;

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 1926 2167 eurų, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 625 – 0,42 747 – 0,5 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis);

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija 1926 2167 eurus, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 642).

...

6. Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1127 eurai. Asmenims, kuriems yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1 057 eurai. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01 ir taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2024 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25334.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 11 25 įsakymo Nr. 339 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 12 20, Identifikacinis kodas 2023-24680.


Valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašą

šis aprašas įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Naujoji Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, numatanti pokyčius valstybės tarnyboje, įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

Valstybės tarnybos pertvarka numato vadovų korpuso stiprinimą ir įgalinimą: vadovai patys galės spręsti, kiek ir kokių darbuotojų jiems reikia – neliks centralizuotai tvirtinamo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, didės vadovų darbo užmokestis.

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2023 12 20.


Nuo 2024 01 01 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-447 „Dėl užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25175.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimo Nr. 1176 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 12 22, Identifikacinis kodas 2023-25075.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25, 71 ir 86 straipsniai:

25 straipsnis. Tarptautinio pirkimo, supaprastinto pirkimo ir mažos vertės pirkimo atlikimas;

71 straipsnis. Neskelbiamų derybų sąlygos;

86 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos pradėtos viešųjų pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25328.


1. Pakeistas Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija.

2. Pakeista Viešojo pirkimo arba pirkimo procedūrų ataskaitos Atn-1 forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ ir ji išdėstyta nauja redakcija.

3. Pakeista Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos Atn-3 forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 06 įsakymas Nr. 1S-80 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 21, Identifikacinis kodas 2023-24882.


Pakeistas Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 2.4 papunktis:

„2. Pagrindinės šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

...

2.4. Padalinys – pirkimo vykdytojo struktūrinis ar administracinis padalinys (filialas, atstovybė, departamentas, skyrius, biuras, tarnyba, poskyris ir pan.), neturintis atskiro juridinio asmens statuso.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 27 įsakymas Nr. 1S-94 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 21, Identifikacinis kodas 2023-24873.


Pakeistas Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo  patvirtinimo“ 12 punktas:

„12. Pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą, atveju, Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės), supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat apie vidaus sandorius ir pirkimų iš susijusių įmonių sandorius. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti dinaminėje pirkimo sistemoje ir konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti pagal preliminariąsias sutartis atliekant atnaujintą tiekėjų varžymąsi. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų užsienyje vykdomus pirkimus, įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus, skirtus užsienyje esantiems jų struktūriniams padaliniams, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, konsulinėms įstaigoms ir specialiosioms misijoms, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė.“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 19 įsakymas Nr. 1S-91 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 21, Identifikacinis kodas 2023-24825.


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad viešųjų pirkimų, kurių pirkimo procedūros bus pradėtos vykdyti 2024 metais, skelbimus nuo 2024 m. sausio 1 d. privaloma (mažos vertės – galima) susieti su 2024 metų viešųjų pirkimų planu

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 12 21.


Kiti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba PRIMENA – ELEKTROS IR DUJŲ SUVARTOJIMĄ DEKLARUOKITE IKI 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2023 12 21.


Lietuvos institucijos įspėja finansų rinkos dalyvius apie išaugusią teroristų finansavimo riziką

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija, 2023 12 21.


Nuo 2024 m. bus vykdoma taršių automobilių kontrolė

Įsigaliojus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimams, nuo kitų metų Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali be kitų institucijų pareigūnų dalyvavimo keliuose stabdyti ir atlikti operatyvinius transporto priemonių taršos matavimus.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 12 22.


Nuo kitų metų – nauji reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams

Tarp svarbiausių pokyčių – bus ribojamas paspirtukų greitis, vairuoti šias transporto priemones galės ne jaunesni nei 16 metų asmenys, nepilnamečiams bus privaloma visuomet dėvėti šalmą.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija, 2023 12 20.


Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1. Pakeisti šie Kodekso straipsniai:

29 straipsnis. Turto konfiskavimas;

247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas;

385 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje;

386 straipsnis. Pavojingųjų medžiagų ar gaminių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas;

387 straipsnis. Elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimas;

393 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas;

394 straipsnis. Oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių pažeidimas;

395 straipsnis. Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas;

396 straipsnis. Nepranešimas apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį;

443 straipsnis. Aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas;

464 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas;

577 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos;

579 straipsnis. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos;

581 straipsnis. Liudytojas;

587 straipsnis. Ekspertas ir specialistas;

588 straipsnis. Vertėjas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

594 straipsnis. Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas;

608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas;

609 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo turinys;

616 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka;

678 straipsnis. Nutarimų dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdymas;

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

2. Kodeksas papildytas šiais straipsniais:

1471 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių išdavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas;

1884 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytų reikalavimų nesilaikymas;

3331 straipsnis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą;

5741 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas administracinių nusižengimų teisenoje.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 11 12, Identifikacinis kodas 2021-23519.

TAR, 2022 07 25, Identifikacinis kodas 2022-16124.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08476.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09688.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09690.

TAR, 2023 11 27, Identifikacinis kodas 2023-22830.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09697.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14325.

TAR, 2023 11 07, Identifikacinis kodas 2023-21646.

TAR, 2023 11 21, Identifikacinis kodas 2023-22367.

TAR, 2023 12 14, Identifikacinis kodas 2023-24173.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25338.