„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gruodžio 11 – 17 d., Nr. 50

Apskaita

Paskelbtas Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Dokumentą skaitykite čia.


Viešojo valdymo agentūra skelbia Darbo apmokėjimo sistemos nustatymui aktualią informaciją

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 12 11.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 02 13 nutarimas Nr. 135 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 12, Identifikacinis kodas 2023-00624.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 16.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 12 23 įsakymas Nr. 1K-402 su visais pakeitmais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 15, Identifikacinis kodas 2023-24285.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nauja redakcija

Darbdavys, įgyvendindamas tinkamą darbo sutarties sudarymą ar vykdymą su neįgaliu darbuotoju, turi atsižvelgti į teisės normose nustatytas tokių darbuotojų lengvatas ir garantijas.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 12 15.


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai susiję su deklaruojamu turtu, kandidatuojant į valstybės tarnautojo pareigas, su aukotojų deklaruojamu turtu, šeimų narių prievole deklaruoti turtą.

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 12 12.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 02 09 įsakymas Nr. VA-13 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 12.

TAR, 2023 12 11, Identifikacinis kodas 2023-23912.


Mokesčių administravimas

VMI teikia informacinį pranešimą dėl atsiskaitymo pažymų išdavimo termino pakeitimo

Visos pažymos dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, valstybės pinigų fondais nuo 2024 01 01 bus išduodamos per 3 d. d. Mokesčių mokėtojas, pašalinęs nurodytus trūkumus, galės teikti naują prašymą dėl pažymos užsakymo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 12.


VMI informuoja, kad gyventojai jau gali įsigyti verslo liudijimus 2024 metams

Norintys tęsti veiklą kitais metais, taip pat turi pateikti naujus prašymus įsigyti verslo liudijimą, t. y. turimi 2023 m. verslo liudijimai nėra pratęsiami.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 11.


VMI teikia paaiškinimą „DĖL ĮMONĖS ELEKTROMOBILIO PAKROVIMO DARBUOTOJO NAMUOSE IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMO“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 14.


VMI atnaujino leidinį „INDIVIDUALIOS VEIKLOS, VYKDOMOS PAGAL PAŽYMĄ, YPATUMAI“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 11.


VMI informuoja, kaip ir ką pateikti pranešimo formose FR0791, FR0791A, FR0791B

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 12.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 02 07 įsakymo Nr. V-45 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 12 15, Identifikacinis kodas 2023-24345.


Pelno mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 172 ir 461 straipsniai

 

1. Pakeista 172 straipsnio 1 dalies nuostata iki dvitaškio:

172 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygin­tinai suteiktų lėšų

1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 2028 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai:

1) filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir

2) ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas išlaidas, yra ne mažesnės kaip 43000 eurų, ir

3) bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 30 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

2. Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 procentai neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje. Šios suteiktos lėšos iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduota pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį šiame straipsnyje nustatytiems reikalavimams (toliau – investicijos pažyma).

3. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos lėšos, panaudotos:

1) konsultacijų dėl paraiškos rengimo išlaidoms;

2) paraiškos rengimo išlaidoms;

3) baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms;

4) ilgalaikio turto įsigijimo, statybos, rekonstravimo išlaidoms, jeigu tai nesusiję su filmo gamyba;

5) kelionės išlaidoms, kai Lietuvos Respublika nėra atvykimo arba išvykimo vieta;

6) parengiamųjų filmo darbų išlaidoms;

7) filmo reklamos, rinkodaros išlaidoms;

8) filmo platinimo išlaidoms;

9) kiekvienam vaidmens atlikėjui atskirai išmokamam atlygiui – suma, viršijanti 4 procentus visų filmo ar jo dalies gamybos Lietuvos Respublikoje išlaidų.“.

 

2. Pakeista 461 straipsnio 4 dalis:

„461 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

...

4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 2009–2028 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Šių pakeitimų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2024 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 12 15.

TAR, 2023 12 14, Identifikacinis kodas 2023-24166.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 01 23 įsakymas Nr. A1-39 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 14, Identifikacinis kodas 2023-24210.


2024 metų pradžioje, kaip ir kasmet, „Sodra“ įtrauks į antros pakopos pensijų kaupimą naujus dalyvius: ką svarbu žinoti

„Sodros“ informacija, 2023 12 15.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

 

1. Pakeista Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1 straipsnio 4 dalis:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

...

4. Šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalis ir 17 straipsnio 2 dalis taikomos valstybės valdomoms įmonėms, savivaldybių valdomoms įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai. Šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punktas taikomas valstybės kontroliuojamiems pelno siekiantiems subjektams ir savivaldybės kontroliuojamiems pelno siekiantiems subjektams.

...”.

 

2. Pakeista Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 29 dalis:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

29. Viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių subjektų viešojo sektoriaus subjektų ir valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų arba savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų ataskaitų rinkiniai, kurių duomenys konsoliduojami konsoliduoti į vieną ataskaitų rinkinį ir teikiami kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinys.

...“.

 

3. Pakeistas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 5 straipsnis ir jis išdėstytas taip ( šie 5 straipsnio pakeitimai taikomi 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams):

5 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjektų grupės

1. Kiekviena viešojo sektoriaus subjektų grupė atsiskaito už savo veiklą teikdama ataskaitas.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kai rengiamas valstybės metinių ataskaitų rinkinys, sudaro visi valstybės viešojo sektoriaus subjektai ir valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai.

3. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kurios ataskaitų rinkinių duomenys įtraukiami į valstybės metinių ataskaitų rinkinį, sudaro:

1) ministerijos su ministrams pavestose valdymo srityse veikiančiais viešojo sektoriaus subjektais, išskyrus ministrams neatskaitingus viešojo sektoriaus subjektus, ir ministrams pavestose valdymo srityse veikiančiais valstybės kontroliuojamais pelno siekiančiais subjektais, taip pat kiti valstybės viešojo sektoriaus subjektai su jiems atskaitingais viešojo sektoriaus subjektais, kai rengiamas viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų rinkinys ir viešojo sektoriaus subjektų grupės veiklos ataskaita (toliau – grupės veiklos ataskaita);

2) valstybės viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems tas asignavimų valdytojas paskirsto asignavimus, kai rengiamas viešojo sektoriaus subjektų grupės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Viešojo sektoriaus subjektų grupę, kai rengiamas savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys, sudaro visi savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai ir savivaldybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai.

5. Viešojo sektoriaus subjektų grupę Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai.

6. Viešojo sektoriaus subjektų grupę Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigos, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio straipsnio 2–6 dalių nuostatas, iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos patvirtina tų finansinių metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą.“.

 

4. Pakeistas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punktas:

17 straipsnis. Ataskaitų, ataskaitų rinkinių ar jų duomenų teikimas

...

5. Pasibaigus finansiniams metams valstybės metinių ataskaitų rinkinio ir nacionalinio metinių ataskaitų rinkinio parengimo tikslu Finansų ministerijai teikia:

...

3) už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo – viešojo sektoriaus subjektų, jų grupių metinių finansinių ataskaitų, fondų metinių ataskaitų rinkinių duomenis. Šie duomenys teikiami į VSAKI sistemą ir atliekami grupės ataskaitų rinkiniui parengti reikalingi veiksmai. Į VSAKI sistemą savo metinių finansinių ataskaitų duomenis teikia valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai, savivaldybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai;

...”.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21245.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27732.


Kiti

Lapkritį didmeninė elektros energijos kaina išaugo 20 proc.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Informacija, 2023 12 11.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrinusi, nustatė, kad 9 iš 10 USB įkroviklių yra nesaugūs

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Informacija, 2023 12 13.


Konkurencijos taryba skelbia atmintinę valstybinėms institucijoms apie kylančias rizikas riboti konkurenciją

Konkurencijos tarybos Informacija, 2023 12 15.


Lietuvos institucijos, matydamos reikšmingai augančią kriptoturto sektoriaus riziką, griežtina reikalavimus šias paslaugas šalyje teikiančioms įmonėms

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nformacija, 2023 12 11.