„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gegužės 29 – birželio 4 d., Nr. 22

Apskaita

Pradėjo veikti valstybės iždo sistema, skirta centralizuotam valstybės pinigų laikymui, valdymui bei mokėjimų atlikimui

Sąskaitos valstybės ižde bus atidaromos laipsniškai, prie naujausios sistemos visos biudžetinės ir viešosios įstaigos pereis iki 2028 m. Finansų ministerija skelbia sąrašą įstaigų ir jų perkėlimo eiliškumą.

Finansų ministerijos informacija, 2023 06 01.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

6 straipsnis. Garantinio fondo lėšų naudojimas;

8 straipsnis. Garantinio fondo lėšų skyrimo ir mokėjimo tvarka;

10 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokos ir sankcijų taikymo išmokos apskaičiavimo tvarka;

11 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 03 29, Identifikacinis kodas 2023-05486.


Pakeistas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo straipsniai:

5 straipsnis. Garantinio fondo lėšos;

7 straipsnis. Išmokų iš Garantinio fondo skaičiavimo tvarka;

8 straipsnis. Garantinio fondo lėšų skyrimo ir mokėjimo tvarka;

14 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos;

19 straipsnis. Administratoriaus funkcijos;

20 straipsnis. Taryba;

2. Neteko galios Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo straipsniai:

6 straipsnis. Garantinio fondo lėšų naudojimas;

15 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų naudojimas;

21 straipsnis. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo atskaitomybė ir finansų kontrolė.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 02.

Šie pakeitimai taikomi rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomos pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10365.


VDI primena apie darbdavio pareigą organizuoti darbuotojams mokymus smurto ir priekabiavimo srityje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 30.


VDI informuoja apie garantijas, suteikiamas darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 29.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas

1. Pakeista Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 14 dalis (pakeitimai įsigalioja 2023 05 31):

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

14. Šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestisLietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros skelbiamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje.

...“

2. Pakeista Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalis (pakeitimai įsigalioja 2023 07 02):

„29 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifai

...

3. Šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifas, šio draudimo įmokos tarifų grupių skaičius ir šių grupių tarifai tvirtinami kiekvienais metais Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta metodika ir remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytais rodikliais, kiekvienais metais apskaičiuoja draudėjų darbuotojų saugos ir sveikatos būklę apibūdinančių rodiklių dydžius, priskiria draudėjus nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms ir tvirtina draudėjų priskyrimą konkrečiai socialinio draudimo įmokos tarifo grupei.”

Šie pakeitimai taikomi rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10362.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeista Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalis ir straipsnis papildytas 8 dalimi:

„10 straipsnis. Teisė statyti išnuomotoje valstybinėje žemėje, kai valstybinė žemė išnuomota šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju

1. Valstybinės žemės, išnuomotos šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju, nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. Nuomininko galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius valstybinės žemės nuomos sutartyje numatoma tik tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui ir jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja tik sumokėjęs į valstybės biudžetą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus.

...

8. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi, kai, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu, išnuomotame valstybinės žemės sklype statomi, rekonstruojami inžineriniai statiniai ir (ar) įrengiami įrenginiai, skirti šiame žemės sklype iki 2023 m. birželio 30 d. pastatytų ir naudojamų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų reikmėms (sporto ir vaikų žaidimo aikštelėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, šaligatviams, laiptams, pandusams, keltuvams, liftams, įvažoms į daugiabučių namų kiemus, automobilių stovėjimo ir dviračių laikymo vietoms įrengti).

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Pakeitimuose išdėstytos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 1 ir 8 dalyse nustatytos išimtys dėl Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalių netaikymo taikomos ir tais atvejais, kai prašymas dėl atlyginimo už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius apskaičiavimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos jau buvo pateiktas iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos, tačiau Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje dar nėra sumokėtas.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10358.


Mokesčių administravimas

LR aplinkos ministras pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. D1-347 „Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dokumentas neteks galios nuo 2023 07 01.

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 17, Identifikacinis kodas 2023-09251.


Patvirtintos Laikinojo solidarumo įnašo (LSĮ) deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisyklės

LSĮ moka ir deklaraciją teikia pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą Lietuvos Respublikoje įsteigti ir veikiantys bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse licencijuotų bankų ir užsienio bankų filialai, pagal Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymą veikiančių centrinių kredito unijų finansinės grupės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 02.


VMI atsako į klausimus įmonėms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą (MTEP)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 05 29.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių;

8 straipsnis. Socialinio draudimo įmokos, jų tarifai;

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos;

12 straipsnis. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas;

19 straipsnis. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą;

22 straipsnis. Fondo finansai ir į Fondo apskaitą įtrauktas turtas;

23 straipsnis. Fondo biudžeto ir valstybės biudžeto santykiai;

34 straipsnis. Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijos.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 02.

Šie pakeitimai taikomi rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2023 metų biudžetas vykdomas pagal įstatymų, galiojusių iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos, nuostatas.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10360.


Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

8 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklių indeksavimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 02.

Šie pakeitimai taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2023 metų biudžetas pensijų socialinio draudimo srityje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10361.


Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

61 straipsnis. Kompensuojamojo uždarbio ir stažo motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokoms skirti apskaičiavimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir (ar) jos plitimo grėsmės;

30 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšos, skirtos ligos socialiniam draudimui ir motinystės socialiniam draudimui;

31 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ligos socialiniam draudimui ir motinystės socialiniam draudimui.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 02.

Šie pakeitimai taikomi rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. Lietuvos Respublikos 2023 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo srityse vykdomas pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 30, Identifikacinis kodas 2023-10364.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeista Valstybės tarnautojo pažymėjimo forma;

2. Įsakymas papildytas Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašu.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 29.

LR vidaus reikalų ministro 2002 07 11 įsakymas Nr. 338 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 17, Identifikacinis kodas 2022-17224.

TAR, 2023 05 29, Identifikacinis kodas 2023-10154.


Pakeista Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:

„15 straipsnis. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas

2. Atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas. Atsižvelgiant į teisės akte numatomo naujo teisinio reguliavimo pobūdį, mastą, turi būti įvertinamas poveikis ekonomikai, konkurencijai, valstybės finansams, socialinei aplinkai ir lygioms galimybėms, viešajam administravimui, teisinei sistemai, kriminogeninei situacijai, korupcijos mastui, aplinkai ir klimato kaitai, administracinei naštai, regionų plėtrai, reglamentuojamoms profesijoms ir kitoms sritims.

...”

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26094.


Kiti

Paskelbtos UAB „Ignitis“ 2023 m. II pusmečio visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka

Dokumentą skaitykite čia.


Vyriausybė pritarė Biudžetinių įstaigų, Viešųjų įstaigų ir Viešojo administravimo įstatymų pakeitimams

Įstatymų pakeitimais siūloma patikslinti biudžetinių ir viešųjų įstaigų sampratas, įtvirtinti valstybės ir savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose pagrindus, kad valstybė ar savivaldybė galėtų dalyvauti tik tose viešosiose įstaigose, kurios teikia viešąsias paslaugas ir (ar) turi viešojo administravimo įgaliojimus. Taip pat bus tobulinamas biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdysenos modelis.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 05 31.