„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gegužės 22 – 28 d., Nr. 21

Apskaita

Registrų centras atsako į aktualius klausimus apie finansinių ataskaitų teikimą

Registrų centro informacija, 2023 05 16.


Finansų ministerija atsako į klausimą: kokie asmenys turėtų pasirašyti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį

Finansų ministerijos Informacija, 2023 05 23.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įsigalioja 2023 05 24.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09691.


Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių darbdavys įpareigotas sumokėti darbuotojai išeitinę išmoką

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 17.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pagrindines darbdavio pareigas smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 18.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad keičiasi anoniminių pranešimų apie nelegalų darbą teikimo tvarka

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 26.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: „ar darbuotojui naudojantis 10 darbo dienų nepertraukiamomis atostogomis ir į šį laiką įsiterpus nedarbingumui laikoma, kad darbuotojas išnaudojo nepertraukiamą atostogų dalį?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 17.


Mokesčių administravimas

Pakeista Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 14 straipsnio 7 dalis:

14 straipsnis. Šiame Įstatyme numatytų mokesčių administravimo procedūrų taikymas

...

7. Už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų administravimui ir išieškojimui tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 105 straipsnio 3 dalis, 106 straipsnio 2 dalis, 107 straipsnio 6 dalis, 113 straipsnio 2 ir 5 dalys ir mutatis mutandis yra taikytini šio Įstatymo 26 straipsnis (išskyrus 1 dalies 9 punktą), 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 88 straipsnio 1, 2 ir 7 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 108–112 straipsniai, 113 straipsnio 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 24.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09689.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras

1. Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaras (komentaras papildytas nauju 6.32 punktu):

„17 STRAIPSNIS. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Leidžiamiems atskaitymams priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi atskaitymai. Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

...“

2. Atlikti Pelno mokesčio įstatymo 21 ir 41 straipsnių techniniai pakeitimai:

21 STRAIPSNIS. Komandiruočių sąnaudos;

41 STRAIPSNIS. Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai.

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI viršininko 2023 05 23 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) R-2011).


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 52 straipsnio komentaras:

„52 straipsnis. Atstovavimas šiame skyriuje nurodytuose sandoriuose ir sandoriai už Lietuvos Respublikos ribų.

1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos atstovavimo (agento) paslaugos, kai kito vardu ir sąskaita dalyvaujama:

1) prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje, kuriam pagal šio Įstatymo 41–45, 47, 48, 50, 51 straipsnių nuostatas taikomas 0 procentų PVM tarifas, arba

2) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoryje, kai pagal šio Įstatymo nuostatas laikoma, kad tas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas įvyko ne Europos Sąjungos teritorijoje.

2. Atvejai, kai dėl sandorių už šalies teritorijos ribų 0 procentų PVM tarifas taikomas kelionių organizatorių paslaugoms, nustatyti šio Įstatymo 104 straipsnyje.“

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 05 19 raštas Nr. (18.2-31-2)-RM-19358).


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 91 straipsnio 2 dalies 1 punktas:

„91 straipsnis. Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas

...

2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apdraustiesiems kompensuojamos tik tų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo, o suinteresuotiesiems asmenims apmokamos tik tų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidos, kurios įrašytos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą. Ortopedijos techninės priemonės į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą įrašomos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus:

1) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka apskaičiuota ortopedijos techninės priemonės funkcinė vertė turi išreikšti šios priemonės teikiamą naudą apdraustajam: ortopedijos techninė priemonė padeda palengvinti ligos, sužeidimo padarinius ar sumažina jo neįgalumą negalią, neleidžia neįgalumui negaliai didėti;

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09693.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad tiekėjai, nepateikę finansinių ataskaitų, gali būti pašalinti iš pirkimo procedūros

Perkančioji organizacija patikrinti, ar tiekėjas yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus, gali Registrų centro svetainėje.

Viešųjų pirkimų tarnybos Informacija, 2023 05 24.


Kiti

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika;

211 straipsnis. Pranešėjo atleidimas nuo administracinės atsakomybės;

29 straipsnis. Turto konfiskavimas (įsigalioja 2023 05 24);

212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas (įsigalioja 2023 05 24);

373 straipsnis. Elgesio geležinkeliuose taisyklių pažeidimas;

374 straipsnis. Naudojimosi geležinkelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas;

375 straipsnis. Geležinkelių transporto eismo saugos ar geležinkelių sistemos reikalavimų pažeidimas;

376 straipsnis. Nepranešimas apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą;

377 straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimo reikalavimų pažeidimas;

378 straipsnis. Stacionariųjų geležinkelių posistemių naudojimas ar geležinkelių riedmenų pateikimas rinkai neturint leidimo;

380 straipsnis. Geležinkelių riedmenų, jų ženklinimo ar registravimo reikalavimų nesilaikymas;

381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas;

382 straipsnis. Traukinio mašinisto sertifikatų išdavimo tvarkos pažeidimas;

421 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas;

484 straipsnis. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose;

576 straipsnis. Nušalinimas;

584 straipsnis. Atstovai pagal įstatymą;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

616 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka;

617 straipsnis. Aplinkybės, nustatytinos nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka;

619 straipsnis. Nutarimų rūšys;

620 straipsnis. Nutarimo kopijos (nuorašo) įteikimas;

621 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje;

627 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą;

644 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) apskundimas apeliacine tvarka;

666 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų atlyginimas;

671 straipsnis. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo nutraukimas;

673 straipsnis. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolė ir su šių nutarimų vykdymu susijusių klausimų sprendimas;

675 straipsnis. Nutarimų skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka;

676 straipsnis. Priverstinis nutarimų skirti baudą vykdymas.

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

4221 straipsnis. Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse;

5651 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima.

3. Neteko galios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

591 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima;

677 straipsnis. Nutarimų skirti baudą priverstinio vykdymo proceso pabaiga.

4. Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso priedo ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 94 punktas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09690.

TAR, 2023 05 23, Identifikacinis kodas 2023-09688.


Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo gegužės 19 d. gyventojai gali kreiptis į savo šeimos gydytojus dėl valstybės biudžeto lėšomis apmokėto ir neatlygintinai išduodamo registruoto vaisto nuo COVID-19 skyrimo

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2023 05 18.


Vairuotojai iki liepos 1 d. turi atnaujinti vaistinėles automobiliuose

Atnaujintos sudėties pirmosios pagalbos rinkinyje, skirtame automobiliams ir geležinkelių transportui, atsiranda spaudžiamasis tvarstis, ledo maišeliai, turniketai, skirti arteriniam kraujavimui stabdyti, ir vienkartinė veido kaukė gaivinimui (dirbtinio kvėpavimo atlikimui).

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2023 05 15.