„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gegužės 15 – 21 d., Nr. 20

Darbas

Pakeistas Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeistas 64 punktas:

„64. Atstovams, naudojantiems netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, kompensuojamos degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidos. Atstovui pateikus prašymą (3 priedas) jo veiklos sritį kuruojančiam padaliniui, leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacija degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti skiriama atsižvelgiant į darbo planus, darbų kiekį, ar patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose (pareigybių aprašymuose) nurodytoms funkcijoms atlikti transporto priemonė yra reikalinga. Sprendimą dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti skyrimo priima Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti asmenys. Kompensacija degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti už netarnybinio automobilio naudojimą tarnyboms reikmėms mokama neviršijant nustatytų dydžių:

64.1. iki 0,39 Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio per mėnesį dydžio – kariniam atstovui prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos, kariniam atstovui Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose, kariniam atstovui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, nacionaliniam sąveikos atstovui transformacijai, nacionaliniam kariniam atstovui Vyriausiojoje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje, taip pat gynybos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos karininkui, einančiam Baltijos gynybos koledžo viršininko pareigas, gynybos patarėjui;

64.2. iki 0,32 Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio per mėnesį dydžio – karinio atstovo prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos pavaduotojui, karinio atstovo pavaduotojui Vyriausiojoje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje, taip pat gynybos atašė pavaduotojams ir padėjėjams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos karininkui, einančiam Baltijos gynybos koledžo Aukštesniųjų vadų kursų viršininko pareigas, ir gynybos patarėjo pavaduotojui;

64.3. iki 0,24 Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio per mėnesį dydžio – Atstovams, paskirtiems dirbti Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat vyriausiajam specialistui Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje;

64.4. iki 0,16 Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų agentūros paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio per mėnesį dydžio – Atstovams, paskirtiems dirbti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos štabuose, kitose tarptautinėse karinėse ir gynybos institucijose, karinėse mokymo įstaigose.”;

2. Aprašas papildytas nauju 3 priedu (Prašymo dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas formos pavyzdys).

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 16.

LR krašto apsaugos ministro 2019 01 29 įsakymas Nr. V-138 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 15, Identifikacinis kodas 2023-09145.


Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ papildytas 1.61 ir 1.62 papunkčiais:

„1.61. lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas

1.62. fizinio ugdymo mokytojas“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 10 09 įsakymas Nr. ĮSAK-1407 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 16, Identifikacinis kodas 2023-09212.


Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (tpkiau – Aprašas), patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

1. Aprašas papildytas 51–5punktais:

„51. A1 lygio pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų, lyginant su analogiška ar iš esmės panašia A2 lygio pareigybe.

52. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų nuo nustatytų Aprašo prieduose pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų Įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju – kai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje.

53. Aprašo 51 ir 52 punktuose numatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas negali viršyti 100 procentų Aprašo prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio, lyginant su pareigybėmis, kurios yra panašios vertinant jas pagal Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.“

2. Pakeisti Aprašo 1, 3, 4, 5 priedai ir jie išdėstyti nauja redakcija:

1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

3 priedas STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

4 priedas PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

5 priedas PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMUOSE EUROPOS SĄJUNGOS AR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 20.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2017 05 10 įsakymu Nr. 1-123 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 19, Identifikacinis kodas 2023-09507.


LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė pakeitė Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 59.1 papunktį:

„59. Užimtumo tarnyba, Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais įvertinusi PVK paraiškas:

59.1. jas atmeta, jei PVK paraiškos teikėjas neatitinka Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Aprašo 49 punkte nustatytų reikalavimų ir Aprašo 48 bei 50 punktuose nustatytų sąlygų; arba jei PVK paraiškos teikėjo individualiame užimtumo veiklos plane nenumatytas dalyvavimas paramos verslui kurti priemonėje;

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1-348 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 19, Identifikacinis kodas 2023-09527.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 ir 45 straipsniai

1. Pakeista 2 straipsnio (2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos) 1 dalis:

„1. Karinės infrastruktūros projektas – karinei infrastruktūrai reikalingas žemės valdos projektas, kuriame nustatomas žemės sklypo (-ų) formavimas, pertvarkymas, paėmimas visuomenės poreikiams, naudojimo sąlygos (paskirtis, naudojimo būdas, servitutai).“.

2. Pakeista 45 straipsnio (45 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai) 3 dalis:

„3. Vyriausybės teikimu Lietuvos Respublikos Seimas gali pripažinti tam tikrą energetikos infrastruktūros, transporto infrastruktūros ar krašto apsaugos sričių projektą ypatingos valstybinės svarbos projektu. Pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą ypatingos valstybinės svarbos projektais taip pat yra laikomi ir karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti ir įtrauktos į Vyriausybės pagal Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą patvirtintą sąrašą, pritaikymo ir (ar) sukūrimo projektai. Kai žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra reikalingas tokiam ypatingos valstybinės svarbos projektui įgyvendinti, vadovaujamasi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu. Tokiais atvejais šio skyriaus nuostatos ir jas įgyvendinantys šio įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai netaikomi.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 19, Identifikacinis kodas 2023-09515.


Mokesčių administravimas

Priimtas Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymas

Šis įstatymas nustato laikinąjį solidarumo įnašą (toliau – įnašas) į valstybės biudžetą, šio įnašo mokėtojus, šio įstatymo nustatyta tvarka gautų lėšų panaudojimo tikslą, įnašo apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir administravimo tvarką.

Įnašą moka pagal Bankų įstatymą Lietuvos Respublikoje įsteigti ir veikiantys bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (toliau – Europos Sąjungos valstybės narės) licencijuotų bankų ir užsienio bankų filialai, pagal Centrinių kredito unijų įstatymą veikiančių centrinių kredito unijų finansinės grupės.

Šio įstatymo nustatyta tvarka gautos lėšos naudojamos karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo (civilinėms ir karinėms reikmėms) transporto infrastruktūros, taip pat karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, pritaikymo ir (ar) sukūrimo projektams finansuoti.

Įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 16 d. ir galioja iki 2025 m. birželio 17 d.

TAR, 2023 05 15, Identifikacinis kodas 2023-09152.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl Gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Gaisrų prevencijos veiksmų planas (pakeisti Gaisrų prevencijos veiksmų plano priedo GAISRŲ PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI 1.5 ir 2.3 papunkčiai bei papildyta 1.13 ir 1.14 papunkčiais)

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 16.

LR vidaus reikalų ministro 2021 07 19 įsakymas Nr. 1V-607 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 15, Identifikacinis kodas 2023-09111.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Pakeisti Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1K-53 „Dėl Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 ir 21 punktai:

„20. Konsultavimo telefonu laikas: gruodžio–kovo mėnesiais pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., balandžio–lapkričio mėnesiais antradieniaistrečiadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val. Konsultavimo laikas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje adresu finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe/konsultacinis-centras.

21. Į telefonu pateiktus VSAFAS klausimus atsakoma žodžiu iš karto arba perskambinus ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kurią konsultacijos teikiamos telefonu. Jeigu į telefonu pateiktą VSAFAS klausimą negalima atsakyti, paklausėjui pasiūloma pateikti VSAFAS klausimą raštu Aprašo 6.2‒6.4 papunkčiuose nurodytais būdais.”

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 19.

LR finansų ministro 2022 02 24 įsakymas Nr. 1K-53 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 18, Identifikacinis kodas 2023-09286.


Kiti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinę ribą 2023 m. II pusm. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 13,544 ct/kWh (be PVM) ir 16,388 ct/kWh (su PVM), iš žemos įtampos tinklų – 18,400 ct/kWh (be PVM) ir 22,264 ct/kWh (su PVM).

TAR, 2023 05 16, Identifikacinis kodas 2023-09201.