„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gegužės 1 – 7 d., Nr. 18

Apskaita

Registrų centras primena: atėjo metas pateikti finansinę ataskaitą

Patvirtintos ataskaitos kartu su metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) turi būti pateiktos per 30 dienų. Taigi, daugelio juridinių asmenų, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaitos turi būti pateiktos iki gegužės 30 dienos.

Registrų centro informacija, 2023 05 03.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

1. Pakeistas Aprašo 40-as punktas:

„40. Prieš dalyvaujant neformaliojo suaugusiųjų švietimo priemonėje bedarbiui ar užimto asmens statusą turinčiam asmeniui, išskyrus asmenis, siunčiamus mokytis valstybinės kalbos, jo apsilankymo Užimtumo tarnyboje metu išduodama Darbo ieškančio asmens apsilankymo kortelės kopija, kurioje nurodyta asmens pareiga prieš dalyvavimą priemonėje, pasitikrinti sveikatos būklę vertinant rizikos veiksnius asmens galėjimui mokytis pagal asmens pasirinktą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą ir dirbti pagal planuojamą įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją. Iki Aprašo 39 punkte nurodytų sutarčių pasirašymo dienos, bedarbio ar užimtumo asmens statusą turintis asmuo, išskyrus asmenis, siunčiamus mokytis valstybinės kalbos, privalo pateikti Užimtumo tarnybai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininę pažymą (f046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) arba jos kopiją.“

2. Pakeistas Aprašo 15 priedo (Trišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos) 4.1.6 papunktis ir jis išdėstytas taip:

„4.1.6. Užimtumo dalyviui, dalyvaujant aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje ir įsidarbinus pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba pradėjus dirbti savarankiškai, finansuoti Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytas mokymo paslaugas ir kartą per mėnesį mokėti Sutarties 5.3.1 papunktyje nurodyto dydžio mokymo stipendiją, kai Užimtumo dalyvis suderina su profesinio mokymo teikėju ar švietimo teikėju darbo ir mokymosi laiką.“;

3. Pakeistas Aprašo 16 priedo (Dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos) 3.1.6 papunktis ir jis išdėstau taip:

„3.1.6. Užimtumo dalyviui, dalyvaujant aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje ir įsidarbinus pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba pradėjus dirbti savarankiškai, finansuoti Sutarties 3.1.2 papunktyje nurodytas mokymo paslaugas ir kartą per mėnesį mokėti Sutarties 4.3.1 papunktyje nurodyto dydžio mokymo stipendiją, kai Užimtumo dalyvis suderina su profesinio mokymo teikėju darbo ir mokymosi laiką.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 03.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 02, Identifikacinis kodas 2023-08297.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad Darbo kodeksas reglamentuoja šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų teisę pasinaudoti tam tikromis garantijomis

Darbo kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, darbdavio turi būti apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 02.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie naujai patvirtintas pavyzdines darbo sutarties su jūrininku formas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 03.


Mokesčių administravimas

VMI paaiškina nuo 2023 m. vasario 13 d. parodose demonstruojamų ir degustuojamų alkoholinių gėrimų pavyzdžių apmokestinimo akcizais bei jų atgabenimo į Lietuvą iš kitų valstybių narių tvarką

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 05 03.


Kiti

Pritarta Vyriausybės siūlymui, kad nuo 2024 m. sausio mėnesio MMA didėtų iki 924 eurų neatskaičius mokesčių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 05 05.


Savivaldybėms – atnaujintas klausimynas dėl ūkinės veiklos vykdymo

Klausimynas turėtų padėti savivaldybėms įsivertinti, ar joms reikia kreiptis į instituciją ir gauti sutikimą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo.

Konkurencijos tarybos informacija, 2023 05 02.


Viešojo valdymo agentūra 2023 m. gegužės 11 d. 10.00 val. organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 05 02.


Viešojo valdymo agentūra pataria, ką daryti neįvykus konkursui į valstybės tarnybą

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 05 05.


Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai atsako į klausimą, ar reikia registruoti ir deklaruoti bityną

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 05 05.


Nuo šių metų liepos 1 d. valstybės informacinių technologijų (IT) infrastruktūros konsolidavimo procese dalyvaus ir centralizuotas IT paslaugas gaus jau 136 valstybės institucijos

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu nuo liepos 1 d. bus konsoliduojama Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos IT infrastruktūra, taip pat Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų valdymo sričių institucijos bei Vyriausybei atskaitingos institucijos.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2023 05 03.


Pakeista Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio 5 dalis:

„308 straipsnis. Nuosprendžio paskelbimas

...

5. Kai nuosprendžiu nuteistajam paskiriama reali arešto arba laisvės atėmimo bausmė, teisiamojo posėdžio pirmininkas privalo išsiaiškinti, ar nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, nuteistojo perkėlimą į atviro tipo bausmės atlikimo vietą, taip pat apie Bausmių vykdymo kodekso 67, 68, 69 straipsniuose numatytą nuteistojo, atliekančio bausmę pusiau atviro ar uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje, išvykimą iš bausmės atlikimo vietos be palydos ar jo pabėgimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos. Nukentėjusiajam taip pat pranešama apie teisės aktuose nustatytas apsaugos priemones, kurios gali būti jam taikomos, ir jų skyrimo tvarką. Jeigu nukentėjusysis nedalyvavo teismo posėdyje, ši informacija turi būti išsiaiškinta per penkias dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Išsiaiškinti nebūtina, jeigu nukentėjusiojo gyvenamoji vieta nežinoma, taip pat jeigu toks pranešimas galėtų padaryti žalos nuteistajam. Jeigu nukentėjusiųjų yra daug, pakanka šią informaciją išsiaiškinti per jų interesams atstovaujantį asmenį (atstovaujančius asmenis). Jeigu nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, jo perkėlimą į atviro tipo bausmės atlikimo vietą, taip pat apie Bausmių vykdymo kodekso 67, 68, 69 straipsniuose numatytą nuteistojo, atliekančio bausmę pusiau atviro ar uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje, išvykimą iš bausmės atlikimo vietos be palydos ar jo pabėgimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, teisiamojo posėdžio pirmininkas surašo pažymą. Įsiteisėjus nuosprendžiui, ši pažyma kartu su nuosprendžio nuorašu šio Kodekso 342 straipsnyje nustatyta tvarka išsiunčiama bausmės vykdymo institucijai. Nuteistajam ir jo gynėjui neleidžiama susipažinti su šios pažymos turiniu.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 05.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08469.


Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras patvirtino Bazinės tiesioginės išmokos mažinimo tvarkos aprašą

Šio aprašo tikslas – įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą ir atsižvelgiant į Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nuostatas, nustatyti bazinės tiesioginės išmokos mažinimo administravimo ir kontrolės tvarką.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08501.


Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė patvirtino Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir nuostolių atlyginimo tvarkos aprašą

Šis aprašas nuroso, dak bendra prievolių įvykdymo užtikrinimo suma, kuri išmokama keliautojui, negali viršyti visų pagrįstų pagal visas kelionių organizatoriaus ar turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo organizuotos turistinės kelionės sutartis keliautojo turėtų nuostolių ir išlaidų dydžio.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08550.