„Teisės aktų žinios”, 2023 m. birželio 5 – 11 d., Nr. 23

Apskaita

Pradėjo veikti valstybės iždo sistema, skirta centralizuotam valstybės pinigų laikymui, valdymui bei mokėjimų atlikimui

Sąskaitos valstybės ižde bus atidaromos laipsniškai, prie naujausios sistemos visos biudžetinės ir viešosios įstaigos pereis iki 2028 m. Finansų ministerija skelbia sąrašą įstaigų ir jų perkėlimo eiliškumą.

Finansų ministerijos informacija, 2023 06 01.


Apskaita viešosiose įstaigose

Paskelbtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas

Šis įstatymas nustato Viešojo sektoriaus darbuotojų registro (toliau – Registras) statusą, paskirtį, steigimo tvarką, Registro valdytoją, Registro tvarkytojų skyrimo tvarką, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, Registro finansavimo šaltinius, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

1. Registro objektai yra:

1) valstybės politikai;

2) valstybės pareigūnai (išskyrus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjus);

3) valstybės tarnautojai;

4) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, regionų plėtros tarybose, biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė, ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose valstybės ir savivaldybių įmonėse, viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė;

5) asmenys, ėję valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo, kurie įstatymų nustatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, valstybės pareigūno ar prokuroro vardą žeminantį poelgį, teisės aktų ar elgesio (etikos) normų pažeidimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda;

6) šios dalies 4 punkte nurodytų juridinių asmenų struktūriniai padaliniai, laisvos ir užimtos šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos pareigybės.

2. Registras yra skirtas padėti valdyti:

1) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, regionų plėtros tarybų žmogiškuosius išteklius;

2) biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra valstybė, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, žmogiškuosius išteklius;

3) viešojo administravimo įgaliojimus turinčių valstybės ir savivaldybių įmonių, viešojo administravimo įgaliojimus turinčių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, žmogiškuosius išteklius.

Įstatymas įsigalios 2025 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Darbas

Paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, išskyrus Respublikos Prezidentą ir savivaldybių tarybų narius, darbo užmokesčio dydžius.

Įsigalioja 2023 06 10.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 03 27 įsakymas Nr. A1-133 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 08, Identifikacinis kodas 2023-11474.


Pakeistas Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2023 07 01.

Įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11594.


VDI primena apie darbdavio pareigą organizuoti darbuotojams mokymus smurto ir priekabiavimo srityje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 30.


VDI informuoja apie garantijas, suteikiamas darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 29.


Mokesčių administravimas

Dalies prekybos įmonių kasmet deklaruojami duomenys kelia pagrįstų abejonių VMI

Dėl šios priežasties atrinktas prekybos veiklą deklaruojančias įmones artimiausiu metu pasieks pirmieji VMI pranešimai, raginantys atkreipti dėmesį į VMI pateiktus duomenis bei, esant poreikiui, nedelsti ir juos patikslinti.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 08.


Priimti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo tvarkos pakeitimai, įsigaliosiantys nuo š.m. liepos 1 dienos

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracija (KIT708 forma) bei šios deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, KIT708 forma teikiama už mokestinį laikotarpį – kalendorinius metus (buvo už kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 06.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2, 7, 11 ir 28 straipsnių komentaras:

2 STRAIPSNIS. Pagrindinės Įstatymo sąvokos;

7 STRAIPSNIS. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas;

11 STRAIPSNIS. Apmokestinamasis pelnas;

28 STRAIPSNIS. Parama.

Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM viršininko 2023 06 08 raštas Nr. R-2291.

VMI prie FM viršininko 2023 06 08 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) R-2292.

VMI prie FM viršininko 2023 06 06 raštą Nr. R-2267.


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 531, 91 ir 123 straipsnių komentaras:

531 straipsnis. Prekių tiekimui naudojantis elektronine sąsaja taikoma speciali taisyklė;

91 straipsnis. Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymas ir grąžinimas;

123 straipsnis. PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymas.

Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 05 29 raštas Nr. RM-21131.

VMI prie FM 2023 06 08 raštas Nr. (18.7-31-2)-RM-22822.


Valstybės tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino:

1. Rekomendaciją dėl savivaldybės mero nusišalinimo tvarkos;

2. Rekomendaciją dėl savivaldybės tarybos narių nusišalinimo.

Rekomendacijos įsigalioja 2023 06 02.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“

1. Pakeistas 12-ASIS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“;

2. Pakeisti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1-4 priedai:

1 priedas INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ;

2 priedas INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ;

3 priedas INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ;

4 priedas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO EKONOMINIAI NORMATYVAI.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 02.

LR finansų ministro 2008 05 08 įsakymas Nr. 1K-174 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 01, Identifikacinis kodas 2023-10795.


Kiti

Patvirtinti UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2023 metų antram pusmečiui

Dokumentą skaitykite čia.


Vyriausybė pritarė Biudžetinių įstaigų, Viešųjų įstaigų ir Viešojo administravimo įstatymų pakeitimams

Įstatymų pakeitimais siūloma patikslinti biudžetinių ir viešųjų įstaigų sampratas, įtvirtinti valstybės ir savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose pagrindus, kad valstybė ar savivaldybė galėtų dalyvauti tik tose viešosiose įstaigose, kurios teikia viešąsias paslaugas ir (ar) turi viešojo administravimo įgaliojimus. Taip pat bus tobulinamas biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdysenos modelis.

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 05 31.


Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1. Pakeistas 122 straipsnis:

„122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

1. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis komerciniais tikslais, taip pat autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

5. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

6. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto kopijas.“.

2. Pakeista 248 straipsnio 9 dalis:

„248 straipsnis. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

...

9. Lengvųjų ir (arba) labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, į kuriuos pakuojami šviežia mėsa ir jos produktai, šviežios žuvys ir jų produktai, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose

užtraukia įspėjimą arba baudą pakuočių pardavėjams ir (ar) platintojams fiziniams asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą pakuočių pardavėjų ir (ar) platintojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.“.

3. Pakeistas 489 straipsnis:

„489 straipsnis. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pažeidimas

1. Piktnaudžiavimas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančių asmenų ar smurtą patyrusių asmenų teisėmis

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio įpareigojimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

4. Už šio straipsnio 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriama administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).“.

4. Pakeistas 589 straipsnio 8 punktas:

„589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai

8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 122 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti dėl autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), 124 straipsnyje, 146, 2261, 477, 505, 507 straipsniuose, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 02, Identifikacinis kodas 2022-24645.

TAR, 2022 03 22, Identifikacinis kodas 2022-05118.

TAR, 2023 06 07, Identifikacinis kodas 2023-11218.