„Teisės aktų žinios”, 2023 m. birželio 26 – liepos 2 d., Nr. 26

Apskaita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė:

1. Patvirtinti 2024 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 5,65 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 924 eurus.

2. Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

Minimalaus darbo užmokesčio ir minimalaus valandinio atlygio lentelė čia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacija, 2023 06 28.

TAR, 2023 06 30, Identifikacinis kodas 2023-13390.


Darbas

Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedas (DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠAS) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 28, Identifikacinis kodas 2023-12929.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

1. Pakeistas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas ir jis išdėstytas nauja redakcija (įsigalioja 2023 08 01);

2. Pakeistas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas (įsigalioja 2023 06 30);

3. Pakeistos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklės (įsigalioja 2023 06 30);

4. Pakeistas Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklių priedas ir jis išdėstytas nauja redakcija (įsigalioja 2023 08 01).

Iki pakeitimų įsigaliojimo dienos komandiruotės metu patirtos su komandiruote susijusios išlaidos apmokamos pagal Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklių nuostatas, galiojusias iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimas Nr. 526 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 29, Identifikacinis kodas 2023-13154.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kokio dydžio netesybas turi mokėti darbdavys, jei jis pavėluotai atsiskaito su atleidžiamu darbuotoju?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 27.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kada darbuotojas praranda sukauptas kasmetines atostogas? Kaip taikyti DK 127 str. 5d.?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 29.


Mokesčių administravimas

VMI teikia informacinį pranešimą DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 26.


VMI teikia paaiškinimą DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ PATIRIAMŲ IŠLAIDŲ MELIORACIJOS IR KELIŲ TVARKYMUI PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 26.


VMI atsako į klausimą: kuriais atvejais, kada ir kokiu būdu mokėjimo paslaugų teikėjai turės teikti duomenis apie tarptautinius mokėjimus?

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 30.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

4 straipsnis. Asmenys, draudžiami ligos socialiniu draudimu ir motinystės socialiniu draudimu (pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

5 straipsnis. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos (pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

6 straipsnis. Kompensuojamasis uždarbis (2 dalies pakeitimai įsigalioja 2023 07 01, 4 dalis neteko galios 2023 07 01, 5 dalies pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

8 straipsnis. Teisė gauti ligos išmoką (pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

16 straipsnis. Teisė gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu (pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

18 straipsnis. Motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydis (pakeitimai įsigalioja 2023 07 01);

19 straipsnis. Teisė gauti tėvystės išmoką (pakeitimai įsigalioja 2023 06 24);

21 straipsnis. Tėvystės išmokos dydis (pakeitimai įsigalioja 2023 07 01);

24 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos dydis (pakeitimai įsigalioja 2023 07 01).

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 23, Identifikacinis kodas 2023-12583.


Pakeistas Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ 6.4.9. papunktis ir 10 bei 20 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 12 17 įsakymas Nr. A1-670 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 29, Identifikacinis kodas 2023-13187.


Nuo liepos 1 d.  keičiasi kai kurių „Sodros“ išmokų dydžiai

Nuo liepos 1d. keičiasi „Sodros“ išmokų „grindys“ ir „lubos“, didės minimalios išmokos auginantiems vaikus, augs mažiausios ir didžiausios ligos išmokos, padidės maksimali nedarbo išmoka.

„Sodros“ informacija, 2023 06 30.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja2023 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 29, Identifikacinis kodas 2023-13084.


Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius patvirtino:

1. Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų etikos kodeksą;

2. Lietuvos kalėjimų tarnybos etikos komisijos nuostatus.

Įsigalioja 2023 07 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1K-435 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo“ toliau – Standartas):

1. Pakeistas 27-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“;

2. Pakeistas Standarto 1 priedas (Informacijos apie koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte forma) ir jis išdėstytas nauja redakcija;

3. Standartas papildytas nauju 2 priedu (Informacijos apie koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis viešojo sektoriaus subjektų grupės ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte forma).

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 29.

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 12 10 įsakymas Nr. 1K-435 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 28, Identifikacinis kodas 2023-12932.


Kiti

Viešojo sektoriaus įstaigų vadovams pristatyti pokyčiai valstybės tarnyboje

Vidaus reikalų ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarija renginio „Valstybės tarnybos pertvarka: kas keisis?“ metu viešojo sektoriaus įstaigų vadovams pristatė aktualius Valstybės tarnybos pertvarkos įgyvendinimo aspektus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacija, 2023 06 26.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia dėmesį, kad poilsio stovyklose gaminant ar tiekiant maistą taip pat galioja maisto saugos reikalavimai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 06 28.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena 10 auksinių taisyklių, padėsiančių sklandžiai išspręsti kelionės metu kilusius nesklandumus

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 06 29.


Seime priimtos įstatymų pataisos, susijusios su savivaldybių nekilnojamojo turto valdymu

Konkurencijos tarybos informacija, 2023 06 29.