„Teisės aktų žinios”, 2023 m. birželio 19 – 25 d., Nr. 25

Apskaita

Vyriausybė pritarė mokestinių pasiūlymų paketui

Finansų ministerijos informacija, 2023 06 21.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

Įsigalioja 2023 06 20.

LR finansų ministro 2003 07 03 įsakymas Nr. 1K-184 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 19, Identifikacinis kodas 2023-12163.


Darbas

LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymą

Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, žvalgybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės tarnautojų, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus, regionų plėtros tarybų administracijų direktorių ir šių administracijų darbuotojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojų pareigines algas (atlyginimus), karių tarnybinius atlyginimus, įstatymų pagrindais sudarytų komisijų (grupių, tarybų, Teisėjų garbės teismo, darbo arbitražo, Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų), finansuojamų iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių atlygį už darbą ir perskaičiuojant asignavimus darbo užmokesčiui.

Įstatymas įsigalioja 2024 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija atkreikia dėmesį, kad vaikų poilsis vasaros stovyklose turėtų būti saugus

Tėvai, prieš išlydėdami vaikus į pasirinktą vasaros stovyklą ar būrelį, turėtų pasidomėti, ar ten dirbantys žmonės – tiek veiklų organizatoriai ar vadovai, tiek savanoriai – turi teisę dirbti su vaikais ir rūpintis jų užimtumu.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 19.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“:

1. Pakeistas nurodytas įsakymas;

2. Pakeista Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo FR1117 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija;

3. Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo FR1117 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės papildytos 5.19 papunkčiu.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 16.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 09 05 įsakymas Nr. VA-82 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 15, Identifikacinis kodas 2023-11983.


Pelno mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 162 dalis:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

...

162. Lietuvos hibridinis subjektas – subjektas, išskyrus kolektyvinio investavimo subjektą, arba darinys, kuriame daugiau kaip 50 procentų 50 procentų ar daugiau akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį, ar išimtinių teisių jas įsigyti tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba vienas užsienio valstybės rezidentas mokesčių tikslais, kuris pagal užsienio valstybės teisės aktus laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį Įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) pajamomis ir sąnaudomis, arba keli asocijuoti asmenys, iš kurių bent vienas yra užsienio valstybės rezidentas mokesčių tikslais, kuris pagal užsienio valstybės teisės aktus laikomas atskiru vienetu, tačiau jo pajamos ir sąnaudos pagal šį Įstatymą laikomos kito (kitų) asmens (asmenų) pajamomis ir sąnaudomis.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 23.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM viršininko 2023 06 23 raštas Nr. (18.32-31-1E) R-2518.

TAR, 2023 06 22, Identifikacinis kodas 2023-12400.


SoDra

„Sodra“ informuoja, kad vasarą gauna daugiau pranešimų apie galimą piktnaudžiavimą laikinuoju nedarbingumu

Kai žmogus nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo režimo, tai laikoma taisyklių pažeidimu. Pažeidus taisykles, ligos išmokos mokėjimas gali būti nutrauktas.

„Sodros“ informacija, 2023 06 23.


Iki birželio 30 d. gyventojai gali apsispręsti, dalyvauti pensijų kaupimo antroje pakopoje ar ne

Šias pasirinkimo galimybes turi žmonės, kurie šiemet sulaukė pranešimų apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir niekada anksčiau kaupime nedalyvavo. Žmonės, kurie prie kaupimo prisijungė ankstesniais metais, negali nutraukti kaupimo ir atsiimti sukauptų lėšų – tokios galimybės nenumato įstatymai.

„Sodros“ informacija, 2023 06 22.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia siūlymus mokesčių sistemos pokyčiams nuo 2025 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 06 21.


Kiti

1. Pakeistos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnio 1, 7 ir 8 dalys:

428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

1. Pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas arba dviračių, motorinių dviračių vairuotojams ir (ar) keleiviams, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams reikalavimo naudoti šalmą nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

...

7. Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

8. Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 1,51 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 01.

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis:

488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas

1. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 24.

3. Pakeista Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio 2 dalis ir straipsnis papildytas 5 dalimi:

„611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje

...

2. Kai transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinį nusižengimą, išskyrus dėl šio kodekso 463 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, pranešama šio juridinio asmens vadovui. Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per tris penkias darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, o dėl šio kodekso 415 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ar 459 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 dalyse nurodyto administracinio nusižengimo – taip pat duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu buvo atsakingas už transporto priemonės, kuria padarytas nusižengimas, valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą arba už transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų vykdymą, ar atitinkamai apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuriam administracinio nusižengimo padarymo metu buvo pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai. Šiam asmeniui surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas, o pagal šio kodekso 608 straipsnio 5 dalį – tik nutarimas). Juridinio asmens, kuris perdavė transporto priemonę naudoti pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar kitą sutartį (toliau – lizingo sutartis), vadovas ar kitas atsakingas asmuo privalo pranešti duomenis apie fizinį asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą) arba juridinį asmenį (juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą), kuriam pagal lizingo sutartį transporto priemonė perduota valdyti.

...

5. Kai už šio straipsnio 1 dalyje nurodytus administracinius nusižengimus administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas) ar pranešimas apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą automatiškai suformuojamas Administracinių nusižengimų registre, administracinio nusižengimo protokolas ar pranešimas apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą transporto priemonės savininkui (valdytojui) turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai reikalingas papildomas tyrimas.“.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 22, Identifikacinis kodas 2023-12414.

TAR, 2023 06 23, Identifikacinis kodas 2023-12587.

TAR, 2023 06 23, Identifikacinis kodas 2023-12586.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninių uogų, vaisių ir daržovių prekiautojams taip pat galioja griežtos maisto saugos taisyklės 

Bus tikrinama ar prekiautojai veiklą registravo, ar turi būtinus dokumentus bei ar tinkamai užtikrinta maisto sauga, higiena.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 06 22.


Viešojo valdymo agentūra 2023 m. birželio 27 d. 9.30 val. organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir neeilinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 06 19.


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) ir  gauti finansavimą saulės elektrinėms įsirengti

Paraiškas iki rugpjūčio 22 d. gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, AIE bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės arba savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos.

Energetikos ministerijos Informacija, 2023 06 22.