„Teisės aktų žinios”, 2023 m. birželio 12 – 18 d., Nr. 24

Apskaita

Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo straipsniai ir Įstatymo priedas:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

2 straipsnis. Įstatymo taikymas;

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

26 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo teikimas ir skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena;

29 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita;

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

 

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas papildytas šiais straipsniais:

30 straipsnis. Pelno mokesčio informacijos ataskaita

31 straipsnis. Pelno mokesčio informacijos ataskaitos pasirašymas, teikimas, skelbimas ir atsakomybė.

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 22.

Pakeitimai taikomi rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 14, Identifikacinis kodas 2023-11827.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 13.

LR finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 13, Identifikacinis kodas 2023-11759.


Darbas

Pakeista Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio 3 dalis:

210 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme

1. Šio kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojų atstovai turi teisę skirti dalį juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo, kuris skiriamas ar renkamas pagal šių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ar steigimo dokumentus, narių.

2. Darbuotojų atstovų paskirti nariai turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip ir kiti juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariai.

3. Darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus Europos bendrovėse, Europos kooperatinėse bendrovėse ir bendrovėse, po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo veiksiančiose ribotos atsakomybės bendrovėse nustato specialūs įstatymai.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 31.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 19, Identifikacinis kodas 2023-07540.


VDI primena darbo užmokesčio mokėjimo terminus, vietą ir tvarką

Pagal dabartinį reglamentavimą darbo užmokestsi darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, - kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėkiau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos.

Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 12.


VDI atsako: ką reikia žinoti darbdaviui apie grupės darbuotojų atleidimą

Darbo sutartis su darbuotoju negali būti nutraukta nepranešus Užimtumo tarnybai, darbuotojų atstovams apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą arba pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 14.


VDI atsako: kada suteikiamos mokymosi atostogos, kokios trukmės ir ar jos apmokamos?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 06 12.


Dokumentų valdymas

Lietuvos Vyriausiasis archyvaras patvirtino Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir (ar) garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašą

Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir (ar) garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato į valstybės archyvus kaupiant ir papildant Nacionalinį dokumentų fondą teisės aktų nustatyta tvarka perimtų saugoti audiovizualinių ir fotografijų kūrinių tvarkymo, aprašymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus.

Šiame Apraše nustatyti reikalavimai nėra taikomi valstybės archyvuose (toliau – archyvas) saugomiems fondams, kuriems priskirti rašytiniai įstaigų ar fizinių asmenų veiklos dokumentai, bei archyvuose saugomiems vaizdo ir (ar) garso dokumentams, kurie yra rašytinių dokumentų bylų dalis.

Aprašas įsigalioja 2023 06 16.

Dokumentą skaitykite čia.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1‑747 „Dėl Specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2023 07 01.

LR aplinkos ministro 2015 10 16 įsakymo Nr. D1‑747 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 03 23, Identifikacinis kodas 2023-05115.


Mokesčių administravimas

Patikslinti pateiktus prašymus skirti GPM dalį paramai galima iki birželio 30 d.

Pernai VMI inicijavus paramos pervedimo pokyčius, gyventojų skirtos paramos dalis gavėjų sulauks anksčiau – pirmosios sumos gavėjus pasieks jau liepą, kiti pervedimai bus atliekami dalimis iki pat lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 14.


Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimu netenka galios nuostata, įpareigojanti kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas, deklaruoti turimą turtą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 12.


VMI atsako į klausimą: kas ir kokiu atveju gali pateikti pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 06 15.


Pelno mokestis

LR finansų ministras patvirtino Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą

Įsakymas įsigalioja 2023 m. birželio 22 d. ir yra taikomas rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
(VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-430 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 15.

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 12 09 įsakymas Nr. 1K-430 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 14, Identifikacinis kodas 2023-11868.


Finansų ministrė patvirtino 31-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Reorganizuojamų ir likviduojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos“

31-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Reorganizuojamų ir likviduojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos“ (toliau – Standartas) nustatomi reorganizuojamo viešojo sektoriaus subjekto – viešojo sektoriaus subjekto, dėl kurio priimtas sprendimas jį reorganizuoti ir kuris po reorganizavimo nustos veikti, arba likviduojamo viešojo sektoriaus subjekto – viešojo sektoriaus subjekto, dėl kurio priimtas sprendimas jį likviduoti ir kuris po likvidavimo nustos veikti, finansinių ataskaitų reikalavimai, reorganizavimo ataskaitų ir likvidavimo ataskaitų detalieji reikalavimai ir finansinių duomenų pateikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tvarka.

Šis Standartas taikomas finansinėms ataskaitoms, rengiamoms už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Įsigalioja 2023 06 15.

Dokumentas išdėstytas čia.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas;

192 straipsnis. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, padarymas viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas;

193 straipsnis. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas;

194 straipsnis. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 07, Identifikacinis kodas 2023-11217.


Nuo liepos 1 dienos minimalios socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos didės 92 eurais „į rankas“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 06 13.


Viešojo valdymo agentūra 2023 m. birželio 21 d. 10.00 val. Organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės tarnautojų perkėlimas“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 06 12.


Konkurencijos taryba parengė atmintinę “KONKURENCIJĄ RIBOJANTYS SUSITARIMAI DARBO RINKOSE”

Darbdavių susitarimai nekonkuruoti dėl darbuotojų darbo sąlygų, pavyzdžiui, nesamdyti konkuruojančių įmonių personalo, susitarti nedidinti atlyginimų ar neteikti kitų naudų, kaip rašoma atmintinėje, gali reikšmingai apriboti konkurenciją.

Konkurencijos tarybos informacija, 2023 06 14.


Ekologiškai ūkininkaujantys iki birželio 20 d. gali teikti paraiškas pagal ekologiniams ūkiams remti skirtas intervencines priemones

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 06 12.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ir skelbimo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo interneto svetainėje tvarkos pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai.

 

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 22.

Pakeitimai taikomi 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių dokumentams, nurodytiems Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 3 dalyje.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 06 14, Identifikacinis kodas 2023-11835.