„Teisės aktų žinios”, 2023 m. balandžio 24 – 30 d., Nr. 17

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 4 dalis:

10 straipsnis. Valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

...

4. Kitiems, šio straipsnio 2 dalyje nenurodytiems, juridiniams asmenims valstybės turtas patikėjimo teise gali būti perduotas pagal paprasta rašytine forma sudaromą turto patikėjimo sutartį ir tik tais atvejais, kai įstatymai jiems priskiria valstybines funkcijas. Sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims priima Vyriausybė. Tokiame sprendime turi būti nurodyta valstybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį, juridinis asmuo, pagal įstatymus galintis atlikti valstybines funkcijas, sutarties galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 metų, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės turtas perduotas pagal turto patikėjimo sutartį, negali šio turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu, išskyrus kituose įstatymuose nustatytus atvejus, kai kitų juridinių asmenų patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis kitiems asmenims. Šis turtas gali būti naudojamas tik įstatymų jiems priskirtoms valstybinėms funkcijoms įgyvendinti. Turto patikėjimo sutartyje gali būti nustatyti ir kiti, šioje dalyje nenurodyti, Vyriausybės sprendime nustatyti patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) teisių dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo apribojimai. Turto patikėjimo sutartis pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais. Turto patikėjimo sutartį sudariusi valstybės institucija ar įstaiga privalo atsisakyti patikėjimo sutarties vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.967 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jeigu juridinis asmuo (patikėtinis) nebegali (ar atsisako) įgyvendinti valstybinių funkcijų, kurioms įgyvendinti pagal patikėjimo sutartį buvo perduotas turtas. Turto patikėjimo sutartį sudariusi valstybės institucija ar įstaiga privalo prižiūrėti, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo sutartį pasirašiusi valstybės institucija ar įstaiga, jeigu Vyriausybė nenustato kitaip.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 03.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 26, Identifikacinis kodas 2023-08045.


Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba patvirtino duomenų subjektų teisių apribojimų įgyvendinimo tvarką, kuri įsigalioja įsigaliojo 2023 m. gegužės 1 d.

Dokumente įvardijamos duomenų kategorijos, kurioms gali būti taikomi apribojimai, konkretizuojami atvejai, kada jie gali būti taikomi, patvirtinama, jog duomenų subjektų teisės apribojamos tik tiek laiko ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina ir proporcinga.

Dokumentą skaitykite čia.

Konkurencijos tarybos informacija, 2023 04 28.


Darbas

LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Pavyzdinę darbo sutarties su jūrininku formą, kuri įsigaliojo 2023 05 01

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimus: kada suteikiamos savišvietos atostogos, kokios trukmės ir ar jos yra apmokamos?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 28.


Valstybinė darbo inspekcija teikia METODINES REKOMENDACIJOS, VYKDANT DARBUS VANDENTVARKOS įmonėse

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 24.


Valstybinė darbo inspekcija teikia SERGANČIŲJŲ EPILEPSIJA BEI KITŲ ASMENŲ SU NEGALIA ĮDARBINIMO BEI SAUGIŲ IR SVEIKŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO REKOMENDACIJAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 27.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šiuo įsakymu patvirtinti priedai:

1 priedas PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKA;

4 priedas STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS;

12 priedas TRAUKINIO MAŠINISTŲ IR DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ EISMO SAUGAI UŽTIKRINTI SVARBIAS UŽDUOTIS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS;

13 priedas ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS;

18 priedas PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINŲ SĄRAŠAS.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 26.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 25, Identifikacinis kodas 2023-07901.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 27.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 06 23 įsakymas Nr. VA-128 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 26, Identifikacinis kodas 2023-08016.


Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamas privalantiems deklaruoti gyventojams tai padaryti būtina iki gegužčs 2 d.

VMI dalinasi dažniausiai užduodamais klausimais bei atsakymais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 25.


VMI rekomenduoja, ką daryti, susidūrus su interneto naršyklių iššokančių langų (pop-up) problema, kai norima prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) pajamų deklaravimo ar paramos skyrimo vedlių

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 27.


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. VA-25 „Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Pakeista Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika)

Pakeistas baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus dydis (nuo 20 iki 100 procentų priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda), papildytas ir patikslintas asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašas, įtvirtinta nuostata, kad, tuo atveju, jei skiriasi pažeidimų padarymo aplinkybės, baudos dydis mokesčių mokėtojui apskaičiuojamas už kiekvieną mokesčio (mokesčių) įstatymo (įstatymų) pažeidimą individualiai bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007 03 28 įsakymas Nr. VA-25 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 28.

TAR, 2023 04 27, Identifikacinis kodas 2023-08139.


VMI atsako į klausimą: kuriais atvejais mokesčių mokėtojui gali būti skaičiuojami delspinigiai?

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 28.


VMI atsako į klausimą: kuriais atvejais mokesčių mokėtojui skiriama bauda, o kuriais -ne?

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 28.


LR finansų ministras nuo 2023 m. gegužės 1 d. nustatė:

1. palūkanų, mokamų už Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokestinę paskolą, dydį – 0,010 procento už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną;

2. delspinigių, mokamų Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais atvejais, dydį – 0,029 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Palūkanų už mokestinę paskolą dydžių lentelė.

Delspinigių dydžių lentelė.

TAR, 2023 04 26, Identifikacinis kodas 2023-07980.


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisykles (toliau – Taisyklės)

Šios Taisyklės įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktas:

11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos

1. Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo:

...

3) įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais mokamų išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, skirtų darbuotojų, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais; susijęs su važiavimu, išlaidoms kompensuoti;

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimai išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15175.


Kiti

Valstybės kontrolė dalijosi gerąja praktika apie institucijoje taikomą kokybės vadybą

Valstybės kontrolės informacija, 2023 04 25.


Aplinkos ministerija kviečia susipažinti su gegužės 1 d. įsigaliosiančiais Statybos įstatymo pakeitimais

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 04 28.


Gyventojai kviečiami teikti paraiškas kompensacijoms nuosavoms saulės elektrinėms savo gyvenamajame būste įsirengti ir tapti gaminančiais vartotojais

Energetikos ministerijos Informacija, 2023 04 28.


Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos suteiks galimybę ilgiau slaugyti sergančius artimuosius ir gauti didesnes išmokas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 04 26.


Žemės ūkio studijas pasirinkę jaunuoliai stipendijas gaus visą studijų laikotarpį

Šios Žemės ūkio ministerijos skiriamos stipendijos dydis pirmaisiais ir antraisiais studijų metais bus 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, paskutiniaisiais – 250 Eur per mėnesį.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2023 04 26.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika;

29 straipsnis. Turto konfiskavimas (pakeitimai įsigalioja 2023 05 02);

208 straipsnis. Kontrabanda;

210 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas;

211 straipsnis. Prekių pateikimo muitinei tvarkos pažeidimas;

2172 straipsnis. Lengvatinę prekių kilmę reglamentuojančiuose susitarimuose nustatytų pareigų ir reikalavimų nevykdymas (papildyta šiuo straipsnius nuo 2023 05 01);

281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01 ir 2023 05 02.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21162.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25059.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26364.

TAR, 2023 04 05, Identifikacinis kodas 2023-06469.

TAR, 2023 04 05, Identifikacinis kodas 2023-06474.