„Teisės aktų žinios”, 2023 m. balandžio 17 – 23 d., Nr. 16

Apskaita

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija, kuria patvirtinta

1. Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės;

2. Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 forma.

 

Nauja redakcija įsigalioja 2023 04 22.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 09 18 įsakymas Nr. V-255 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 21, Identifikacinis kodas 2023-07793.


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašą, kuris įsigalioja 2023 05 01

Dokumentą skaitykite čia.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnis (pakeistas 144 straipsnio pavadinimas, o straipsnio 8 dalis neteko galios):

„144 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai padidinamas darbuotojo darbo mastas

1. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

2. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

3. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

4. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

5. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.

6. Juridinio asmens vienasmenio valdymo organo darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma, tačiau už tą darbą nėra mokama, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų (šio kodekso 101 straipsnio 3 ir 4 dalys) darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma ir už jį mokama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko režimu, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Tokių juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų skaičius įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje negali sudaryti daugiau negu dvidešimt procentų darbdavio darbuotojų vidutinio skaičiaus. Tokių darbuotojų sąrašą nustato darbo teisės normos.

7. Už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis, nurodytas šio kodekso 139 straipsnio 4 dalyje. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

8. Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15174.


Valstybinė darbo inspekcija, artėjant vasaros sezonui, primena apie vaikų ir paauglių darbo reglamentavimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 20.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbo skelbimuose darbo užmokestis privalo būti nurodytas

Darbo skelbime drabdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo 240 iki 880 Eur.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 19.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimus: kaip nutraukiami darbo santykiai darbdavio bankroto atveju ir kas priklauso darbuotojui

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 20.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Nuo 2023 05 01 Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26201.


Valstybinė darbo inspekcija teikia rekomendacijas „MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI, ORGANIZUOJANT IR ATLIEKANT STATYBOS DARBUS“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 19.


Pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ ir jis papildytas 1.11 papunkčiu:

„1. N u r o d a u darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taip pat organizuojant psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą įmonėje, būtų vadovaujamasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) parengtomis ir paskelbtomis rekomendacijomis:

...

1.11. organizuojant darbus statybvietėse - Minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant statybos darbus.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 19.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 04 20 įsakymas Nr. EV-90 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 18, Identifikacinis kodas 2023-07412.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

13 straipsnis. Laisvos valstybinės žemės fondo tvarkymas;

22 straipsnis. Žemės servitutai;

40 straipsnis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;

42 straipsnis. Žemėtvarkos darbų finansavimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 19, Identifikacinis kodas 2023-07542.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

12 straipsnis. Mokesčio įstatymo aiškinimas;

25 straipsnis. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos;

26 straipsnis. Vietos mokesčių administratoriaus funkcijos;

32 straipsnis. Mokesčių administratoriaus pareigos;

33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės;

38 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas, asmens duomenų apsauga ir viešinimas;

39 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas;

401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai;

87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas;

88 straipsnis. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas;

99 straipsnis. Delspinigių dydis;

1042 straipsnis. Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais;

126 straipsnis. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu;

139 straipsnis. Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus;

140 straipsnis. Baudų skyrimas;

164 straipsnis. Dokumentų įteikimas mokesčių mokėtojui.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26362.


Gyventojų pajamų mokestis

VMI informuoja, kad skirti dalį sumokėto GPM paramai paprasta ir nieko nekainuoja

Prašymą skirti paramą galima pateikti iki gegužės 2 d. Paprasčiausias ir greičiausias būdas pateikti prašymą skirti paramai yra prisijungti prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) ir skiltyje Deklaravimas pasirinkti iš dažniausiai pildomų formų „Prašymas skirti paramą“.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 20.


Pelno mokestis

VMI teikia seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 20.


Pridėtinės vertės mokestis

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnis:

123 straipsnis. PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymas

1. Asmenims, pažeidusiems šio Įstatymo nuostatas, delspinigiai skaičiuojami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma), ir skiriama nuo 10 20 iki 50 100 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio bauda.

3. Jeigu nustatoma, kad apmokestinamasis asmuo arba bet koks kitas asmuo, nesantis PVM mokėtoju, tačiau šio Įstatymo nustatyta tvarka privalėjęs mokėti į biudžetą PVM, jo nesumokėjo, apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma ir skiriama nuo 10 20 iki 50 100 procentų apskaičiuotos PVM sumos dydžio bauda.

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytais atvejais skirdamas baudą, konkretų jos dydį mokesčių administratorius nustato vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos padarytų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pažeidimų tyrimui ir baudų už šiuos pažeidimus skyrimui taikomos iki 2023 m. balandžio 30 d. galiojusios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnio nuostatos.

2. Nuo 2023 05 01 neteko galios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1253 straipsnis:

1253 straipsnis. PVM kompensavimas iš biudžeto

1. Iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio.

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26365.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir papildyta II grupė 342 punktu:

„342. Nacionalinė švietimo agentūra.“

Papildymas įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 04 24 nutarimas Nr. 358 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 17, Identifikacinis kodas 2023-07350.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir jie išdėstyti nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 12 21 nutarimas Nr. 1517 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 21, Identifikacinis kodas 2023-07766.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštosios knygos PRIEVOLIŲ TEISĖ straipsniai:

6.747 straipsnis. Organizuotos turistinės kelionės sutartis;

6.748 straipsnis. Informacijos ir dokumentų teikimas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo;

6.749 straipsnis. Organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymas ir turinys;

6.750 straipsnis. Keliautojo teisė nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir atsisakyti organizuotos turistinės kelionės sutarties;

6.751 straipsnis. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios;

6.752 straipsnis. Organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygų pakeitimas iki organizuotos turistinės kelionės pradžios;

6.7521 straipsnis. Organizuotos turistinės kelionės sutarties kainos keitimas;

6.753 straipsnis. Organizuotos turistinės kelionės sutarties šalių pasikeitimas;

6.754 straipsnis. Kelionių organizatoriaus atsakomybė už netinkamą organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymą;

6.7541 straipsnis. Žalos atlyginimas;

6.755 straipsnis. Keliautojo teisė į žalos atlyginimą.

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštoji knyga PRIEVOLIŲ TEISĖ išdėstyta čia.

TAR, 2022 11 07, Identifikacinis kodas 2022-22575.


2023 m. balandžio 26 d. 13.30 val. Viešojo valdymo agentūra organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės tarnautojų darbo užmokestis bei skatinimas ir pakaitinių valstybės tarnautojų atranka“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 04 19.


Viešojo valdymo agentūra primena pretendentams: nusprendus nebedalyvauti konkurse, privalu atsiimti prašymą

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 04 19.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) įspėja: maisto papildai negydo

VMVT specialistai įspėja, nors maisto papildų ir vaistų yra labai panašios formos, ir vieni, ir kiti parduodami vaistinėse, tačiau maisto papildas – ne vaistas, o skirtas tik normalioms organizmo funkcijoms palaikyti.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 04 20.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba informuoja, kokiais atvejais tiekėjas gali keisti su vartotoju sudarytą sutartį?

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2023 04 19.


Gyventojai, planuojantys įsigyti mažiau taršų automobilį ar kitą darnaus transporto priemonę ir norintys pasinaudoti valstybės parama, paraiškas gali teikti iki 2023 m. birželio 1 d.

Gyventojai, norintieji gauti kompensacines išmokas, turi būti sunaikinę savo M1 klasės taršų automobilį ir išregistravę jį iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro bei įsigiję mažiau taršią transporto priemonę, el. paspirtuką, dviratį, viešojo transporto bilietą ar dalijimosi paslaugas.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 04 17.


Gegužės 1 d. įsigalios keletas Kelių eismo taisyklių patobulinimų

Susisiekimo ministerijos informacija, 2023 04 19.