„Teisės aktų žinios”, 2023 m. balandžio 11 – 16 d., Nr. 15


Darbas

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

2. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija.

3. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas (3 punkto pakeitimai įsigalioja 2023 07 01).

4. Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 04 14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 13, Identifikacinis kodas 2023-07156.


Pakeisti Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ 5.1 ir 6.1 papunkčiai:

„…

5. KOLEGIJOJE

5.1. dėstytojas (profesorius, docentas, asistentas, jaunesnysis asistentas, vyresnysis lektorius, lektorius)

...

6. UNIVERSITETE

6.1. dėstytojas (profesorius, docentas, asistentas, jaunesnysis asistentas, vyresnysis lektorius, lektorius)

...”

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 01.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 10 09 įsakymas Nr. ĮSAK-1407 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 04 11, Identifikacinis kodas 2023-06943.


Valstybinė darbo inspekcija primena: artėjant vasaros sezonui – aktuali sezoninio darbo sutartis

Tokią darbo sutarties rūšį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 100 straipsnis, pagal kurį sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 13.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja: darbo sutartis gali būti nutraukta be sutarties šalių valios

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 04 14.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-188 „Dėl Delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 01.

Nauja įsakymo redakcija pradedama taikyti apskaičiuojant palūkanų dydį ir delspinigių dydį, kurie taikomi nuo 2023 m. gegužės 1 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 05 14 įsakymo Nr. 1K-188 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 01 20, Identifikacinis kodas 2023-01046.


VMI primena, kad pernai transporto priemonę ar nekilnojamojo turto objektą pardavusieji gyventojai iki gegužės 2 d. turi įsivertinti, ar dėl šių sandorių jie turi pareigą teikti pajamų mokesčio deklaraciją bei sumokėti gyventojų pajamų mokestį, ar ne

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 12.


Labdara ir parama

VMI praneša apie pakeitimus, susijusius su Prašymu pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms

Patvirtinta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos 06 versija ir formos užpildymo ir pateikimo taisyklės;

iki 0,6 proc. sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio dalis 2024 m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta politinėms organizacijoms (t. y. ne tik politinėms partijoms, bet ir politiniams komitetams); patvirtintas Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 04 11.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeisti PVM įstatymo 43 ir 44 straipsnių komentarai:

43 straipsnis. Laivai ir orlaiviai;

44 straipsnis. Laivų ir orlaivių atsargos.

Komentaras pakeistas pagal VMI prie FM 2023 04 12 raštą Nr. (18.2-31-2) RM-13029).

PVM įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Viešieji pirkimai

Atnaujinti pirkimų specialisto atestavimo turinio reikalavimai

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pirkimų vykdytojų pirkimų Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai laikomi teisėtais, kai posėdyje dalyvauja bent vienas Komisijos narys turintis pirkimų specialisto pažymėjimą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 04 12.


Kiti

Viešojo valdymo agentūra 2023 m. balandžio 20 d. 9.30 val. organizuoja metodinę konsultaciją „Struktūriniai pertvarkymai ir su jais susijusios socialinės garantijos, atleidimas iš valstybės tarnautojų pareigų

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 04 11.


Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pristato Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gaires verslui

STT parengtos Gairės yra rekomendacinio pobūdžio, todėl sudarytos taip, kad įvairių veiklos sričių, dydžio privataus sektoriaus subjektai galėtų jas taikyti, atsižvelgiant į veiklos ypatumus.

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija, 2023 04 11.