„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugsėjo 5 – 11 d., Nr. 34

Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnis

„47 straipsnis. Prastova

1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai:

1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

2) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų ir dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju:

1) kai darbdavys paskelbia prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje;

2) kai darbdavys paskelbia prastovą ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu viena valanda laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo užmokesčio;

3) kai darbdavys paskelbia prastovą neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio;

4) kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova kiekvieną kalendorinį mėnesį darbuotojo prastovos laikotarpiu darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma;

5) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis) tam tikram laikotarpiui sumažindamas darbuotojo darbo laiko normą per savaitę (ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbo laiko normos, o jeigu trumpinamas darbo valandų per dieną skaičius, darbo diena negali būti trumpesnė negu trys valandos), raštu nustatydamas, kuriomis dienomis darbuotojas dirbs, paliekamos dirbti darbo dienos pradžią ir pabaigą ir dalinės prastovos laiką. Dalinės prastovos laikotarpiais už laiką, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokamas darbo užmokestis mokama šios dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka.

3. Paskelbus prastovą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju:

1) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui prieš darbuotojo darbo dieną (pamainą) iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo darbdavys apie prastovos paskelbimą darbuotojui ir jos atšaukimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderinta tvarka. Valstybinei darbo inspekcijai pateikti duomenys ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki jų pasikeitimo turi būti tikslinami, kai prastova yra pratęsiama ar keičiasi kita nustatyta tvarka pateikta informacija apie paskelbtą prastovą;

2) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;

3) prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka darbo užmokestį, ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Darbdaviui, išskyrus darbdavį, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir tvarka;

4) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis) tam tikram laikotarpiui sumažindamas darbuotojo darbo laiko normą per savaitę (ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbo laiko normos, o jeigu trumpinamas darbo valandų per dieną skaičius, darbo diena negali būti trumpesnė negu trys valandos), raštu nustatydamas, kuriomis dienomis darbuotojas dirbs, paliekamos dirbti darbo dienos pradžią ir pabaigą ir dalinės prastovos laiką. Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už dalinės prastovos laiką mokama šios dalies 3 punkte nustatyta tvarka proporcingai.”

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 03 30, Identifikacinis kodas 2022-06312.


Pridėtinės vertės moketis

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimas Nr. 438 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 09, Identifikacinis kodas 2022-18601.


SoDra

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įigalioja 2022 09 10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 06 14 nutarimas Nr. 647 su visais pkeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 09, Identifikacinis kodas 2022-18590.


Viešieji pirkimai

Spalio 24 d., 10-15 val. Vilniaus miesto Rotušėje vyks Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) organizuojama „Žalioji mugė 2022”

„Žalioji mugė 2022” suburs tiekėjus ir pirkimų vykdytojus bei suteiks galimybę susipažinti vieniems su kitais, geriau suprasti besikeičiančią rinką, įvertinti galimybes siekti tvarumo tikslų – tausoti gamtą, vykdyti savo veiklą kuo draugiškesnėmis aplinkai priemonėmis. Žaliųjų pirkimų tikslai keliami ne tik pirkimų vykdytojams, bet ir tiekėjams, o nuo 2023 m. visi pirkimai turės būti vykdomi žaliai.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 09.


Kiti

Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnis:

140 straipsnis. Laikinas sulaikymas.

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15453.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) rugsėjo 13 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. verslo atstovus kviečia į nuotolinį renginį „SIEKIS TAUPYTI MOKĖJIMUS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ”

Renginio metu energetikos rinkos dalyviai pristatys priemones, įgalinančias vartotojus sutaupyti mokėjimus už elektros energiją.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 09 09.


Tekstilės atliekos: ką turi žinoti gyventojai?

Gyventojai nemokamai tekstilės atliekas gali atiduoti savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Kai kuriuose miestuose tekstilę galima išmesti į specialius tekstilės atliekų surinkimo konteinerius. Jų vietos skelbiamos regioninių atliekų tvarkymo centrų, savivaldybių tinklalapiuose.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 09 05.


Energetikos ministerija parengė energijos taupymo priemonių planą

Tarp siūlomų greitojo poveikio priemonių – temperatūros patalpose sumažinimas iki 19 laipsnių šildymo sezono metu, vasarą – kondicionierių temperatūros pakėlimas iki 27 laipsnių, karšto vandens išjungimas viešojo sektoriaus pastatuose ir kitos priemonės.

Energetikos ministerijos informacija, 2022 09 05.


Kvitai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms: viskas, ką reikia žinoti

Žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, nesudarydami su jas teikiančiais asmenimis darbo sutarčių. Tokia paslaugų teikimo forma įforminama paslaugų kvitu, kurį išrašo šių paslaugų gavėjas.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2022 09 06.