7 situacija

Klausimas

Situacija.

UAB samdomas vadovas kartu su įmonės darbuotoju vyksta į komandiruotę užsienyje: nuo liepos 04 d (sekmadienio) ir grįžimas liepos 10 d. (šeštadienį) – 5 d. Nyderlanduose ir 2 d. Vokietijoje (viso 7 d.).

Dienpinigiai vadovui priskaičiuojami – 5 d *64 € ir 2 d.*62 €, viso dienpinigių suma: 444 €.

Dienpinigiai įmonės darbuotojui priskaičiuojami – 5 d.*64 ir 2 d.*62 viso dienpinigių suma: 444 €.

Darbuotojo 07 mėn. nustatytas atlyginimas 950.00 €, nors yra mažesnis nei nustatyta norma:

642*1,65 –1059.30 € neapmokestinami nei GPM nei Sodros įmokomis. (950/2 – 50 proc. 475.00 ).

UAB vadovas įmonėje dirba tik 1 val. per dieną (pagal susitarimą), kadangi dirba kitoje UAB vadybininku pilnu etatu. Liepos mėn. nustatytas 1000.00 € atlyginimas, mokamas pagal išdirbtą valandų skaičių per mėnesį, tarkim liepos mėn. darbo užmokesčio priskaityta 437 €. (1000/167*73 val.) tai bus dienpinigiai apmokestinami ir GPM, ir Sodra – 437/2 – 218,50 ir 444-218,50, tai 225,50 bus apmokestinami ?

O jeigu vadovui nustatytume nuo liepos mėn. už 1 d. val.-15,00 €, tai paskaičiavus liepos mėn. DU būtų 1095 € (15*73 d. val.), tai jau daugiau negu 1059,30 €, tai būtų dienpinigiai neapmokestinami ?

Ir dar:

– trys komandiruotės dienos yra 2 poilsio d. (07.04 ir 07.10 ) ir viena šventinė (07.06) – UAB nustatyta 5 d.d. sav. 40 val.

– pagal DK už dirbtas poilsio ir šventines dienas reikia apmokėti dvigubu tarifu, arba darbuotojui pageidaujant suteikti 2 d.d. laisvas apmokant viengubu tarifu? Tas pats galiotų ir UAB vadovui, reiktū suteikti dvi laisvas dienas arba apmokėti dvigubai? Taip išeitų, jei darbuotojas pageidauja už dirbtą poilsio ar švenčų dieną gauti dvi laisvas dienas, tai: viso 6 d.d. ir apmokamos viengubu tarifu ? Ar kažką ne taip supratau?

Kaip su tuo apmokėjimu už dirbtą laiką poilsio ir švenčių dienomis, kurios nėra nustatytos pagal darbo grafiką, tiesiog tai komandiruotė ?


Atsakymas

1. LRV 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ 2.5 punkte nustatyta:

„2.5. Komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65…“

Reiškia, jeigu darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už minimalią mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65 (642*1,65=1059,30), arba darbo sutartyje nustatytas valandinis darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už minimalų valandinį atlyginimą padaugintą iš koeficiento 1,65 (3,93*1,65=6,49), ir dienpinigiai neviršija nustatytų komandiruotėms į užsienį dienpinigių normos dydžio, tokie dienpinigiai laikomi komandiruočių į užsienį kompensacijomis ir GPM bei Sodros mokesčiais neapmokestinami. Jeigu darbo sutartyje nustatytas valandinis darbo užmokestis lygus arba didesnis nei 6,49 €, paskaičiuoti dienpinigiai pagal dienpinigių normas, neapmokestinami. Dienpinigių suma turi būti palyginama su dienpinigių išmokėjimo metu gautu darbo užmokesčiu. Paaiškinimai su pavyzdžiais yra GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkt. 2.2 papunkt. komentare.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu darbo sutarties sąlygos dėl darbo užmokesčio bus keičiamos tada, kada darbuotojas vyksta į komandiruotę, mokesčių administratorius patikrinimo atveju gali traktuoti, kaip siekimą gauti mokestinę naudą. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad kai darbuotojas dirba keliose darbovietėse, ir jeigu vyksta į komandiruotę atlikti darbo funkcijų abiejų darboviečių, bendra dienpinigių suma gaunama iš visų darboviečių, negali viršyti nustatytų dienpinigių dydžio normų. Viršijanti dalis apmokestinama GPM ir Sodros mokesčiais.

Pateiktame klausime rašote, kad vadovas dirba 1 val./d., o darbo užmokestis paskaičiuotas už 73 val./mėn. Pasitikrinkite ar nėra klaidos.

2. Dėl darbuotojo

DK 144 str. nustatyta, kad

„1. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

2. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.“

Čia tuo atveju, kai šiomis dienomis yra atliekamos darbo funkcijos. Kai šiomis dienomis yra neatliekamos darbo funkcijos arba laikas praleistas kelionėje, situacija kita. Reiškia reikia atskirti du dalykus: faktiškai dirbtas laikas atliekant darbo funkcijas ir kelionėje praleistas laikas.

Jeigu darbas švenčių dieną yra viršvalandinis, už tokį darbo laiką mokama 2,5 darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 4 d.). Tarkime, darbas šventinę dieną nebuvo viršvalandinis darbas. Tai už 2 poilsio dienas (toliau – PD) mokama DU*2, ir už 1 šventinę dieną (toliau – Šv.D) mokama DU*2.

Tačiau, darbuotojo prašymu, darbo laikas dirbtas poilsio ar švenčių dieną padaugintas iš nustatyto dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų (DK 144 str. 5 d.). Tarkim, darbuotojas komandiruotės laikotarpiu faktiškai dirbo, t.y., atliko darbo funkcijas 2 PD*2=4 d.d ir 1 Šv.D*2= 2 d.d., iš viso 6 d.d., kurios darbuotojo prašymu gali būti pridedamos prie kasmetinių atostogų, ir už jas mokant DU (ne VDU).

Kai po darbo valandų, poilsio dieną ar šventinę dieną darbuotojas buvo kelionėje, o ne atlikinėjo darbo funkcijas, pagal DK 107 str. 4 d. už kelionėje praleistą laiką suteikiamas tokios pačios trukmės poilsis pirmą darbo dieną po kelionės, mokant DU (ne VDU), arba tokios pačios trukmės laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, už jį mokant DU (ne VDU).

Dėl vadovo

Vadovo darbo laiko apskaita poilsio dieną, švenčių dieną, viršvalandinis laikas ar darbas naktį, turi būti tvarkoma, bet jei darbo sutartyje nesusitarta už šį laiką mokėti, už jį nėra mokama (DK 144 str. 6 d.).

Vadovo kelionėje praleistas laikas apmokamas kaip ir kitų darbuotojų pagal DK 107 str. 4 d.