Teisės aktų žinios", 2017 m. liepos 3-9 d. Nr. 27

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1K–230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“

Nauja redakcija išdėstytos formos:

1. Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą 20__ m._______d. (B-1);

2. Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, 20__ m. programos sąmatos vykdymą (B-8);

3. Informacijos apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, darbo užmokesčiui vykdymą 20__ m. __________ d. (B-10).

[member]LR finansų ministro 2011 06 30 įsakymas Nr. 1K–230 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2017 07 05, Identifikacinis kodas 2017-11553[/member].


Darbas

LR socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino 2017 metų metinius vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius ir darbo valandų skaičius

Įsakymu nustatyta, kad jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse yra nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šiame įsakyme, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

Taip pat pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-687 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Įsigalioja 2017 07 06.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 07 05, Identifikacinis kodas 2017-11569[/member].


Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo)ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašą

Taip pat nustatyta, kad iki 2017 07 01 pateikti prašymai dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo)ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, nagrinėjami pagal iki 2017 07 01 galiojusias nuostatas.

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11118[/member].


Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius patvirtino:

1. Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašą;

2. Pažymos apie darbo sutarties pasibaigimą formą VDI-DSPP-17;

3. Prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo konstatavimo formą VDI-DSPS-17.

Taip pat pripažintas netekusiu galiosLietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-342 „Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo, pažymos  apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-15 ir prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-15 patvirtinimo“.

Įsigalioja 2017 07 06.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 07 05, Identifikacinis kodas 2017-11491[/member].


Įsigaliojo naujasis darbo santykių reguliavimas: ką aktualu žinoti

Patvirtinta pavyzdinė darbo sutarties forma, įsigaliojo Darbo laiko režimo nustatymo aprašas bei vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas, kvalifikuotiems darbuotojams turi būti mokamas didesnis darbo užmokestis nei minimali mėnesinė alga, numatyta didesnė apsauga netekus darbo, įvesti net penki galimi darbo režimai, kasmetinės minimalios atostogos – 20 darbo dienų, iš kurių 10 išnaudojama nepertraukiamai (jei dirbama penkias dienas per savaitę) ir kt.

[member]Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2017 07 03[/member].


Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui neteko galios šie Lietuvos Respublikos įstatymai su visais pakeitimais ir papildymais:

1. [member]Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas Nr. X-199[/member];

2. [member]Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas Nr. I-1214[/member];

3. [member]Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas Nr. IX-2500[/member].

 

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui neteko galios šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai su visais pakeitimais ir papildymais:

1. [member]1994 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 154 „Dėl sezoninio darbo“[/member];

2. [member]2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 160 „Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“[/member];

3. [member]2003 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 497 „Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“[/member];

4. [member]2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

5. [member]2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“[/member];

6. [member]2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“[/member];

7. [member]2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

8. [member]2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsiolaiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo“[/member];

9. [member]2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo[/member];

10. [member]2006 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 568 „Dėl Sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo pagal darbo aplinkos veiksnius kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

11. [member]2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1815 „Dėl Nacionalinių, šakos ir teritorinių kolektyvinių sutarčių registravimo tvarkos patvirtinimo“[/member];

12. [member]2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

13. [member]2003 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 326 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nustatymo ir egzaminų valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose vykdymo tvarkos patvirtinimo“[/member];

14. [member]2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo patvirtinimo“[/member];

15. [member]2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“[/member];

16. [member]2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1196 „Dėl Darbo arbitražo nuostatų patvirtinimo“[/member];

17. [member]2004 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

18. [member]2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“[/member];

19. [member]2004 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1508 „Dėl Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“[/member];

20. [member]2005 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 86 „Dėl darbuotojų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą, kategorijų sąrašo patvirtinimo“[/member];

21. [member]2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo, sąrašo patvirtinimo“[/member];

22. [member]2008 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1032 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

23. [member]2010 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];

24. [member]2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 220 „Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo“[/member];


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą

Taip pat nustatė darbo arbitražo arbitrų:

1. atlygio už vieną dirbtą valandą darbo arbitraže dydį – 0,07 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas;

2. kelionės išlaidų dydį – 100 procentų išlaidų sumos.

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11166[/member].


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino:

1. Darbo ginčų komisijos nuostatus;

2. Darbo ginčų komisijos darbo reglamentą;

3. Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.

Taip pat nustatė darbo ginčų komisijos narių:

1. atlygio už vieną dirbtą valandą darbo ginčų komisijos posėdyje dydį – 0,07 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės bei savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas;

2. kelionės išlaidų dydį – 100 procentų išlaidų sumos.

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11168[/member].


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11114[/member].


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Darbo arbitražo nuostatus

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11115[/member].


Darbuotojų sauga ir sveikata

Patvirtinti Reikalavimai darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams

Įsigalioja 2017 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11113[/member].


Komandiruotės

Nuo 2017 07 05 neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ su visais pakeitimais ir papildymais

[member]Netekęs galios LR finansų ministro 1996 11 21 įsakymas Nr. Išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2017 07 04, Identifikacinis kodas 2017-11462[/member].


Sodra

Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis, kuris apskaičiuojamas pagal Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą

Nutarime numatytas pereinamasis laikotarpis. Nustatyta, kad skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, kai į skaičiuojamąjį laikotarpį įtraukiami mėnesiai iki 2017-07-01, šiais mėnesiais gautas darbo užmokestis į vidutinį darbo užmokestį įskaitomas vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

[member]Sodros informacija, 2017 07 05[/member].


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr.1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2017 07 04.

[member]LRV 2008 12 03 naujos redakcijos nutarimą Nr. 1286 skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2017 07 03, Identifikacinis kodas 2017-11349[/member].


Kita

Pakeistas LR administracinių nusižengimų kodeksas

Pakeisti šie kodekso straipsniai:

100 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

106 straipsnis. Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

133 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas.

Pakeitimai įsigalioja 2017 07 01.

[member]LR Administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11235[/member].


Pakeistas LR Civilinio proceso kodeksas

Pakeitimai įsigalioja 2017 07 01

[member]LR Civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 11 17, Identifikacinis kodas 2016-26956[/member].

[member]TAR, 2017 05 04, Identifikacinis kodas 2017-07552[/member].