„Teisės aktų žinios", 2021 m. gegužės 24 - 30 d., Nr. 22

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

[member]Dokumento suvestinė redakcija (nuo 2021 06 01) išdėstyta čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 28, Identifikacinis kodas 2021-11862[/member].


Apskaita

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 26.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 09 18 įsakymas Nr. V-255 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 25, Identifikacinis kodas 2021-11510[/member].


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 2 straipsnis:

2 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą administravimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos yra pagal paslaugų kvitą teikiamas atly­gintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas administruojančios institucijos, kurios organizuoja paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą bei atlieka funkcijas, susijusias su sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

1. Paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą organizuoja valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 09 01.

[member]Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 27, Identifikacinis kodas 2021-11770[/member].


Valstybinė darbo inspekcija teikia metodines rekomendacijas „Dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo galimybių, privalumų ir diegimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo”

[member]Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 05 25[/member].


Mokesčių administravimas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnis papildytas 13 punktu:

40 straipsnis. Mokesčių mokėtojo pareigos

Mokesčių mokėtojas privalo:

...

13) Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais, būdais ir tvarka fiksuoti atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis;

...“

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 28.

[member]Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 27, Identifikacinis kodas 2021-11761[/member].


Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims dalijamąją medžiagą

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 05 26[/member].


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nauja redakcija įsigalioja 2021 06 01.

[member]Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 12 30 įsakymo Nr. D1-1055 nauja redakcija išdėstyta čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 24, Identifikacinis kodas 2021-11419[/member].


Priimtas LR aplinkos ministro įsakymas Dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo tvarkos nustatymo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo

Įsakymu nustatyta, kad:

1. valstybinių miškų apsaugos pareigūno statusas suteikiamas atskiroms valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Valstybinių miškų urėdija) pareigybėms, kurių funkcijos susijusios su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, pagal Valstybinių miškų urėdijos pateiktą Valstybinių miškų urėdijos pareigybių sąrašą;

2. Valstybinių miškų urėdija prieš steigdama, panaikindama ar pakeisdama pareigybes, kurių funkcijos susijusios su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Valstybinių miškų urėdijos vadovo įsakymo, kuriuo tvirtinamas Valstybinių miškų urėdijos pareigybių sąrašas, įsigaliojimo informuoja Aplinkos ministeriją apie numatomas steigti, panaikinti ar pakeisti pareigybes, kurių funkcijos susijusios Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsauga, ir pateikia atnaujintą tokių pareigybių sąrašą. Aplinkos ministro įsakymas tikslinamas atsižvelgiant į Valstybinių miškų urėdijos pateiktą pareigybių sąrašą.

Įsakymu suteiktas valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statusas Valstybinių miškų urėdijos Prevencijos skyriaus vadovui ir šio skyriaus vyriausiesiems specialistams, Miško apsaugos skyriaus vadovui, šio skyriaus vyresniesiems specialistams ir specialistams; Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vyriausiesiems miškininkams, miško apsaugos specialistams, girininkams.

 

Įsakymas įsigalioja 2021 07 01.

[member]Dokumentą skaitykite čia[/member].


Pakeistos Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“:

 

1. Neteko galios Taisyklių 3 punktas.

3. Valstybinių draustinių, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų draustinių, rekreacinių zonų valstybiniai miškai neparduodami, išskyrus sklypus iki 5 hektarų ploto, įsiterpusius į žemės ūkio naudmenas ir esančius tarp privačios žemės valdų.

 

2. Pakeistas Taisyklių 10 punktas ir jis išdėstytas taip:

„10. Parduodamų valstybinės žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi pagal žemės valdos projektą (valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba žemės reformos žemėtvarkos projektą). Jo Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinės žemės sklypai, įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 ha ploto ir didesni ir turi privažiavimo kelius, neparduodami. Prieš pradėdamas organizuoti organizuodamas žemės valdos projekto rengimą, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas ar savivaldybės administracijos direktorius turi gauti Valstybinės miškų tarnybos rašytinę išvadą, kad parduodamas valstybinės žemės sklypas nepriskirtas valstybinės reikšmės miškams. o jeigu valstybinės žemės sklypas patenka į saugomą teritoriją, – ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašytinę išvadą, kad parduodamas valstybinės žemės sklypas atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 31 straipsnio 7 dalyje nurodytas išimtis. Jei parduodamas valstybinės žemės sklypas patenka į saugomą teritoriją, – ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašytinę išvadą, kad parduodamas valstybinės žemės sklypas nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 7 dalyje nurodytas neparduodamas teritorijas. Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos minėtas išvadas pateikia per 10 darbo dienų po Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovo ar savivaldybės administracijos direktoriaus kreipimosi.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 28.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo procedūros, pradėtos iki šių pakeitimų įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

[member]Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 11 16 nutarimas Nr. 1348 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 27, Identifikacinis kodas 2021-11794[/member].


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalis:

„19 straipsnis. PVM tarifai

5. 0 procentų PVM tarifas taikomas:

1) šio Įstatymo VI skyriuje nurodytais prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais;

2) iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamoms vakcinoms nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

3) iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tiekiamoms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, (prietaisams), skirtoms (skirtiems) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 26.

[member]Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2020 12 29, Identifikacinis kodas 2020-28971[/member].


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktas:

9. Savanorių ugniagesių ar pretendentų bendrąjį fizinį parengtumą tikrina savanoriškos veiklos organizatoriaus vadovo įsakymu sudaryta vertinimo komisija, į kurios sudėtį gali įeiti ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskirtas atstovas.

9. Fizinio parengtumo tikrinimas:

9.1. savanorių ugniagesių ar pretendentų bendrąjį fizinį parengtumą, kai savanoriškos veiklos organizatorius yra savivaldybių priešgaisrinė tarnyba (toliau – SPT), tikrina SPT viršininkų sudarytos fizinio pasirengimo vertinimo komisijos (toliau – komisija). Komisija sudaroma iš trijų asmenų. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Tikrinimas laikomas įvykusiu, kai dalyvauja ne mažiau kaip du komisijos nariai. Į SPT komisijos sudėtį gali būti įtrauktas (-i) valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) atstovas (-ai);

9.2. savanorių ugniagesių ar pretendentų bendrąjį fizinį parengtumą, kai savanoriškos veiklos organizatorius yra VPGT, tikrina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymais, kuriuos pagal kompetenciją pasirašo departamento teritorinių struktūrinių padalinių viršininkai, ar departamentui pavaldžių įstaigų viršininkų įsakymais sudarytos komisijos.“

 

Pakeitimas įsigalioja 2021 05 25.

[member]Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2015 05 06 įsakymas Nr. 1-142 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2021 05 24, Identifikacinis kodas 2021-11464[/member].


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27 ir 30 straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis;

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

9 straipsnis. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

121 straipsnis. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas,

122 straipsnis. Medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimas;

15 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos;

21 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos;

261 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutartys su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų apmokėjimo;

27 straipsnis. Teritorinių ligonių kasų atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir ūkio subjektais tvarka ir terminai;

30 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos funkcijos.

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 26.

[member]Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2020 01 03, Identifikacinis kodas 2020-00047[/member].

[member]TAR, 2020 05 25, Identifikacinis kodas 2020-11072[/member].


„Sodra“ pradeda viešinti vidutinį vyrų ir moterų darbo užmokestį šalies įmonėse

Iki šiol buvo skelbiamas tik kiekvienos įmonės darbuotojų skaičius, bendras vidutinis darbo užmokestis, atlyginimo mediana ir informacija apie daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių darbuotojų vidutines darbo pajamas. Tikimasi, kad vieši duomenys padės užtikrinti sąžiningas sąlygas visiems darbo rinkos dalyviams.

[member]„Sodros” informacija, 2021 05 25[/member].


Kita

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnis:

„59 straipsnis. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 05 26.

[member]Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2020 02 07, Identifikacinis kodas 2020-02856[/member].

[member]TAR, 2020 05 25, Identifikacinis kodas 2020-11078[/member].


Įsigaliojus Galimybių pasui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija atsako į gyventojų ir verslo atstovų klausimus apie Galimybių paso veikimo ir taikymo principus

[member]Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2021 05 26[/member].