„Teisės aktų žinios", 2018 m. lapkričio 26 - gruodžio 2 d., Nr. 47

2018 m. lapkričio 26 - gruodžio 2 d., Nr. 47

Asmens duomenų apsauga

Pakeisti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3, 7, 9, 37 straipsniai ir 2 priedas:

3 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

7 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos valdymas;

9 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos funkcijos;

37 straipsnis. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo pagrindai;

2 priedas Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.

Pakeitimai įsigalioja 2018 12 15.

[member]LR elektroninių ryšių įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 11 28, Identifikacinis kodas 2018-19157[/member].


Apskaita

Nuo 2018 12 01 mažėja išskaitymai iš skolininkų darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. skola iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų turi būti išskaičiuota po penkiasdešimt procentų nuo išmokos dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimaliąją mėnesio algą ir dvidešimt procentų nuo išmokos dalies, neviršijančios vienos minimaliosios mėnesinės algos.

Tai nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnis.

[member]„Sodros“ informacija, 2018 11 26[/member].

[member]Teisingumo ministerijos informacija, 2018 11 30[/member].


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2, 20 ir 23 straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

20 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn;

23 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių, kaip juridinio asmens dalyvio, turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimas.

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 01.

[member]LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 11 28, Identifikacinis kodas 2018-19160[/member].


Darbas

Pakeistas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimas įsigalioja 2018 12 01.

[member]Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 11 29, Identifikacinis kodas 2018-19348[/member].


Darbo inspekcija teikia paaiškinimą apie darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymą

[member]Darbo inspekcijos informacija[/member]


Mokesčių administravimas

VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas

VMI informuoja, kad Mano VMI puslapyje atpažinimą pagal unikalų telefono numerį užsisakiusiems mokesčių mokėtojams bus teikiama pirmenybė gauti konsultacijas, o skambučio užsakymo paslauga leis pasirinkti pageidaujamą konsultacijos telefonu laiką.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 11 29[/member].


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildytomis taisyklių 9.1 papunkčio trečiosios pastraipos ir 9.2 papunkčio antrosios pastraipos nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas;

2. Papildytomis Taisyklių 9.4 papunkčio nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

[member]VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 12 20 įsakymas Nr. VA-121 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 11 29, Identifikacinis kodas 2018-19306[/member].


Pelno mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnis ir įstatymas papildytas 463 straipsniu:

5 straipsnis. Mokesčio tarifai;

463 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2019 01 01 ir taikomi apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

[member]LR pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 05 29, Identifikacinis kodas 2018-08643[/member].

[member]TAR, 2018 06 30, Identifikacinis kodas 2018-10976[/member].


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnis:

„123 straipsnis. PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymas

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytais atvejais skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administ­ratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytais atvejais skirdamas baudą, konkretų jos dydį mokesčių administratorius nustato vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis.”

Pakeitimas įsigalioja 2019 01 01.

[member]Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 06 30, Identifikacinis kodas 2018-10975[/member].


SoDra

Pakeista Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ 6 punkto trečia pastraipa ir ji išdėstyta taip:

„Nustatant Metodikos 5.2–5.3 papunkčiuose nurodytus rodiklius, atsižvelgiama tik į tuos nelaimingus atsitikimus darbe ir ūmias profesines ligas, kurie buvo pripažinti draudžiamaisiais įvykiais Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal sprendimo pripažinti draudžiamuoju įvykiu priėmimo datą. Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos yra priimti keli sprendimai įvykį pripažinti draudžiamuoju (sunkų nelaimingą atsitikimą darbe ar ūmią profesinę ligą perkvalifikavus į mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe), nustatant Metodikos 5.2–5.3 papunkčiuose nurodytus rodiklius, vertinamas paskutinis sprendimas įvykį pripažinti draudžiamuoju. Tokiais atvejais draudėjai dėl to paties nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos gali būti priskirti aukštesnei įmokos tarifų grupei ne daugiau kaip 3 kartus.

Pakeitimas įsigalioja 2018 11 30.

[member]LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 07 07 įsakymas Nr. A1-387 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 11 29, Identifikacinis kodas 2018-19363[/member].


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atsako į klausimus apie asmens duomenų apsaugą vykdant sutarčių bei pasiūlymų viešinimo prievolę

Remiantis valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomone fizinio asmens, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, vardo, pavardės paskelbimas, viešinant laimėjusį pasiūlymą, pirkimo sutartį ir jos pakeitimus CVP IS neprieštarauja duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, jeigu tai atliekama vykdant teisinę prievolę, todėl minėta informacija turi būti skelbiama CVP IS kartu su pirkimo sutarties kaina taip užtikrinant viešųjų pirkimų skaidrumą.

[member]Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2018 11 30[/member].


Kita

Trūkstamiems darbuotojams pritraukti biudžetinės įstaigos galės siūlyti didesnį atlyginimą

Vyriausybė posėdyje pritarė LR Vidaus reikalų ministerijos siūlymui sudaryti profesijų, kurių trūksta viešajam sektoriui, sąrašą. Trūkstamiems darbuotojams pritraukti biudžetinės įstaigos galės siūlyti didesnį atlyginimą.

[member]Vidaus rekalų ministerijos informacija, 2018 11 28[/member].


  1. Nuo 2019 01 01 pakeisti šie LR administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas;

385 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai.

  1. Nuo 2019 01 01 LR administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

981 straipsnis. Darbo ar paslaugų sutarties sudarymas su asmenimis, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų;

4941 straipsnis. Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų sporto renginių organizatoriams pažeidimas.

[member]LR administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 06 01, Identifikacinis kodas 2018-09075[/member].

[member]TAR, 2018 10 25, Identifikacinis kodas 2018-16602[/member].

[member]TAR, 2018 10 31, Identifikacinis kodas 2018-17480[/member].


Nuo 2019 01 01 pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnis ir priedas:

51 straipsnis. Būtinas gynėjo dalyvavimas;

Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

[member]LR baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2018 07 11, Identifikacinis kodas 2018-11749[/member].