„Teisės aktų žinios", 2016 m. lapkričio 7-13 d., Nr. 46

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija papildyta kai kuriais finansavimo šaltiniais, kai kurie finansavimo šaltiniai neteko galios.

Įsigalioja 2016 11 11.

[member]LR finansų ministro 2011 08 08 d. įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 11 10, Nr. 2016-26538[/member].


Darbas

Seimas priėmė darbuotojams palankias naujojo Darbo kodekso pataisas

Pakeisti LR Darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsniai, taip pat VI skyriaus ketvirtasis skirsnis (straipsniai, susiję su nenustatytos apimties darbo sutartimi) pripažintas netekusiu galios.

Seimas priėmė naujojo Darbo kodekso, įsigaliosiančio nuo kitų metų pradžios, pataisas, kuriomis siekiama padidinti darbuotojų garantijas ir socialinį saugumą darbe.

Naujame kodekse Seimas sugrąžino nuostatą, kad, kai abejojama dėl darbo sutarties sąlygų, jos bus aiškinamos darbuotojo naudai, taip pat nutarta apskritai atsisakyti nenustatytos apimties darbo sutarčių.

Kai darbuotojas pats nutrauks darbo sutartį dėl ligos, neįgalumo, prastovos, nemokamo darbo užmokesčio arba sukakus senatvės pensijos amžiui, taip pat dėl šeimos nario slaugos, jam bus išmokama ne vieno, o dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė, o jeigu darbo santykiai tęsis trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Seimas nusprendė trigubinti įspėjimo terminus darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir, darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų – apie darbo sutarties nutraukimą reikės pranešti prieš tris, o ne prieš vieną mėnesį. Jei tokie darbuotojai dirbs trumpiau nei vienerius metus, apie sutarties nutraukimą reikės pranešti prie šešias savaites.

Kodekse nustatyta trumpesnė darbo diena prieš šventes – švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė bus sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

Priimtomis pataisomis nutarta ilgesnes kasmetines atostogas suteikti ne tik darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams, bet ir darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Jiems bus suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę).

Pataisose patikslinta kasmetinių atostogų suteikimo eilės tvarka.

Seimas taip pat sugrąžino nuostatą, pagal kurią darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamų papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustatys ne kolektyvinės sutartys, o Vyriausybė.

Yra ir kitų reikšmingų pakeitimų.

[member]Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (įsigaliosiantis 2017 01 01) su visais pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 11 09, Nr. 2016-26498[/member].


Valstybinė darbo inspekcija teikia metodines rekomendacijas Dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo

[member]Valstybinės darbo inspekcijos informacija[/member].


Mokesčių administravimas

VMI informuoja viešojo sektoriaus subjektus apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais

Viešojo sektoriaus subjektai, teikiantys VMI prašymus dėl naujų įmokos kodų suteikimo, turi nurodyti ir tikslius valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodus.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2016 11 10[/member].


VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms

VMI informuoja, kad paramos gavėjams ir politinėms partijoms pradedama pervesti parama, kurią skyrė gyventojai nuo 2015 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Teisės aktai numato, jog parama turėtų būti pervesta iki lapkričio 15 d.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2016 11 08[/member].


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Pakeistas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ ir taip pat šiuo įsakymu patvirtintas 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2016 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

[member]LR finansų ministro 2008 07 10 įsakymas Nr. 1K-233, kuriuo patvirtintas 16-asis VSAFAS standartas, su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 11 10, Nr. 2016-26539[/member].


Viešojo sektoriaus subjektai privalo patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą 2016 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos

[member]Daugiau informacijos Finansų ministerijos interneto svetainėje[/member].


Kita

Patvirtinti nauji Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitai

Šis pakeitimas susijęs su nauja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo redakcija, įsigaliosiančia 2017 m. sausio 1 d.

[member]TAR, 2016 11 07, Nr. 2016-26425[/member].


Nuo š.m. liepos mėn. galioja reikalavimas, kad prieš rengdami ne tik daugiabučių, bet ir didesnių nei 200 kvadratinių metrų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų statybos ar rekonstrukcijos projektus, projektuotojai privalo supažindinti gyventojus su savo projektiniais pasiūlymais

Daugiau informacijos apie visuomenės informavimo procedūras galima rasti [member]STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“[/member] VIII skyriuje.

[member]Aplinkos ministerijos informacija, 2016 11 08[/member].


Finansų ministerija pradeda konsultacijas Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams

Artimiausiu metu numatyti 7 vizitai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės ir Utenos apskrityse. Tokios konsultacijos – tai Europos Komisijos remiama praktika, užtikrinanti sklandų bendradarbiavimą su partneriais bei prisidedanti prie geresnio ES fondų investicijų administravimo.

[member]Finansų ministerijos informacija, 2016 11 11[/member].


Specialistai ragina pasenusius ir nereikalingus vaistus atnešti į vaistines

Specialistai ragina gyventojus neišmesti pasenusių ar nereikalingų vaistų į šiukšlių dėžes, o atnešti juos į bet kurią vaistinę, kurios priima juos nemokamai ir perduoda tokias atliekas tvarkančiai įmonei. Jeigu vaistinėje dirbantis farmacijos specialistas atsisakytų priimti pasenusius vaistus, gyventojai kviečiami apie tai pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai nemokama linija.

[member]Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2016 11 08[/member].


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 182, 189, 476, 501, 506, 509, 584, 587, 638, 650, 651, 689, 691 straipsniai

Pakeitimai įsigalioja 2017 01 01.

Pakeitimai į LR CPK tekstą bus įtraukti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2016 11 06, Nr. 2016-26505[/member].


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 37, 168 ir 214 straipsniai

Pakeitimai įsigalioja 2017 01 01.

Pakeitimai į LR BPK tekstą bus įtraukti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2016 11 09, Nr. 2016-26495[/member].