18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

2009 11 11, Nr. VAS-9, Žin., 2009 11 19, Nr. 137-6053