„Teisės aktų žinios”, 2022 m. spalio 31 – lapkričio 6 d., Nr. 42

Darbas

Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas (NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 31, Identifikacinis kodas 2022-22081.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeista Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis:

2 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas

1. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas šio įstatymo nustatytais atvejais kompensuoja dėl draudžiamųjų įvykių (nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba profesinių ligų) negautas pajamas ar pajamų dalį šios rūšies draudimu apdraustiesiems asmenims, o jų mirties dėl draudžiamųjų įvykių atvejais – jų šeimos nariams, mokant iš Valstybinio socialinio draudimo fondo ir (ar) valstybės biudžeto lėšų šiame įstatyme nustatytas išmokas.

2. Nukentėjusiųjų gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugos kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 22, Identifikacinis kodas 2021-26585.


Dokumentų valdymas

Pakeistas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V‑118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 05.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 07 04 įsakymas Nr. V‑118 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 04, Identifikacinis kodas 2022-22477.


Pakeistos Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“

1. Pakeistas 8.1 punktas:

„8. Dokumentai saugomi apsauginiuose dėkluose, kurie turi prilaikyti dokumentus, nesukeldami pašalinio spaudimo:

8.1. nuolat saugomų dokumentų bylos – jų formatą atitinkančiose ir specialiai tam pritaikytose dėžutėse;

…”.

2. Pakeistas 20.3 papunktis:

„20. Saugyklų apšvietimo reikalavimai:

20.3. Saugykloms apšviesti naudojami šviesos diodų (LED), liuminescenciniai ar kaitriniai šviestuvai, turintys difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus. Jei šviestuvo skleidžiama santykinė ultravioletinė spinduliuotė viršija 75mW/lm, būtinas ultravioletinę spinduliuotę sumažinantis filtras;

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 05.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 12 28 įsakymas Nr. V-157 su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 11 04, Identifikacinis kodas 2022-22458.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad žemės mokesčio deklaracijos suformuotos ir išsiųstos visiems žemės savininkams, jį sumokėti reikia iki lapkričio 15 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 03.


Jau galima kreiptis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo

VMI informuoja, kad finansinių sunkumų dėl energetinės krizės turintys mokesčių mokėtojai – įmonės ir individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie atitinka nustatytus kriterijus, jau gali kreiptis dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. vasario 28 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 04.


Pelno mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

4 straipsnis. Mokesčio bazė;

12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos;

58 straipsnis. Perėjimo nuo vieneto pelno arba pajamų apskai­čiavimo ir apmokestinimo pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą bei Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstaty­mo IV skyrių tvarka.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Pakeitimų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 06, Identifikacinis kodas 2022-09665.

TAR, 2021 12 15, Identifikacinis kodas 2021-25844.


SoDra

Nuo 2023 01 01 pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (pakeitimai įsigalioja 2022 01 03);

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių;

11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos;

14 straipsnis. Socialinio draudimo išmokos;

31 straipsnis. Fondo valdyba;

33 straipsnis. Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 11 25, Identifikacinis kodas 2021-24260.

TAR, 2021 12 22, Identifikacinis kodas 2021-26582.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15594.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15629.


Nuo 2023 01 01 pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu;

131 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų rinkiniai;

20 straipsnis. Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, santykiai su finansų įstaigomis;

23 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšų naudojimas ir investavimas;

28 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo taryba;

29 straipsnis. Valstybinė ligonių kasa;

30 straipsnis. Valstybinės ligonių kasos funkcijos;

32 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos;

35 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 11 25, Identifikacinis kodas 2021-24259.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27749.

TAR, 2022 10 05, Identifikacinis kodas 2022-20332.


Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnis (neteko galios 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas):

„23 straipsnis. Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose

1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik tokį statusą turintiems tiekėjams:

1) socialinei įmonei;

…”.

Pakeitimas įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 25, Identifikacinis kodas 2022-16119.


Kiti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimą: ar galima į kavines organizuojamas šventes atsinešti kitų maisto produktų?

VMVT specialistai informuoja, jog siekiant sustiprinti maisto saugos reikalavimus maitinimo įstaigose bei siekiant sumažinti apsinuodijimo riziką, atsineštas namų gamybos ar kitų tiekėjų maistas į maitinimo įstaigą, kurioje organizuojama šventė – draudžiamas.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 11 04.


Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai lapkričio 1–30 d. tikrins įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į tai, ar veikla vykdoma teisėtai, ar susidariusios atliekos tvarkomos tinkamai ir ar patalpos šildomos nenaudojant atliekų.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 10 31.


Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įsirengimui savo darbuotojams

Juridiniams asmenims už elektromobilio įkrovimo prieigos (-ų) įrengimą bus kompensuojama 30% nuo fiksuotojo įkainio. Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.

Energetikos ministerijos Informacija, 2022 11 04.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsako į šalies gyventojų dažniausiai užduodamos klausimus apie tai, kam priklauso būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 02.


Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkininkai, patyrę sunkumų dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, gali kreiptis lengvatinių paskolų likvidumui užtikrinti (apyvartiniam kapitalui finansuoti)

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2022 10 31.