„Teisės aktų žinios”, 2022 m. spalio 3 – 9 d., Nr. 38

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 2022 m. spalio 13 ir 14 d. kviečia į nemokamą konsultaciją internetu apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 10 05.


Vyriausybė patvirtino valstybės finansinių ataskaitų rinkinius

Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Finansų ministerijos informacija, 2022 10 05.


Vyriausybė pristatė 2,5 mlrd. eurų pagalbos priemonių paketą verslui

Finansų ministerijos informacija, 2022 10 07.


Kitąmet didės minimali alga, ūgtels bazinis pareiginės algos dydis, augs viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai

Nuo 2023 m. pradžios minimali mėnesinė alga (MMA) didėja iki 840 eurų (dabar 730 eurų). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo kitąmet 5 eurais padidinti bazinį pareiginės algos dydį nuo 181 iki 186 eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 10 07.


Darbas

Pakeisti šie Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsniai:

30 straipsnis. Darbuotojų garbės ir orumo gynimas, smurto ir priekabiavimo draudimas;

58 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (pakeistas straipsnio 3 dalies 4 punktas);

144 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu (pakeista straipsnio 8 dalis).

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15174.


Pakeistas Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-693 „Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeistas Aprašo 17 punktas:

„17. Kario motyvuotu prašymu jam gali būti išmokamas avansas šiame skyriuje nurodytoms išlaidoms visiškai ar iš dalies apmokėti, tačiau avanso dydis negali viršyti pusės apskaičiuotos išlaidų sumos.”

2. Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas ir jis išdėstytas nauja redakcija (Siuntimo mokytis į užsienį pagrindimo forma).

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 06.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 09 01 įsakymas Nr. V-693 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 05, Identifikacinis kodas 2022-20283.


Valstybinė darbo inspekcija primena: ilgai „taupytas“ atostogas galite prarasti

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 10 06.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“ (papildytas klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyris „Darbo sutartis“ 1.3.6 klausimu ir pakeistas klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo užmokestis“ 1.9.12 klausimas)

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 05, Identifikacinis kodas 2022-20338.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 202 punktas:

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

202) palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme arba 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 10.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27721.


Komandiruotės

Pakeistas Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 3D-377 „Dėl Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedas (PRAŠYMAS DĖL VYKIMO Į KOMANDIRUOTĘ VIENAI DIENAI) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 07.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 06 02 įsakymas Nr. 3D-377 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 06, Identifikacinis kodas 2022-20473.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 ir 41 straipsniai (pakeistas 401 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 41 straipsnio 2 dalis)

„401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

1. Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:

...

4) juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta 1500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 961, 99, 127, 132, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 205, 207, 2071, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 3621, 505, 546 straipsniuose. ir (ar) jam nebuvo paskirta bauda už šiame punkte nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose numatytą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai. Šiame punkte pakartotinis administracinis nusižengimas suprantamas taip, kaip tai nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 40 straipsnyje.

…”

41 straipsnis. Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas

2. Turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais. Turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai negali būti pagrindžiami sandorius patvirtinančiais juridinę galią turinčiais dokumentais, jeigu atsiskaitymai ir (ar) kiti mokėjimai pagal šiuos sandorius buvo atlikti pažeidžiant Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatyme nustatytą atsiskaitymų grynaisiais pinigais tvarką. Sandorius patvirtinančiuose dokumentuose, kituose juridinę galią turinčiuose dokumentuose turi būti nurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti išmokėjusį asmenį.”

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Pakeistos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos taikomos tik vertinant asmenų atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams po šių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15187.


Nuo lapkričio 1 d. atsiskaitymai grynaisiais pinigais galimi tik iki 5 tūkst. eurų

VMI savo internetinėje svetainėje šia tema paskelbė aktualią informaciją bei atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, kuriuos nuolat atnaujins bei papildys.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 06.


Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigalioja papildytos ir patikslintos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 04.


VMI informuoja, kad parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai” redakcija

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 04.


Pakeistos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių nuostatos

Pakeistas pajamų mokesčio dalies pervedimo terminas (nuo liepos 1 d. (vietoje rugsėjo 1 d.) iki lapkričio 15 dienos), pakeistas Prašymo tikslinimo terminas iki birželio 30 d. (vietoje rugpjūčio 20 d.). Įsigalioja 2023 m. sausio 1 dieną.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 05.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeisti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 ir 9 punktai:

„…

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 1252 straipsniu ir Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 283 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 1253, 1254 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais PVM kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarką.

9. Pranešimai už 2022 m. sausio, vasario, kovo mėnesius turi būti pateikti iki 2022 m. balandžio 25 d. Pranešimas už 2022 m. balandžio mėnesį turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

9. Pranešimai teikiami už kalendorinį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 05.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 29 įsakymas Nr. VA-146 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 04, Identifikacinis kodas 2022-20199.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašą

Šis aprašas taikomas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms prekėms.

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba drauge su Viešųjų pirkimų tarnyba š. m. spalio 19 d. kviečia dalyvauti mokymuose „Konkurencija ir viešieji pirkimai. Praktiniai patarimai perkančiosioms organizacijoms“

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 10 06.


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau -Tarnyba) teikia rekomendacijas, kaip žinių patikrinimo testo metu išvengti techninių trikdžių

Tarnyba primena, kad pirkimų sistemoje pradėtas taikyti specialistų žinių patikrinimas, o nuo 2023 m. sausio 1 d. pirkimo komisijoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą privalės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 10 06.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos PRIEVOLIŲ TEISĖ 6.929 ir 6.978 straipsniai

1. Pakeistas 6.929 straipsnis:

6.929 straipsnis. Atsiskaitymas Atsiskaitymai ir kiti mokėjimai grynaisiais ir negrynaisiais pinigais

1. Atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai tarp asmenų gali būti atliekami grynaisiais pinigais arba negrynaisiais pinigais.

2. Įstatymuose gali būti nustatyta, kad atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai tarp asmenų gali būti atliekami tik negrynaisiais pinigais, taip pat gali būti ribojami atsiskaitymų ir bet kokių kitų mokėjimų grynaisiais pinigais dydžiai.

3. Atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai negrynaisiais pinigais atliekami per įstatymuose nustatytus mokėjimo paslaugų teikėjus, jeigu ko kita nenustatyta įstatymuose arba ko neriboja naudojamos atsiskaitymų formos.

4. Atsiskaitymus čekiais ir vekseliais atitinkamai reglamentuoja čekių ir vekselių įstatymai.“;

2. 6.978 straipsnio 1 dalis papildyta 8 punktu:

„6.978 straipsnis. Jungtinės veiklos sutarties pabaiga

1. Jungtinės veiklos sutartis baigiasi:

1) pripažinus vieną iš partnerių neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje ar nežinia kur esančiu, jeigu jungtinės veiklos sutartis ar vėlesnis likusių partnerių susitarimas nenustato išsaugoti jungtinės veiklos sutartį tarp likusių partnerių, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis galioja ir be šio partnerio;

2) iškėlus vienam iš partnerių bankroto bylą, išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis;

3) vienam iš partnerių mirus ar jį likvidavus, ar reorganizavus, jeigu jungtinės veiklos sutartis ar vėlesnis likusių partnerių susitarimas nenustato išsaugoti jungtinės veiklos sutartį tarp likusių partnerių arba pakeisti mirusį (likviduotą ar reorganizuotą) partnerį jo teisių perėmėjais;

4) vienam iš partnerių atsisakius toliau būti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties dalyviu, išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis;

5) vieno iš partnerių reikalavimu nutraukus terminuotą jungtinės veiklos sutartį, išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis;

6) pasibaigus jungtinės veiklos sutarties terminui;

7) atidalijus vieno iš partnerių dalį iš bendro turto pagal jo kreditorių reikalavimą, išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis;

8) kitais įstatymų numatytais atvejais.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 07, Identifikacinis kodas 2022-14904.

TAR, 2022 10 04, Identifikacinis kodas 2022-20226.


Patvirtinti nauji reikalavimai su maistu besiliečiančiam perdirbtam plastikui

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 2022 10 06.