„Teisės aktų žinios”, 2022 m. spalio 24 – 30 d., Nr. 41

Apskaita

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius patvirtino Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo rašytiniu būdu tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 11 01

Dokumentą skaitykite čia.


Finansų ministerija informuoja viešojo sektoriaus subjektus (VSS), kad 2022 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidaryta tarpusavio operacijų derinimo sritis tarpiniame laikotarpyje (2022.01)

Finansų ministerijos informacija, 2022 10 26.


Darbas

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsniai:

133 straipsnis. Tėvystės atostogos

1. Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos, kurios gali būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai.

2. Per tris mėnesius Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos darbuotojams suteikiamos trisdešimt trisdešimties kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos, kurios gali būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Šioje dalyje nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų atostogų laiką mokama išmoka Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta išmoka nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

134 straipsnis. Atostogos vaikui prižiūrėti

1. Pagal šeimos pasirinkimą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytos trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį, motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Šias atostogas galima imti visas iš karto, dalimis ar pakaitomis.

2. Per vieną mėnesį Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytos trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį, įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę tiek į atostogas pagal šio straipsnio 1 dalį, tiek pagal šią dalį, darbuotojui suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu. Darbuotojui, kuris tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę į atostogas tiek pagal šio straipsnio 1 dalį, tiek pagal šią dalį, suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

3. Kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų), imdamas atostogas vaikui prižiūrėti, bet kuriuo metu, iki vaikui sukaks aštuoniolika ar dvidešimt keturi mėnesiai, pirmiausia turi teisę pasinaudoti dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalimi, kuri niekam negali būti perleista. Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų (įtėvių, globėjų). Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalies abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu.

4. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti pagal šio straipsnio 1 ar 3 dalį ar grįžti į darbą joms šioms atostogoms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti pagal šio straipsnio 2 dalį ar grįžti į darbą joms šioms atostogoms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti, savo prašyme dėl šių atostogų suteikimo nurodo jų pradžios ir pabaigos datas.

5. Už atostogų vaikui prižiūrėti laiką mokama išmoka Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15178.


Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1. Neteko galios Aprašo 50 ir 65 punktai:

50. Bedarbiams, turintiems teisę įsigyti važiavimo bilietus su nuolaida, 1 kilometro patvirtintas įkainis mažinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnyje nustatytus nuolaidų dydžius.

...

65. Bedarbiams, turintiems teisę įsigyti važiavimo bilietus su nuolaida, 1 kilometro patvirtintas įkainis mažinamas atsižvelgiant į Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnyje nustatytus nuolaidų dydžius.

2. Aprašo 17 priedas (Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo forma) išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 26.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 25, Identifikacinis kodas 2022-21561.


Valstybinė darbo inspekcija primena: skaidriai dirbančiojo ID yra privalomas dokumentas, įrodantis veiklos teisėtumą

Nuo balandžio 1 d., siekiant mažinti šešėlį statybų sektoriuje, visi pagal darbo sutartį, savarankiškai vykdantys veiklą, mažųjų bendrijų vadovai ar į Lietuvą iš kitų šalių komandiruoti ir statybvietėse dirbantys asmenys privalo turėti skaidriai dirbančiojo ID kodą. Šio dokumento turėjimas yra ne pasirinktinis, o privalomas.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 10 27.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „Klausimynas“:

1. Pakeistas klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimas“ 1.11.1 klausimas;

2. Pakeistas skyriaus „2. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“ poskyris „Psichosocialiniai rizikos veiksniai“.

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 24, Identifikacinis kodas 2022-21488.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

7 straipsnis. Valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise;

13 straipsnis. Laisvos valstybinės žemės fondo tvarkymas;

32 straipsnis. Valstybės, savivaldybių institucijų ir valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetencija reguliuojant žemės santykius;

34 straipsnis. Žemės informacinė sistema;

35 straipsnis. Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas);

49 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų parengiamieji darbai;

50 straipsnis. Žemės vertinimas;

51 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų rengimas;

52 straipsnis. Žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimas ir žemės konsolidacijos sutarties sudarymas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01, 2023 01 02 ir 2023 01 03.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2019 06 19, Identifikacinis kodas 2019-09851.

TAR, 2021 12 02, Identifikacinis kodas 2021-25033.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15636.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

1. Papildytas 40 straipsnis nauju 14 punktu:

40 straipsnis. Mokesčių mokėtojo pareigos

Mokesčių mokėtojas privalo:

...

14) šio Įstatymo 424 straipsnyje nustatyta tvarka teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai šio straipsnio 13 punkte nurodytus duomenis;

…”

2. Papildytas įstatymas 424 straipsniu:

„424 straipsnis. Atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenų teikimas

1. Mokesčių mokėtojai privalo teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų turinį detalizuoja ir jų teikimo terminus ir tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 05 27, Identifikacinis kodas 2021-11761.


VMI parengė mokestinių pagalbos priemonių taikymo taisyklių projektą

Numatyta, kad finansinių sunkumų turinčios ir nuo energetinės krizės nukentėjusios įmonės bei individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurie atitiks nustatytus kriterijus, galės kreiptis į VMI dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 24.


Pakeistos FR0711 formos (Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas) pildymo taisyklių nuostatos

Pagrindinis pakeitimas – nustatoma, jog pildant šią formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, nepildomas D10 laukelis, kuriame juridinis asmuo deklaruoja fiziniam asmeniui sumokėtų palūkanų sumą, ir kiti formos laukeliai, kuriuose apskaičiuojama D laukelių suma.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 28.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 30 punkto komentaras:

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;

30) pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai);

…”;

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 straipsnio 1 dalies komentaras

„37 straipsnis. Pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimas

1. Užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, išskyrus minėtoje valstybėje gautas palūkanas, dividendus ir honorarus, šio Įstatymo nustatyta tvarka yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikoje, jeigu pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo šių pajamų nustatyta tvarka sumokėtas toje užsienio valstybėje. Užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą nuo toje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir honorarų nuolatinis Lietuvos gyventojas gali atskaityti iš šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Šios dalies nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu yra pateikti įrodymai apie užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

…”.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 10 26 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-33495.

VMI prie FM 2022 10 26 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr)-R-4395).

VMI prie FM 2022 10 21 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4315).


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

Pkeitimai įsigalioja 2022 10 28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 04 25 nutarimas Nr. 435 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 27, Identifikacinis kodas 2022-21759.


Viešieji pirkimai

Nuo 2022 10 28 pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 196 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“ su visais pakeitimais ir papildymais.

TAR, 2022 10 27, Identifikacinis kodas 2022-21747.


Patikslintas Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas

Vienas iš pakeitimų, kad nuo šiol teisingas atsakymas ir pirkimų specialisto pateiktas neteisingas atsakymas Virtualioje atestacijos sistemoje (VAS) bus prieinami 30 minučių nuo rezultato pateikimo momento, o vėliau minėta informacija taps neprieinama.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 10 23.


Kiti

Registrų centro konsultantai pateikia 4 šiuo metu aktualiausius klausimus ir atsakymus gyvenamosios vietos deklaravimo tema

Registrų centro informacija, 2022 10 25.


Lietuvai tapus oficialia vynuoges auginančia šalimi, atsivėrė galimybė registruoti vynuogynus ir gauti ES paramą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 10 24.


Vyriausybė patvirtino lėšas kompensacijoms žmonėms ir verslui už elektros energijos augimą bei subsidijoms energijai imlioms įmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 5 mln. eurų viešąsias paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir gauti papildomą iki 25 tūkst. eurų siekiančią subsidiją, kuri skiriama toms paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurių paslaugų teikimo kaštai padidėjo daugiau kaip 15 proc. palyginti su 2021 m., dėl padidėjusių paslaugų teikimo būtinųjų prekių ir administravimo kaštų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 10 26.