„Teisės aktų žinios”, 2022 m. spalio 17 – 23 d., Nr. 40

Darbas

Už darbą per šventes – dvigubas tarifas

Vienintelė išimtis, kai darbas per šventes neapmokamas įprasta tvarka, tai darbuotojo prašymas, kad darbo, poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginus iš atitinkamo koeficiento, būtų pridėtas prie kasmetinių atostogų laiko.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 10 21.


Nuo lapkričio 1 d. mažinamas lauko sąlygomis ir kilnojamojo darbo pobūdžio kompensacijų dydis iki 30%

Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį, kad nuo 2022 m. lapkričio 1 d. prasideda pereinamasis laikotarpis, kuomet bus mažinamas kilnojamojo pobūdžio darbo, darbo, atliekamo lauko sąlygomis ar susijusio su kelionėmis ir važiavimu, kompensacijų dydis nuo 50% iki 30%.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 10 17.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

1. Papildyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis 60 punktu:

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

60) atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę ir (ar) kitą turtą.

…”

2. Pakeista Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalis:

8 straipsnis. Pajamų pripažinimas

5. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kiti individualia veikla besiverčiantys gyventojai individualios veiklos pajamoms pripažinti kaupimo apskaitos principą gali taikyti savo pasirinkimu, laikydamiesi šioje dalyje nustatytų sąlygų. Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas pasirenka individualios veiklos pajamas pripažinti pagal šį principą arba įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, arba priskiria turtą individualiai veiklai. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie vietoj pinigų apskaitos principo pradeda taikyti kaupimo apskaitos principą, į šio apskaitos principo taikymo metus pereinančias pirkėjų skolas į individualios veiklos pajamas įtraukia po šių skolų apmokėjimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo pereita prie kaupimo apskaitos principo, pradžios. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.

…”

3. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 1 punktas:

34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos

...

4. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos:

1) 0,6 procento – politinėms partijoms organizacijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, ir (arba)

...“

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2022 07 22 raštas Nr. (18.14-31-1 Mr) R-3068 dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo.

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2023 01 01 ir yra taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 06, Identifikacinis kodas 2022-09664.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15192.

TAR, 2022 07 20, Identifikacinis kodas 2022-15859.


Pakeistos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (pakeisti 16, 17 ir 19 punktai), patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 02 07 įsakymas Nr. V-45 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 04, Identifikacinis kodas 2022-20162.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 10 29 įsakymas Nr. VA-172 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21131.


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas patvirtino:

1. Pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formą, papildomo lapo PRC915P formą;

2. Pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

Įsigalioj 2022 10 21.

Dokumentą skaitykite čia.


Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas VMI teikia paaiškinimą DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ KILNOJAMOJO POBŪDŽIO DARBĄ

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 17.


VMI informuoja DĖL MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO 2023 METAIS

Patvirtinta 2023 m. Minimalioji mėnesinė alga (MMA) - 840 Eur (2022 m. MMA - 730 Eur) ir Minimalusis valandinis atlygis (MVA) - 5,14 Eur (2022 m. MVA - 4,47 Eur).

Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant ir neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurie nuo 2023 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinami, jeigu darbuotojo DU lygus arba didesnis už 1386 Eur (MMA(840 Eur) x iš koeficiento 1,65; iki pakeitimo – 1204,50 Eur).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 19.


VMI teikia seminaro „Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 18.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Ligos socialinis draudimas ir motinystės socialinis draudimas (pakeistas 1 dalies 1 punktas);

11 straipsnis. Ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmė (pakeista 4 dalis);

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną (pakeistos 3, 7 ir 8 dalis).

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 18, Identifikacinis kodas 2022-21090.


Pakeisti Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Vienišo asmens išmokos dydis (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas (pakeitimai įsigalioja 2022 11 27);

Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 11 26, Identifikacinis kodas 2021-24470.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas (toliaus – Tvarkos aprašas), patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2022 10 22 (Tvarkos aprašo 30¹ punktas įsigalioja 2022 12 01).

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 06 06 įsakymas Nr. 1S-109 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 21, Identifikacinis kodas 2022-21390.


Atsiranda galimybė laikyti pirkimo specialisto žinių patikrinimo egzaminą Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) patalpose

Šia galimybe VPT kviečia pasinaudoti tuos, kurie neturi tam reikiamų sąlygų, tokių kaip patikimas interneto ryšys, uždara ir tyli patalpa be pašalinių žmonių ir pan.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 10 18.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

68 straipsnis. Uždraudimas naudotis specialia teise (pakeitimai įsigalioja 2022 11 01);

250 straipsnis. Teroro aktas (pakeitimai įsigalioja 2022 10 20);

251 straipsnis. Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas (pakeitimai įsigalioja 2022 10 20);

252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu (pakeitimai įsigalioja 2022 10 20).

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21163.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21166.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

28 straipsnis. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas;

29 straipsnis. Turto konfiskavimas;

71 straipsnis. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo;

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas;

416 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas;

420 straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas;

422 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai;

423 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui;

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos;

427 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai;

428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

431 straipsnis. Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisės vairuoti transporto priemones sustabdymas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo;

603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas;

608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas;

611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje;

686 straipsnis. Specialiųjų teisių atėmimo vykdymo terminų nustatymas.

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21162.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21164.


Registrų centras informuoja, kad mažoji bendrija - populiariausia teisinė forma, steigiant juridinį asmenį

Registrų centro informacija, 2022 10 21.


Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pristato naujas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rekomendacijas

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija, 2022 10 17.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako, ar reikia pirktines šaldytas uogas apdoroti prieš vartojimą?

Nusipirkus šaldytas uogas ir (ar) išsitraukus jas iš šaldiklio būtina jas pavirti bent 1 minutę. Atlikus šią procedūrą, sunaikinami virusai, kurie į uogas gali patekti per užterštą vandenį, nes šaldymo procesas išlaiko virusų gyvybingumą ir užkrečiamumą, o uogos tampa saugiomis vartoti.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 10 17.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad pardavėjas (paslaugų teikėjas), gavęs vartotojo pretenziją, privalo ne vėliau kaip per 14 d. nuo vartotojo kreipimosi dienos pateikti išsamų ir motyvuotą rašytinį atsakymą

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 10 17.


Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino naują verslui skirtą finansinę priemonę „Atviras kreditų fondas 3“, pagal kurią bus teikiamos lengvatinės paskolos

Pagal priemonę smulkiajam ir vidutiniam verslui bei didelėms įmonėms finansavimas bus teikiamas paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) būdu.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2022 10 20.