„Teisės aktų žinios”, 2022 m., spalio 10 – 16 d., Nr. 39

Darbas

Pasirašyta nacionalinė kolektyvinė sutartis

Vyriausybės įgaliota socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei trys profesinių sąjungų organizacijos pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kuri galios trejus metus, išskyrus sąlygą dėl bazinio dydžio.

Viešojo sektoriaus darbuotojams ne tik didinami atlyginimai, bet ir siekiama užtikrinti geresnes sąlygas mokymuisi, sveikatai gerinti, saviugdai ar savanorystei.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 10 10.


Nuo lapkričio 1 d. įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, numatantys papildomų pareigų darbdaviams dėl mobingo

Darbdavys, kurio įmonės vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 50, privalės patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, ją paskelbti darbuotojams ir įgyvendinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 10 13.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksą skaitykite čia.


Dokumentų valdymas

Pakeistas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V‑54 „Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Lietuvos vyriausiasis archyvaras patvirtino naują Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašą.

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 10 02 įsakymo Nr. V‑54 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 10 06, Identifikacinis kodas 2022-20490.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 11

Pagal pakeistas Taisykles užpildytos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2022 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 12 12 įsakymas Nr. VA-93 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 10 10, Identifikacinis kodas 2022-20645.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintos Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos 6 punktas:

„ 6. Kompensacija nemokama:

6.1. Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, kai ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais šie dokumentai neišduodami, buvo suderinti ir (ar) ši veikla buvo pradėta vykdyti iki 1992 m. gegužės 11 d.;

6.2. Įstatymo 141 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais, kai, tenkinant viešąjį interesą, Įstatyme nurodytos teritorijos nustatytos ir (ar) nustatomos šioje Įstatymo dalyje nurodytai veiklai, dėl kurios iki Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai teisės aktuose ir (ar) teritorijų planavimo dokumentuose buvo nustatyti, bet nebuvo numatyta galimybė mokėti kompensacijas dėl šių apribojimų taikymo (magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos, potvynių grėsmės teritorijos, branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonos, pajūrio juosta);

6.3. Įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais:

6.3.1. kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu teritorija ar jos dalis, dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija ar jos dalimi;

6.3.2. kai, formuojant žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai), Įstatyme nurodytos teritorijos, į kurias pateko šis žemės sklypas (jo dalis), formuojamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos ir (ar) įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, todėl šių Įstatyme nurodytų teritorijų įrašymas organizuojamas (suorganizuotas) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka;

6.3.2. kitais įstatymų nustatytais atvejais.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 12 11 nutarimas Nr. 1248 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2020 04 07, Identifikacinis kodas 2020-07251.


Mokesčių administravimas

VMI teikia seminaro „Naudotų automobilių įsigijimo iš ES / tiekimo į ES apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 11.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija:

1. Patvirtintos bei nauja redakcija išdėstytos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 forma (02 versija) ir jos priedo FR0516A forma (02 versija) bei jų užpildymo taisyklės;

2. Nauja redakcija išdėstytos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos 02 versija turi būti teikiama, deklaruojant ar tikslinant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokestį;

3. 2021 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokesčiui deklaruoti ar tikslinti turi būti teikiama Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos 01 versija.

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2023 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 05 06 įsakymo Nr. V-140 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 10 07, Identifikacinis kodas 2022-20582.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 10 11.


SoDra

„Sodra“ pristato internetinį testą: kokia pensijų anuitetų rūšis jums tinkamiausia

„Sodros“ informacija, 2022 10 14.


Išplitus užkrečiamajai ligai ugdymo įstaigoje, nedarbingumo pažymėjimą vaikui prižiūrėti išduos „Sodra“

„Sodrai“ reikia pateikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo vaiko priežiūrai. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas pagal prašyme nurodytus duomenis ir gavus informaciją, susijusią su infekcijų plitimą ribojančiu režimu ir ugdymo įstaigos lankymu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 10 14.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba š. m. spalio 24 d. kviečia dalyvauti renginyje Žalioji Mugė 2022”

Mugėje galėsite išvysti tiekėjų pristatomos produkcijos stendus, gauti naudingos informacijos. Būtina iš anksto užsiregistruoti, užpildant anketą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 10 10.


Kiti

Lietuvos banko valdyba nustatė maksimalų komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydį 2023 metais – 1,37 Eur per mėnesį

TAR, 2022 10 10, Identifikacinis kodas 2022-20618.


1. Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnis:

343 straipsnis. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

Papildytas Kodekso priedas 1091 punktu.

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

2071 straipsnis. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas;

3428 straipsnis. Augalų dauginamosios medžiagos ir (ar) daržovių sodinamosios medžiagos, dekoratyvinių, sodo augalų privalomųjų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas;

3429 straipsnis. Augalų dauginamosios medžiagos dauginimas, dauginimo užsakymas pagal dauginimo sutartį, fasavimas, perfasavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką ir tiekimas rinkai neturint dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo;

3431 straipsnis. Veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas.

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2022 11 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 27, Identifikacinis kodas 2022-11329.

TAR, 2022 06 28, Identifikacinis kodas 2022-13882.

TAR, 2022 07 25, Identifikacinis kodas 2022-16126.


Nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2023 metams ir 2023 metų pirmajam pusmečiui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą 2023 metams lygią 32,676 ct/kWh (165 proc. didesnę, nei buvo nustatyta 2022 metų antrajam pusmečiui).

Taip pat nustatė prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą 2023 metų pirmajam pusmečiui lygią 37,698 ct/kWh (189 proc. didesnę, nei buvo nustatyta 2022 metų antrajam pusmečiui).

VERT nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2022 m. antrajam pusmečiui – 19,85 ct/kWh.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 10 14.


Nuo šiol darbdaviai ir darbuotojai galės paprasčiau tvarkyti privalomus sveikatos duomenis elektroniniu būdu

Įdiegti pakeitimai e.sveikatoje apima „Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“ (forma E047) ir „Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą)“ (forma E048). Nuo šiol darbdavys ar jo įgaliotasis atstovas galės rasti reikiamą darbuotoją pagal jo asmens kodą bei galiojantį asmens dokumentą, bei užpildyti formų E047 ar E048 darbdavio dalis be paties darbuotojo veiksmų esveikata.lt portale.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2022 10 14.