„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugsėjo 26 – spalio 2 d., Nr. 37

Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 30.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 29, Identifikacinis kodas 2022-19802.


Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigalioja nauja pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka

Ne vėliau kaip prieš darbuotojo darbo dieną (pamainą) iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo darbdavys apie prastovos paskelbimą darbuotojui ir jos atšaukimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 30.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą „Ką daryti su darbo tarybom po reorganizacijos dviejų įstaigų? Ar reikia rinkti naują?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 30.


Valstybinė darbo inspekcija skelbia „Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodines rekomendacijas

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 30.


Mokesčių administravimas

VMI skelbia seminaro „GPM, PVM, PM prievolės privatiems poreikiams naudojant įmonės turtą“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 09 27.


VMI skelbia seminaro „Individuali veikla pagal pažymą ir jos buhalterinės apskaitos pagrindai” dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 09 27.


Pridėtinės vertės mokestis

Nuo 2022 m. spalio 1 d. pripažintas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 28, Identifikacinis kodas 2022-19599.


Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas papildytas 1253 straipsniu:

1253 straipsnis. PVM kompensavimas iš biudžeto

1. Iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio.

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

Papildymas įsigalioja 2022 10 01.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 29, Identifikacinis kodas 2022-19804.


SoDra

Nuo 2022 10 01 nebelieka galimybės mokėti socialinio draudimo įmokų į „Sodros“ surenkamąją sąskaitą Medicinos banke

„Sodros“ informacija, 2022 09 23.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia „Rekomendacijas dėl preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimų sistemų”

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 29.


Viešųjų pirkimų tarnyba pataria, kaip išvengti dažniausiai daromų klaidų pildant skelbimus

Jeigu pirkimo dokumentuose ir skelbime pateikta informacija skiriasi, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime, todėl ypatingai svarbu teisingai užpildyti skelbimus.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 27.


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad Pirkimo vykdytojai, pradėdami pirkimą, privalo teisingai parinkti pagrindinį BVPŽ (Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno) kodą

Skelbimuose nurodytas sutarties tipas visada turi atitikti nustatytą BVPŽ kodą, nes tai yra esminė informacija pildant skelbimą. Už tinkamą pagrindinio BVPŽ kodo ir papildomų BVPŽ kodų priskyrimą atsako tik pats pirkimo vykdytojas, nes jam yra žinomos visos su viešuoju pirkimu susijusios aplinkybės.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 27.


Kiti

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia Restruktūrizavimo vedlį

Projektą „Restruktūrizavimo vedlys“ sudaro trys dalys: priemonė nemokumo rizikai vertinti, restruktūrizavimo plano pildymo vedlys, koncentruotos informacijos apie nemokumą skelbimas Restruktūrizavimo vedlio svetainėje.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 09 29.