„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugsėjo 19 – 25 d., Nr. 36

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalooja 2022 09 20.

LR finansų ministro 2011 12 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 19, Identifikacinis kodas 2022-19055.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1. pakeistos šiuo įsakymu patvirtintos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės (toliau – Taisklės);

2. pakeistas Taisyklių 3 priedas (Mokėjimo paraiškos forma – MOK-01) ir jis išdėstytas nauja redakcija;

3. pakeistas Taisyklių 4 priedas (Mokėjimo paraiškų registro forma – VBAMS MOK-01) ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 20.

LR finansų ministro 2000 07 21 įsakymas Nr. 195 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 19, Identifikacinis kodas 2022-19087.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ (papildyta 62 punktu ir pakeistas 8 punktas):

„…

62. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai tarptautinių pirkimų skelbimų formas: T01 (Išankstinis informacinis skelbimas), T02 (Skelbimas apie pirkimą), T04 (Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalinės paslaugos), T05 (Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos), T12 (Skelbimas apie projekto konkursą), T15 (Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo), T21 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Viešosios sutartys), T22 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Komunalinės paslaugos) ir supaprastintų pirkimų skelbimo Sk-1 tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą“ (toliau – Sk-1), skelbimo pildymo skiltyje „Priedas“ privalo užpildyti lauką: „Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)“.

8. Supaprastintų pirkimų skelbimus pirkimo vykdytojas rengia užpildydamas Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas: Sk-1, tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą“ (toliau – Sk-1), Sk-2 tipinę formą „Skelbimas apie projekto konkursą, kai vykdomas supaprastintas pirkimas“ (toliau – Sk-2), Sk-3 tipinę formą „Išankstinis informacinis / Reguliarus orientacinis skelbimas (toliau – Sk-3)“, Sk-4 tipinę formą „Skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos“ (toliau – Sk-4), Sk-5 tipinę formą „Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo“ (toliau – Sk-5), Sk-6 tipinę formą „Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą“ (toliau – Sk-6), Sk-7 tipinę formą „Kvalifikacijos vertinimo sistema“ (toliau – Sk-7). Supaprastintų koncesijų skelbimų formos ir reikalavimai nustatyti šio Aprašo 7 punkte nurodytuose teisės aktuose.

…”

Įsigalioja 2022 09 21.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 21 įsakymas Nr. 1S-92 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 20, Identifikacinis kodas 2022-19171.


Viešųjų pirkimų tarnyba, siekiant paprasčiau surasti informaciją, ar skelbiami pirkimai yra žalieji, įdiegė naujus funkcionalumus

Nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. pildydami tarptautinių ir supaprastintų naujų pirkimų skelbimų formas pirkimų vykdytojai skelbimo skiltyje „Priedas“ turės užpildyti naują privalomą lauką – atsakydami į klausimą, ar vykdomas pirkimas yra „žaliasis“, pasirinkti galimą atsakymo variantą „Taip“ arba „Ne“.

Be to, įgyvendinta nauja galimybė Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) matyti tik žaliuosius pirkimus, pasinaudojus naujai įdiegtu CVPP filtru „Rodyti tik žaliuosius pirkimus“.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 15.


Viešųjų pirkimų tarnybos darbo grupė atnaujino lengvųjų automobilių pirkimų gaires

Gairės išdėstytos nauja redakcija, atliekant ne tik techninius, bet ir esminius papildymus pagal šių dienų viešųjų pirkimų aktualijas.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 15.


Kiti

Registrų centras atvėrė duomenis apie sutartis, įkeitimus ir hipotekas

Registrų centro informacija, 2022 09 21.


Registrų centras perskaičiavo žemės ir statinių vidutines rinkos vertes

Registrų centro informacija, 2022 09 22.