„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugsėjo 12 – 18 d., Nr. 35

Darbas

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius patvirtino naują Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu galios.

Dokumentas įsigalioja 2022 10 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija, darbdaviui nesumokėjus darbo užmokesčio, ragina darbuotojus per 3 mėnesius kreiptis į darbo ginčų komisiją

Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo -  kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022-09-14.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kur turėtų kreiptis darbuotojas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai nerandamas darbdavys ir kokia tai procedūra?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 15.


Valstybinė darbo nspekcija kviečia susipažinti su atmintine „Vairavimo ir poilsio laiko taisyklės”

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 12.


Valstybinė darbo nspekcija kviečia susipažinti su atmintine „Komandiruojamų vairuotojų teisės ir pareigos”

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 12.


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 13.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 02 09 įsakymas Nr. VA-13 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 12, Identifikacinis kodas 2022-18678.


Pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 14.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2015 12 31 įsakymas Nr. VA-128 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 13, Identifikacinis kodas 2022-18724.

Informacinis pranešimas dėl 2004 02 09 įsakymo Nr. VA-13 ir 2015 12 31 įsakymo Nr. VA-128 pakeitimo.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. D1-506 „Dėl Nepriklausomų medienos matuotojų kvalifikacijos atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikino ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 14.

LR aplinkos ministro 2005 10 25 įsakymas Nr. D1-506 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 13, Identifikacinis kodas 2022-18722.


Mokesčių administravimas

VMI kliento profilio informaciją papildė du nauji kriterijai

Įmonės Profilio informaciją (gali matyti įmonės vadovas, pagal VĮ „Registrų centras” duomenis) papildė du nauji kriterijai, kuriais vertinamos įmonių rizikos, susijusios su tarptautinių sankcijų taikymu bei teikiamomis nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijomis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 09 12.


Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 383 straipsnio komentaras:

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos;

383 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas.

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 09 09 raštas.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ (neteko galios šio nutarimo 3 punktas):

3. Nustatyti, kad:

3.1. Vietoj šiuo nutarimu patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklių (toliau – Taisyklės) gali būti taikomos šio nutarimo 3.2 ir 3.3 pa­punkčių nuostatos. Tokiu atveju Taisyklės taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja šio nutarimo 3.2 ir 3.3 pa­punkčiams.

3.2. Prekybininkas turi teisę, nesinaudodamas elektroninių duomenų tvarkymo sistema, užpildyti keleiviui perduodamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), suderinus su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), nustatytos formos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (toliau – deklaracija). Jeigu prekybininkas naudojasi tarpininko paslaugomis, užsienio keleiviui vietoj deklaracijos gali būti išduodamas kitas dokumentas, kurio forma suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentu (toliau – kitas dokumentas), įformintas mutatis mutandis taikant Taisyklių 10 punktą. Šiame papunktyje nurodytu atveju prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos tokiuose dokumentuose turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno ant tokių dokumentų uždėta žyma. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas, prieš dėdamas žymą, patikrina, ar deklaracijoje arba kitame dokumente nurodytos prekės išvežamos iš Europos Sąjungos teritorijos.

3.3. Užsienio keleivis prekybininkui, iš kurio prekės pirktos, arba tarpininkui, sudariusiam sutartį su prekybininku, iš kurio šis užsienio keleivis įsigijo prekių, turi pateikti prekių pardavimą įforminantį kasos aparato kvitą ar kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą (toliau kartu – atsiskaitymą patvirtinantys dokumentai) ir deklaraciją ar kitą dokumentą (kaip nurodyta šio nutarimo 3.2 papunktyje) su Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno žyma, kuria patvirtinamas prekės išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos. Tarpininkas atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų ir deklaracijos arba kito dokumento su Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno žyma, patvirtinančia prekės išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos, originalus, kuriais remdamasis tarpininkas grąžino užsienio keleiviui PVM, privalo grąžinti prekybininkui. Užsienio keleiviui siekiant susigrąžinti PVM už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes, jo Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM), nurodyta vienoje deklaracijoje arba kitame dokumente, turi būti ne mažesnė kaip 40 eurų.

Pakeitimai įsigalioja 2022 10 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 13 nutarimas Nr. 899 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 08, Identifikacinis kodas 2022-15073.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistos Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 04 07 nutarimas Nr. 500 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 12, Identifikacinis kodas 2022-18660.


Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė, kad:

1) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalis

(„45 straipsnis. Tiekėjo ir jo pateiktos paraiškos ir pasiūlymo vertinimo bendrieji principai

21. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

…”),

2) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalis

(„58 straipsnis. Tiekėjo ir jo pateiktos paraiškos ir pasiūlymo vertinimo bendrieji principai

41. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkantysis subjektas gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

…”),

3) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalis

(„33 straipsnis. Tiekėjų kvalifikacija

9. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

…”)

taikoma perkančiosioms organizacijoms, atliekančioms viešuosius pirkimus, ir perkantiesiems subjektams, atliekantiems pirkimus

Įsigalioja 2022 09 16.

Dokumentą skaitykite čia.


2022 m. rugsėjo 28 d. nuo 9.30 val. iki 12.00 val. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia savivaldybių kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų atstovus dalyvauti nuotoliniuose viešųjų pirkimų mokymuose

Mokymų dalyviai bus supažindinti su aktualiausiais Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimais mažos vertės pirkimuose, pirkimų centralizavimo prievole nuo 2023 m. Taip pat bus aptarta, kam būtinas viešųjų pirkimų specialistų atestavimas, bus kalbama apie perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo vidinę tvarką.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 15.


Kiti

Registrų centras primena, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenys prieinami ne tik duomenų teikimo sutartis turintiems klientams, tačiau visiems norintiems prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos

Registrų centro informacija, 2022 09 12.


Registrų centras pataria, kaip tinkamai įregistruoti pasikeitusį buto, gyvenamojo namo ar kito gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto daikto šildymo būdą

Registrų centro informacija, 2022 09 15.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pataria, kurias daržoves reikia laikyti šaldytuve

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 09 16.


Lietuvos Respublikoje registruoti ir veiklą vykdantys komercinės veiklos subjektai interneto svetainėse privalo pateikti informaciją valstybine lietuvių kalba

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos informacija, 2022 09 16.