„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugpjūčio 8 – 15 d., Nr. 30

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia Finansinės apskaitos paslaugų sutarties ir apskaitos dokumentų perdavimo akto pavyzdines formas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 08 08.


Aplinkos ministerija atsako į klausimus, dažnai iškylančius įmonėms, kurios vykdo pakuočių apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

Pakuočių apskaitos vedimas GPAIS priemonėmis yra atnaujintas nuo 2022 m. liepos 26 d.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 08 11.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1. Pakeistas šiuo nutarimu patvirtintas Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;

2. Pakeistas šiuo nutarimu patvirtintas Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

3. Pakeistas šiuo nutarimu patvirtintas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;

4. Pakeistas šiuo nutarimu patvirtintasLaikinojo įdarbinimo įmonių atitikties kriterijams, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, nustatymo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 11, Identifikacinis kodas 2022-17008.


Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties su jūrininku forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimas Nr. 115 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 11, Identifikacinis kodas 2022-17009.


Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas (NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 09.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 08, Identifikacinis kodas 2022-16860.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 10 13 įsakymas Nr. A1-487 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 10, Identifikacinis kodas 2022-16924.


Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1, 7, 8 straipsniai ir 5 priedas:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas;

7 straipsnis. Pareiginės algos pastovioji dalis;

8 straipsnis. Mokytojų (išskyrus trenerius), pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, švietimo pagalbos įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginė alga ir darbo krūvio sandara;

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedas MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTŲ, KARJEROS SPECIALISTŲ, PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA.

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Pakeitimai taikomi Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų nariams, paskirtiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarime Nr. 375 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15486.


Ketvirtadalis šalies darbuotojų dirba pagal kolektyvines sutartis: naudinga tiek darbuotojams, tiek darbdaviams

Darbo kodeksas numato daugelį atvejų, kai kolektyvinėse sutartyse galima susitarti kitaip, nei yra reglamentuojama Darbo kodekse, pavyzdžiui, dėl mokymo išlaidų atlyginimo, įspėjimo termino nutraukiant laikinojo darbo sutartis. Įstatymai taip pat numato galimybes darbdaviams, turintiems kolektyvines sutartis, kai kuriais atvejais taikyti tam tikras mokestines lengvatas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 08 11.


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio (6 straipsnis. Pajamų mokesčio tarifai) ir 20 straipsnio (20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis) komentarai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 08 04 informacinis pranešimas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3229.

VMI prie FM 2022 07 25 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3080.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 12.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 04 08 įsakymas Nr. VA-47 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 11, Identifikacinis kodas 2022-17003.


Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaras

„62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota

2. Negali būti atskaitomas:

1) pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus nepriskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, taip pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų;

…”

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 08 09 raštas Nr. (18.2-31-2Mr)-RM-27138.


SoDra

1. Pakeista Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalys:

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių

1. Nesukakę Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto socialinio draudimo senatvės pensijos amžiaus (toliau – senatvės pensijos amžius) ir neturintys draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė, žvalgybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai arba partneriai (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka) (toliau – partneris) – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, specialiuoju atašė ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas, ar specialusis atašė perkeltas ar priimtas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su žvalgybos pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu, jeigu žvalgybos pareigūnas laikinai perkeltas tarnauti ar profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat Respublikos Prezidento sutuoktinis arba partneris draudžiami valstybės lėšomis pensijų, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodyti asmenys draudžiami valstybės lėšomis atitinkamai nuo profesinės tarnybos kario pareiginės algos ar žvalgybos pareigūno tarnybinio atlyginimo arba valstybės tarnautojo, ar profesinės tarnybos kario 0,5 pareiginės algos arba pagal delegavimo sutartį deleguoto asmens 0,5 darbo užmokesčio, arba Respublikos Prezidento 0,5 darbo užmokesčio, o kai nurodytos 0,5 pareiginės algos ar 0,5 darbo užmokesčio suma nesiekia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, specialiojo atašė ar pagal delegavimo sutartį deleguoto asmens darbo užmokesčio, arba Respublikos Prezidento darbo užmokesčio, o kai pareiginės algos, tarnybinio atlyginimo ar darbo užmokesčio suma nesiekia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, – nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos. Deleguotų asmenų sutuoktiniai arba partneriai draudžiami tik tuo atveju, jeigu deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis arba partneris draudžiamas Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

3. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens neįgaliojo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas šio neįgalaus asmens neįgaliojo globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose šį neįgalų asmenį neįgalųjį (teikiantys jam pagalbą namuose šiam neįgaliam asmeniui), draudžiami valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodyti asmenys draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų, socialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, arba jeigu jų pajamos mažesnės negu atitinkamo laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų suma. Šioje dalyje nurodyti asmenys, kurių draudžiamųjų pajamų suma per atitinkamo laikotarpio kalendorinius mėnesius mažesnė už to paties laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų sumą, draudžiami sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki atitinkamo laikotarpio Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų sumos socialinio draudimo įmokų sumą. Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d. Šioje dalyje nurodyti asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jiems patiems priklausančios socialinio draudimo pensijos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją ir maitintojo netekimo pensiją, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

…”

2. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 14 ir 15 punktai:

„11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos

1. Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo:

14) kompensacijų, mokamų valstybės tarnautojų, specialiųjų atašė, deleguotų asmenų ar profesinės karo tarnybos karių, žvalgybos pareigūnų sutuoktiniams arba partneriams ir vaikams (įvaikiams), išvykusiems į užsienį kartu su šiais asmenimis, išlaikyti;

15) su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų, mokamų valstybės tarnautojams, specialiesiems atašė, deleguotiems asmenims, profesinės karo tarnybos kariams ir žvalgybos pareigūnams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos darbuotojams, kurie yra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais paketimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15461.

TAR, 2022 06 10, Identifikacinis kodas 2022-12612.


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 9 punktas:

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

4. Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis), laikomi:

9) vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, neįgaliojo aprūpintojas, slaugantys namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia). Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugantiems namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.;

...“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15462.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 542 punktas ir išnašų [3] punktas

1. Pakeistas 542 punktas:

„542. Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnis – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.”

2. Pakeistas išnašų [3] punktas:

3Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 11.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-95 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 10, Identifikacinis kodas 2022-16943.


Finansinių ataskaitų nepateikimas gali tapti kliūtimi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Jeigu tiekėjas yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, gali tapti rimta kliūtimi tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Patikrinti, ar tiekėjas yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus galima Registrų centro svetainėje.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 08 08.


Kiti

Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos ASMENYS 2.70 straipsnis:

2.70 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroji knyga ASMENYS su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 20, Identifikacinis kodas 2022-15856.


Pakeisti ietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1751 ir 295 straipsniai:

1751 straipsnis. Neteisėtas politinių organizacijų, analitinių centrų ar politinių kampanijų finansavimas;

295 straipsnis. Neteisėtas techninių priemonių įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti.

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 20, Identifikacinis kodas 2022-15855.


Krašto apsaugos ministerija teikia dešimt patarimų, kaip apsaugoti išmanųjį įrenginį nuo dalyvavimo žalingoje kibernetinėje veikloje

Krašto apsaugos ministerijos informacija, 2022 08 09.