„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 4 d., Nr. 33

Apskaita

Finansų ministerija atkreipia dėmesį į teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų apskaitą ir atskaitomybę, pokyčius ir naujus teisės aktus

Finansų ministerijos informacija, 2022 09 02.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

1. Pakeistas Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių 7 punktas:

„7. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiamos ataskaitos turi būti pasirašytos asignavimų valdytojų ar jų įgaliotų asmenų ir ataskaitas teikiančių įstaigų vyriausiųjų buhalterių (buhalterių) finansinę apskaitą (toliau – apskaita) tvarkančių asmenų, o teikiamos patvirtintos pažymos arba išrašai (be banko patvirtinimo) apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) turi būti pasirašyti teikiančių ataskaitas įstaigų vyriausiųjų buhalterių (buhalterių) apskaitą tvarkančių asmenų. Kai asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą organizuoja biudžetinė įstaiga, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme (toliau – centralizuota apskaitos įstaiga), teikiamos ataskaitos turi būti pasirašytos asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens bei centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens, o teikiamos patvirtintos pažymos arba išrašai (be banko patvirtinimo) apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) turi būti pasirašyti centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo įgalioto asmens. Finansų ministerijos prašymu minėti asmenys privalo pateikti paaiškinimus dėl ataskaitose pateiktų duomenų.”

2. Pakeistos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formos:

2.1. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1) ir ji išdėstyta nauja redakcija;

2.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) ir ji išdėstyta nauja redakcija;

2.3. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3) ir ji išdėstyta nauja redakcija;

2.4. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4) ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 31.

Pakeitimai taikomi teikiant 2022 metų ataskaitinių ketvirčių, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

LR finansų ministro 2008 12 31 įsakymas Nr. 1K-465 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 30, Identifikacinis kodas 2022-17865.


Darbas

Pakeistas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“, 5 punktas:

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 02.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 10 13 įsakymas Nr. A1-487 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 01, Identifikacinis kodas 2022-18104.


Pakeistas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2022 09 02.

LR krašto apsaugos ministro 2019 01 29 įsakymo Nr. V-138 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 09 01, Identifikacinis kodas 2022-18115.


Krašto apsaugos ministras patvirtino Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 09 02.

Dokumentą skaitykite čia.


Europos darbo institucija (ELA) išleido lankstinukus, skirtus komandiruojamų vairuotojų teisėms ir pareigomas bei vairavimo ir poilsio laiko taisyklėms aprašyti

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 09 02.


Aktuali informacija studentui: ką svarbu žinoti apie darbo sąlygas?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 31.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintas Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 02.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 11 30 nutarimas Nr. 972 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 01, Identifikacinis kodas 2022-18148.


SoDra

Pakeistas Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 01 23 įsakymas Nr. A1-39 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 29, Identifikacinis kodas 2022-17762.


Pakeisti Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ 3 ir 4 punktai:

„3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Pensijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Pensijos ir kompensacijos skiriamos asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas jas gauti, arba asmenų globėjų, jeigu šie asmenys pripažinti neveiksniais šioje srityje, arba jų, kaip neįgaliųjų, aprūpintojų, ar arba jų įgaliotų asmenų (toliau kartu – teisėti atstovai) prašymu. Pensijos nepilnamečiams asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių) ar globėjų (rūpintojų) prašymu. Prašymai teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms (toliau – Fondo administravimo įstaiga).”

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 12 27 įsakymas Nr. A1-670 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 31, Identifikacinis kodas 2022-17970.


Sodra paaiškina apie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimą

PSD įmokų mokėjimas Lietuvoje yra privalomas. Nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba.

Tie gyventojai, kurie nedirba, neieško darbo, nesimoko ir nėra draudžiami valstybės lėšomis, minimalias įmokas – šiemet 50,95 euro kas mėnesį – turi mokėti patys.

Sodros informacija, 2022 09 01.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 24.1 papunktis:

„24. Prašymas ir skundas raštu turi būti:

24.1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka (pateikti prašymo ar skundo vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama Taisyklių 25 ir 26 punktuose nurodytais atvejais) turiniui ir autentiškumo užtikrinimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių 23.1, 23.3, 24.2, 24.3 ir 24.5 papunkčių nuostatos (išskyrus Taisyklių 25 ir 26 punktuose nurodytus atvejus);

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 03.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 08 22 nutarimas Nr. 875 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 02, Identifikacinis kodas 2022-18225.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4-550 „Dėl Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 02.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 09 21 įsakymas Nr. 4-550 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 09 01, Identifikacinis kodas 2022-18116.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pataria, kaip kuo sėkmingiau išlaikyti viešųjų pirkimų specialisto testą

Atsižvelgdama į tai, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pakeitimus nuo 2023 m. sausio 1 d. pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą, VPT parengė reikalingų žinių turinio reikalavimus, susistemino informaciją, kuri prieinama viešai, norintiems pasirengti testui

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 08 29.


Viešųjų pirkimų tarnyba rugsėjo 21 d., 9 val. kviečia pirkimų vykdytojus į nuotolinį seminarą – diskusiją apie pasiūlymų vertinimą, kuri vyks per „Microsoft Teams“ platformą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 09 02.


Kiti

Kokias išlaidas, vartotojui atsisakius sutarties, privalo atlyginti pardavėjas?

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 09 02.


Pagal Europos Komisijos patvirtintą pagalbos schemą verslas galės padengti dalį išlaidų už pabrangusias dujas ir elektrą

Schemoje nustatyta, kad bendra pagalba vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 30 proc. dėl išskirtinio gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimo susidarančių papildomų išlaidų, bet ne daugiau 2 mln. Eur. Parama bus teikiama ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 31 d.

Konkurencijos tarybos informacija, 2022 08 31.