„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugpjūčio 22 – 28 d., Nr. 32

Apskaita

Priimtas reglamentas dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Pelno mokesčiai“

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 08 22.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 07 11 nutarimas Nr. 679 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 22, Identifikacinis kodas 2022-17376.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ (neteko galios 99, 100, 106, 107 punktai):

 

Eil. Nr.  Juridinio asmens kodas   Juridinio asmens pavadinimas

99.  191347976 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

100. 191718164 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

106. 195551645 Valstybinis psichikos sveikatos centras

107. 302427477 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 02 07 nutarimas Nr. 126 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 24, Identifikacinis kodas 2022-17478.


Darbas

Pakeistas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, ir jis papildytas 4.8 papunkčiu:

4. Nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę:

4.8. karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 24, Identifikacinis kodas 2022-17483.


Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsniai:

14 straipsnis. Termino apibrėžimas ir terminų skaičiavimas;

25 straipsnis. Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga;

27 straipsnis. Darbuotojų teisės į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą;

52 straipsnis. Nuotolinis darbas;

221 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sudėtis;

223 straipsnis. Prašymas išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės;

225 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti prašymą;

226 straipsnis. Ginčo nagrinėjimas;

227 straipsnis. Dokumentų įteikimas nagrinėjant ginčus darbo ginčų komisijoje.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15174.


Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTŲ, KARJEROS SPECIALISTŲ, PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA 15 ir 21 punktai

15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio priedo 16 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 32 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

21. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio priedo 22 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 32 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).”

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 03, Identifikacinis kodas 2021-25136.


Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į įstatymo pakeitimus, susijusius su nuotoliniu darbu

2022 08 01 įsigaliojo Darbo kodekso (toliau – DK) 52 straipsnio pakeitimai. Šis DK straipsnis nustato nuotolinio darbo tvarką.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 24.


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad keičiasi Laikinojo įdarbinimo įmonių pranešimų tvarka, forma ir terminai

Laikinojo įdarbinimo įmonės pranešti faktą apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir įdarbintų darbuotojų skaičių VDI turės ne kas 6 mėn., kaip buvo anksčiau, bet kas mėnesį, t.y. iki kito mėnesio 15 d.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 25.


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kam priklauso laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną

Pirmąją mokslo metų dieną, laisvą pusdienį, per kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis, turi darbuotojai, kurie neturi teisės į „tėvadienius/mamadienius”, tačiau augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 26.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: ar dėl perkėlimo darbuotojai nepraranda teisės į papildomas atostogas už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą pas tą patį darbdavį?

Darbuotojų perkėlimą ir jiems taikomas garantijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsnis.

Naujasis darbdavys po perkėlimo perima visas perkeltų darbuotojų ankstesniojo darbdavio teises ir pareigas, egzistuojančias perdavimo momentu.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 23.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 29 įsakymas Nr. A1-344 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 25, Identifikacinis kodas 2022-17530.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (pakeistas taisyklių 381 punktas ir taisyklės papildytos 3811.bei 3812 punktais)

381. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti sandėliuojami kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m.

381. Kietasis biokuras miestuose ar miesteliuose, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, ir 2 km nuo jų gali būti laikomas kuro aikštelėse ar atvirose teritorijose krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o praeigos tarp jų turi būti ne siauresnės kaip 4 m.

3811. Kietasis biokuras gali būti laikomas atvirose teritorijose, kurios yra nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km, krūvomis, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvos pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o praeigos tarp jų turi būti ne siauresnės kaip 10 m. Jeigu krūvos ilgis viršija 100 m, tokia krūva nuo kitos krūvos turi būti atskirta ne mažesne kaip 4 m praeiga. Papildomai turi būti numatyti šie gaisrinės saugos reikalavimai:

3811.1. kietajam biokurui laikyti skirta atvira teritorija negali būti užkrauta daugiau kaip 65 procentais;

3811.2. kietajam biokurui laikyti skirtoje teritorijoje privalo visą parą būti krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m3 laikomo kietojo biokuro ar kitos produkcijos;

3811.3. šalia kietajam biokurui laikyti pritaikytos aikštelės arba ne didesniu kaip 2000 metrų atstumu nuo jos turi būti ne mažesnis kaip 1000 m3 talpos vandens rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris galėtų būti naudojamas galimam gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengtas (12 x 12 m) privažiavimas gaisrinei technikai;

3811.4. visų praeigų tarp krūvų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės;

3811.5. kietojo biokuro krūvos pagrindo kraštas turi būti nutolęs nuo elektros oro linijų ne mažesniu kaip 35 m atstumu.

3812. Atliekant krovos darbus uostų ir geležinkelių krovos aikštelėse, leidžiama kietąjį biokurą laikinai, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, laikyti ne didesnėse kaip 2 000 m2 krūvose. Atstumas nuo kietojo biokuro krūvos pagrindo krašto iki gyvenamųjų namų turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Šių kietojo biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 24.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005 02 18 įsakymas Nr. 64 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 23, Identifikacinis kodas 2022-17415.


Kiti

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika;

85 straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas;

86 straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas;

88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

90 straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas;

92 straipsnis. Politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas;

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas;

94 straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus;

544 straipsnis. Politinių organizacijų ir analitinių centrų finansavimo tvarkos pažeidimas;

545 straipsnis. Politinės organizacijos, analitinio centro, politinės kampanijos dalyvio, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo duomenų ir dokumentų nepateikimas.

 

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

851 straipsnis. Kompromituojančios informacijos ar atsakomosios nuomonės skelbimo tvarkos pažeidimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 20, Identifikacinis kodas 2022-15868.


Europos komisija patvirtino paramos schemą, skirtą paremti nuo Rusijos karo nukentėjusias Lietuvos įmones

Priemonės tikslas – patenkinti įvairaus dydžio įmonių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai paveikė dabartinė geopolitinė krizė, likvidumo poreikius. Priemone galės pasinaudoti žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros, žuvininkystės ir akvakultūros sektorių įmonės ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 31 d.

Konkurencijos tarybos informacija, 2022 08 24.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie mamadienius ir tėvadienius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 08 25.


Patikslintos ligos išmokų mokėjimo nuostatos, kai švietimo įstaigoje skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir vaikai negali lankyti ugdymo įstaigų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 08 25.