„Teisės aktų žinios”, 2022 m. liepos 4 – 10 d., Nr. 27

Apskaita

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą, kuris nustato asmenų tarpusavio atsiskaitymų grynaisiais pinigais ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais ribojimo atvejus, didžiausią šiems atsiskaitymams, taip pat bet kokiems kitiems mokėjimams pagal sandorius galimą naudoti grynųjų pinigų sumą ir atvejus, kuriais šie ribojimai gali būti netaikomi

Įstatymas įsigalioja 2022 11 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Paskelbta finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma ir rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 07 07.


Paskelbtos rekomendacijos „Apskaitos paslaugų teikimo ir kontrolės organizavimas“

Rekomendacijos skirtos apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams (juridiniams asmenims, gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje).

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 07 07.


Pateiktų finansinių ataskaitų už 2021 m. rezultatai rodo, kad didėjo įmonių pelnai ir mažėjo nuostoliai

Registrų centro informacija, 2022 07 04.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas:

„11 straipsnis. Savivaldybėms perduodamo valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

1. Savivaldybės patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja:

1) valstybės turtu, kuris pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą priskirtas savivaldybių nuosavybei, bet dar neperduotas neperimtas jų nuosavybėn. Jeigu savivaldybės atsisako perimti nuosavybėn joms perduodamą valstybės turtą, Vyriausybės nutarimu šis turtas gali būti perduotas valstybės institucijoms, valstybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; Jeigu valstybės turtas, priskirtas savivaldybių nuosavybei, nenaudojamas savivaldybės funkcijoms atlikti ir (arba) savivaldybė atsisako jį perimti savo nuosavybėn, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka šis turtas gali būti perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, valstybės institucijoms, valstybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 08.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 07, Identifikacinis kodas 2022-14920.


Darbas

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius patvirtino Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 07 05.

Dokumentą skaitykite čia.


Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius patvirtino Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 07 05.

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 07 05.

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 07 05.

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 07 05.

Dokumentą skaitykite čia.


Įmonės, įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, iki 2022 m. liepos 15 d. privalo pateikti pranešimą apie laikinojo įdarbinimo veiklos tęstinumą arba tokios veiklos nutraukimą

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 07 07.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsniai ir priedas:

50 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos;

69 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose;

84 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos valstybiniuose parkuose;

86 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos biosferos rezervatuose;

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedas Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 08.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 07, Identifikacinis kodas 2022-14929.


Mokesčių administravimas

Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriuo, sprendime nurodytoms valstybėms narėms (įskaitant Lietuvą), leidžiama laikinai netaikyti PVM IMPORTUOJAMOMS PREKĖMS, SKIRTOMS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS UKRAINIEČIAMS

Šios priemonės bus taikomos atgaline data nuo 2022 m. vasario 24 d. ir galios iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 07.


Kita

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti subsidijas maisto atliekų prevencijos projektams

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti 100 – 300 tūkst. eurų subsidijas, finansuojama 50 proc. projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 07 05.