„Teisės aktų žinios” 2022 m. liepos 18 – rugpjūčio 7 d., Nr. 29

Apskaita

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 06.

Taip pat nustatyta, kad kituose teisės aktuose nuorodos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o nuorodos į Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą laikomos nuorodomis į Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 08 13 nutarimas Nr. 1283 su visais pakeitimais įsigalioja 2022 08 06.

TAR, 2022 08 05, Identifikacinis kodas 2022-16803.


Finansų ministerija skelbia atnaujintą FVAIS (Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis) naudotojo vadovą „Bendroji apskaita”

Finansų ministerijos informacija, 2022 08 01.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1177 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 21, Identifikacinis kodas 2022-15935.


Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 29 įsakymas Nr. A1-343 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 29, Identifikacinis kodas 2022-16367.


Pakeistas Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 03.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 03 27 įsakymas Nr. A1-133 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 02, Identifikacinis kodas 2022-16457.


Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 03.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 05 15 įsakymas Nr. A1-253 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 02, Identifikacinis kodas 2022-16458.


Darbo inspekcija informuoja apie Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimus nuo 2022 08 01

Pakeitimai susiję su mamadieniais ir tėvadieniais, nemokamomis atostogomis, diskriminacija dėl šeiminės padėties ir kt.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 07 29.


Darbo inspekcija atsako į klausimą: „Kaip skaičiuojamas trijų mėnesių terminas papildomai poilsio dienai suteikti darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki dvylikos metų?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 07 31.


Darbo inspekcija informuoja apie Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimus dėl komandiruočių sąlygų

Pakeitimai susiję su komandiruotėmis į užsienį.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 02.


Darbo inspekcija atsako į klausimą: „Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui?”

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 02.


Parengta metodinė priemonė „Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 08 05.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 22 ir 2022 08 01.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2012 10 25 įsakymas Nr. A1-457/V-961 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 21, Identifikacinis kodas 2022-15884.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2022 08 05.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 10 14 nutarimo Nr. 1092 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 08 04, Identifikacinis kodas 2022-16703.


Mokesčių administravimas

VMI visoms Lietuvos įmonėms atvėrė jų individualius profilius

VMI kliento profilis leidžia susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stabėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi. Jame pateikiama informacija yra privati, kurią gali matyti tik įmonės vadovas, pagal VĮ „Registrų centras” duomenis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 08 01.


VMI informuoja, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymą dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. šios kompensacijos maksimalus dydis sumažinamas iki 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, o nuo 2023 m. birželio 1 d. kompensacija panaikinama (Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalis pripažįstama netekusia galios).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 28.

Darbo inspekcijos informacija, 2022 07 29.


Labdara ir parama

Pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo straipsniai:

5 straipsnis. Labdaros ir paramos teikėjai;

7 straipsnis. Paramos gavėjai;

91 straipsnis. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių paramos teikimo principai ir apribojimai;

10 straipsnis. Paramos panaudojimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 20, Identifikacinis kodas 2022-15860.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigaioja 2022 07 30.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 06 20 įsakymas Nr. 110 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 29, Identifikacinis kodas 2022-16382.


Viešieji pirkimai

Pakeistos Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės, patvirtintos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 20.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 07 31 d. įsakymas Nr. V-353 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 19, Identifikacinis kodas 2022-15794.


Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį dėl raštu ir žodžiu sudarytų sutarčių viešinimo

Jeigu sutartis sudaryta raštu, ją (bei laimėjusio tiekėjo pasiūlymą) privaloma paviešinti, įkeliant sutarties (ir pasiūlymo) dokumentus. Raštu sudarytos sutartys (neatsižvelgiant į tai, kokia jų vertė) negali būti paviešinamos naudojant žodžiu sudarytų sutarčių informacijos importavimo funkcionalumą, kadangi viešinant tokiu būdu, nėra galimybės pridėti privalomų viešinti dokumentų.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 07 19.


Viešųjų pirkimų tarnyba pristato Atmintinę tiekėjams apie žaliuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 08 04.


SoDra

Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais akeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 21, Identifikacinis kodas 2022-15887.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 06 14 nutarimas Nr. 647 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 21, Identifikacinis kodas 2022-15886.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 05 ir 2022 12 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 04 24 nutarimas Nr. 358 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 04, Identifikacinis kodas 2022-16673.


Pakeistas Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 05 ir 2022 12 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 12 12 nutarimas Nr. 1298 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 04, Identifikacinis kodas 2022-16671.


Kiti

1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas 2471 straipsniu:

2471 straipsnis. Biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo reikalavimų nevykdymas.

 

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnis:

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai.

 

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2022 07 26.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 25, Identifikacinis kodas 2022-16125.


Iki rugpjūčio 1-osios reikėjo pateikti duomenis apie naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)

Registrų centro informacija, 2022 07 21.


Konkurencijos taryba atkreipia įmonių, nusprendusių bendradarbiauti, dėmesį, kad konkurentai neturėtų dalytis komerciškai jautria informacija, nes tokiais mainais rizikuotų pažeisti konkurencijos teisės normas

Konkurencijos tarybos informacija, 2022 07 19.


Parama gyventojams, verslui, savivaldybėms ir įstaigoms: aktualūs ir planuojami kvietimai teikti paraiškas

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 07 20.


Krašto apsaugos sistemos žingsniai į priekį: visi svarbiausi skaičiai – viename leidinyje

Visa aktualiausia informacija apie krašto apsaugos sistemos augimą – naujame Krašto apsaugos ministerijos leidinyje „Krašto apsaugos sistema | Skaičiai ir pokyčiai 2022“.

Krašto apsaugos ministerijos informacija, 2022 08 05.