„Teisės aktų žinios”, 2022 m. liepos 11 – 17 d., Nr. 28

Apskaita

Paskelbtos rekomendacijos Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 07 14.


Norint išvengti nesusipratimų dėl sąskaitų, būtina laiku deklaruoti suvartotą elektros energiją

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 07 11.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 ir 12 straipsniai:

10 straipsnis. Valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

12 straipsnis. Savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 15.

Pakeitimų nuostatos taikomos ir keičiant iki šių pakeitimų įsigaliojimo sudarytas valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartis.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15451.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

1. Šių straipsnių pakeitimai įsigalioja 2022 07 12:

139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka;

222 straipsnis. Darbo ginčų komisijos darbo sąlygos;

240 straipsnis. Darbo arbitražas.

2. Šių straipsnių pakeitimai įsigalioja 2022 08 01:

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso paskirtis ir reglamentuojami visuomeniniai santykiai;

2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai;

25 straipsnis. Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga;

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais;

30 straipsnis. Darbuotojų garbės ir orumo gynimas;

36 straipsnis. Susitarimas dėl išbandymo;

40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko;

44 straipsnis. Pranešimas apie darbo sąlygas;

46 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva;

51 straipsnis. Darbo santykių tęstinumas darbdavio pertvarkymo, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir verslo ar jo dalies perdavimo atveju;

52 straipsnis. Nuotolinis darbas;

55 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;

59 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia;

721 straipsnis. Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, ir laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymas į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą;

75 straipsnis. Nediskriminavimo principo taikymas;

79 straipsnis. Laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo pareigos;

107 straipsnis. Darbuotojo komandiruotės sąvoka;

113 straipsnis. Darbo laiko režimas;

117 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku;

126 straipsnis. Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė;

137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas;

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos;

169 straipsnis. Darbo tarybos sudarymo prielaidos ir rinkimų iniciatyva;

171 straipsnis. Darbo tarybos rinkimai;

Lietuvos Respublikos darbo kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15174.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15178.


Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (neteko galios 30 ir 31 punktai, pakeistas 32 punktas):

„…

30. Siekdamas objektyviai išnagrinėti prašymus, vidaus reikalų ministras įsakymu gali sudaryti komisiją ir jai pavesti nagrinėti prašymus ir vidaus reikalų ministrui pateikti nuomonę.

31. Komisija savo darbą organizuoja ir nuomonę, įformintą komisijos posėdžio protokolu, vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

32. Vidaus reikalų ministrui pritarus prašymui, ir (arba) komisijos posėdžio protokolui, ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas rengia vidaus reikalų ministro įsakymų dėl pašalpų skyrimo įstaigų vadovams projektus.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 14.

LR vidaus reikalų ministro 2019 07 23 įsakymas Nr. 1V-655 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 13, Identifikacinis kodas 2022-15392.


Vidaus reikalų ministrė patvirtino Priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisykles

Įsigalioja 2022 07 14.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 117 punktas:

117. Darbuotojų atrankos laikino įdarbinimo ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančioms įmonėms vykdomos tik 116.2 punkte nurodytu būdu.

117. Tais atvejais, kai laisvos darbo vietos aprašyme nurodytas kitas darbdavys, sudarysiantis darbo sutartį ar įdarbinsiantis darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu nei laisvą darbo vietą registravusi darbuotojų atrankos ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikianti įmonė, darbuotojų atrankos vykdomos pirmenybę teikiant 116.2 punkte nurodytam atrankų būdui.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 12.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15205.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje“ ir jis papildytas 3 punktu, kuris galioja nuo 2022 07 09 iki 2022 10 01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 13 nutarimas Nr. 899 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 08, Identifikacinis kodas 2022-15073.


Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 straipsnio 4 dalies komentaro įsigaliojimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 15.


Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas papildytas 101 straipsniu:

„101 straipsnis. Bendradarbiavimo sutartys

Šio įstatymo reikalavimai netaikomi bendradarbiavimo sutartims, kurias sudaro dvi ar daugiau perkančiųjų organizacijų, kai yra visos šios sąlygos kartu:

1) sutartimi nustatomas ar įgyvendinamas dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti, kad, teikiant viešąsias paslaugas, būtų siekiama Vyriausybės patvirtintų bendrų jų tikslų;

2) bendradarbiavimas įgyvendinamas vadovaujantis vien su viešuoju interesu susijusiais motyvais;

3) dalyvaujančios perkančiosios organizacijos rinkoje vykdo mažiau kaip 20 procentų tos veiklos, kurią apima bendradarbiavimas. Vertinant, ar perkančioji organizacija atitinka šią sąlygą, atsižvelgiama į 3 metų iki sutarties sudarymo duomenis apie šios perkančiosios organizacijos vidutinę bendrąją apyvartą iš tos veiklos arba į kitą perkančiosios organizacijos ta veikla grindžiamą rodiklį. Jeigu bendradarbiavimo sutartį sudaranti perkančioji organizacija veiklą vykdo trumpiau kaip 3 finansinius metus ar dėl jos reorganizavimo šioje dalyje nurodyti duomenys yra nebeaktualūs, vertinant, ar ji atitinka šią sąlygą, gali būti remiamasi jos veiklos planais.“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 12.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15171.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atnaujino informaciją dėl Reglamento (ES) taikymo dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

VPT atkreipia dėmesį, kad Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, o juo patvirtintos ribojamosios priemonės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 07 12.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeistas finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 09.

Taip pat nustatyta, kad:

1. ilgalaikis materialusis turtas, kuris iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos (2022 07 09) buvo užregistruotas apskaitoje simboline verte, įsigaliojus pakeitimams įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registruojamas pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, 27 punkto nuostatas įvertintas ilgalaikis materialusis turtas;

2. pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Finansų ministro 2008 05 08 įsakymas Nr. 1K-174 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 08, Identifikacinis kodas 2022-15008.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 ir 36 straipsniai:

151 straipsnis. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas;

36 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos funkcijos socialinio draudimo sistemoje.

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15437.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

393 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas;

448 straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas;

450 straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas;

451 straipsnis. Kelių transporto priemonių vairuotojams nustatytos vairavimo trukmės viršijimas;

452 straipsnis. Kelių transporto priemonių vairuotojams nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko trūkumas arba netinkamas poilsio laiko suskirstymas;

453 straipsnis. Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos pažeidimai;

454 straipsnis. Vairuotojo kortelių ir kelių transporto priemonėse sumontuotų tachografų naudojimo pažeidimai;

456 straipsnis. Greičio ribojimo prietaisų (ar sistemų) įrengimo ir naudojimo pažeidimai;

459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas;

463 straipsnis. Kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos nesumokėjimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15492.


1. Pakeista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos ASMENYS 2.24 straipsnio 5 dalis

„2.24 straipsnis. Asmens garbės ir orumo gynimas

5. Visuomenės informavimo priemonė, paskleidusi asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis, privalo atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą tik tais atvejais, kai ji žinojo ar turėjo žinoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, taip pat kai tuos duomenis paskelbė jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimiškai, o visuomenės informavimo priemonė atsisako nurodyti tuos duomenis pateikusį asmenį. Visais kitais atvejais turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti duomenis paskleidęs asmuo. ir jo veikla.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 15.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroji knyga ASMENYS išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15452.

2. Pakeista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Ketvirtosios knygos DAIKTINĖ TEISĖ 3 dalis:

4.181 straipsnis. Svetimo daikto hipoteka

1. Svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai skolininkas yra kitas asmuo negu įkeisto daikto savininkas.

2. Svetimo daikto hipoteka gali būti atlygintina.

3. Svetimo daikto hipotekos atveju kreditorius neturi teisės perleisti reikalavimo teisės trečiajam asmeniui be įkeisto turto savininko sutikimo, išskyrus kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 22.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Ketvirtoji knyga DAIKTINĖ TEISĖ išdėstyta čia.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštosios knygos PRIEVOLIŲ TEISĖ straipsniai:

6.66 straipsnis. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana);

6.953 straipsnis. Turto patikėjimo sutarties samprata;

6.961 straipsnis. Turto atskyrimas;

6.968 straipsnis. Turto patikėjimo teisės ypatumai.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 22.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštoji knyga PRIEVOLIŲ TEISĖ išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 13, Identifikacinis kodas 2022-15395.


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

71 straipsnis. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas (pakeitimai įsigalioja 2022 08 01);

482 straipsnis. Įrodymų pateikimas (pakeitimai įsigalioja 2022 08 01);

746 straipsnis. Išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumai (pakeitimai įsigalioja 2022 07 22).

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimai išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 13, Identifikacinis kodas 2022-15396.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15449.


Receptinius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones (MPP) nuo liepos 12 d. galima įsigyti internetu

Prie platformos jau prisijungė ir nuotoliniu būdu receptiniais vaistais bei MPP prekiauja vaistinių tinklas „Camelia" ir elektroninė vaistinė „Eurovaistinė internete".

Registrų centras pateikia mokomąjį vaizdo klipą, kaip internetu įsigyti receptinius vaistus ir MPP.

Registrų centro informacija, 2022 07 12.


Negalėjusiems dalyvauti ar norintiems pasikartoti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) vykdantiems vartotojams, suteikiama galimybė peržiūrėti mokymų įrašus jiems patogiu metu

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 07 12.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos primena, kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 07 14.