„Teisės aktų žinios”, 2022 m. lapkričio 7 – 13 d., Nr. 43

Apskaita

Paskelbta 2022 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

Finansų ministerijos Informacija, 2022 11 04.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punktas:

14 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto panauda

...

2. Valstybės ir savivaldybių turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

1) užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;

2) teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

3) užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15601.


Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 13, 17 ir 61 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 14 nutarimas Nr. 543 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 12, Identifikacinis kodas 2022-10078.


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įstatymo nauja redakcija įsigalioja 2023 01 01.

Nauja įstatymo redakcija taikoma 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams, išskyrus išteklių fondų teikiamus ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų ataskaitų rinkiniams taikomas iki šios redakcijos įsigaliojimo galiojęs Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21245.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27732.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTŲ, KARJEROS SPECIALISTŲ, PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA 46 punktas:

„46. Bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, išskyrus mokyklas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų (elgesio ir emocijų ar sveikatos problemų) turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; ligoninių mokyklų, sanatorijų mokyklų, laisvės atėmimo vietų įstaigos mokyklų, nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokyklų, tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklų, vaikų socializacijos centrų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui – atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną. Bendrabučiuose gyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaičiuojami tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15600.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 5 ir 6 straipsniai:

1. Pakeistas 5 straipsnio 6 punktas:

„5 straipsnis. Draudėjai

Šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytų asmenų draudėjai yra:

6) pataisos pareigūnų švietimo įstaigos bausmių vykdymo sistemos įstaigos, kuriose asmenys mokosi pagal profesinio mokymo programas (kursantai), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos, kuriose arba kurių įvadinio mokymo kursuose mokosi asmenys, kurie yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantai), karo mokymo įstaigos, kuriose studijuodami asmenys atlieka karo tarnybą (kariūnai);

…”.

2. Pakeistos 6 straipsnio 2 dalies nuostata iki dvitaškio ir 3 dalis:

6 straipsnis. Draudžiamieji įvykiai

2. Draudžiamaisiais įvykiais pripažįstami apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4, 5, 8 ir 10 dalyse (išskyrus pataisos pareigūnų švietimo įstaigose bausmių vykdymo sistemos įstaigose pagal profesinio mokymo programas besimokančius asmenis (kursantus), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose besimokančius asmenis (kursantus), kurie yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį, bei atliekančius karo tarnybą studijuojant karo mokymo įstaigoje asmenis (kariūnus), įvykę nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie įvyko esant visoms šioms sąlygoms:

1) dirbant draudėjo nustatytu darbo laiku, taip pat atskiru draudėjo nurodymu paskirtu dirbti laiku bei dirbant tarnybinių komandiruočių laiku;

2) dirbant draudėjo pavestus darbus (įskaitant ir darbo vietos parengimą bei sutvarkymą);

3) dirbant darbą, už kurį mokamas darbo užmokestis, nuo kurio mokamos arba turi būti mokamos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos, arba kai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas moka Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

3. Draudžiamaisiais įvykiais pripažįstami ir su pareigūno tarnybinių pareigų atlikimu susiję įvykiai, kurių metu pareigūnas patiria rizikos veiksnio (cheminio, fizikinio, biologinio, fizinio arba ergonominio) ar kelių veiksnių poveikį, kurio padarinys yra pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas. Draudžiamaisiais įvykiais taip pat pripažįstami apdraustiesiems asmenims, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje bausmių vykdymo sistemos įstaigose pagal profesinio mokymo programas (kursantams), vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantams) arba atlieka karo tarnybą studijuodami karo mokymo įstaigoje (kariūnams), įvykę nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos profesinės ligos jų mokymo ir pratybų laiku.

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15587.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 10.

Nauja redakcija išdėstytomis taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formą ir jos priedų GPM314A, GPM314B formas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 12 20 įsakymas Nr. VA-112 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 09, Identifikacinis kodas 2022-22653.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 punktas:

53 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos sanitarinės apsaugos zonose

1. Šio įstatymo 50 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose nurodytose sanitarinės apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, tardymo izoliatorius laisvės atėmimo vietų įstaigos pastatus);

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15595.


Pakeista Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 2 straipsnio 1 dalis:

„2 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą administravimas

1. Paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą organizuoja valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Žemės ūkio duomenų centras.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 03.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15632.


Valstybinė miškų tarnyba informuoja apie galimą žemės mokesčio perskaičiavimą

Atkreipiamas dėmesys, kad miško žemei žemės mokestis netaikomas, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija žemės mokesčio dydį koreguoja, vadovaudamasi Miškų valstybės kadastro duomenimis apie miško žemės plotus. Miško savininkams žemės mokestis už 2021 m. bus perskaičiuotas iki 2022 m. gruodžio mėnesio pradžios.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 11 08.


Pridėtinės vertės mokestis

VMI teikia seminaro „Elektroninė prekyba (OSS), apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 09.


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 11, 2022 12 01 ir 2023 01 01.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2011 07 05 įsakymas Nr. V-269 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 10, Identifikacinis kodas 2022-22751.


Kaip pensijos didės ateityje: ką svarbu žinoti apie jų indeksavimą

Jau nuo šiemet individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai. Bendroji pensijos dalis yra universali ir užtikrina bazines pajamas visiems gavėjams, o individualioji dalis, atspindinti asmens sumokėtas įmokas, įgyja didesnę reikšmę, stiprinamas įmokų ir išmokų ryšys.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 09.


Nuo energetinės krizės nukentėjusiam verslui, kuriam pritaikyta VMI pagalba, bus taikomos ir pagalbos priemonės dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, susidariusio už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 09.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1K-423 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo standarto patvirtinimo“ (pakeistas 29-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Pensijų anuitetų fondo apskaita ir ataskaitų rinkinys“ 15 punktas):

„15. Straipsnyje „Gautinos pensijų anuitetų įmokos“ nurodomos Fondo įmokos, kurioms priskiriamos dalyvio vardu pensijų kaupimo bendrovių į Fondą mokamos vienkartinės įmokos. Gautinos pensijų anuitetų įmokos rengiant nacionalinį metinių ataskaitų rinkinį priskiriamos gautinoms socialinėms įmokoms.”

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01 ir taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2020 12 08 įsakymas Nr. 1K-423 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 02 01, Identifikacinis kodas 2022-01709.


Pakeistas 30-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Mineraliniai ištekliai“ 2 punktas:

„2. Standartas taikomas viešojo sektoriaus subjektui, atliekančiam Žemės gelmių registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas ir rengiančiam finansinių ataskaitų rinkinį, ir šį subjektą kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Šiose ataskaitose pateikta informacija įtraukiama į valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas metinių ataskaitų rinkinį ir nacionalinį finansinių metinių ataskaitų rinkinį“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

LR finansų ministro 2022 06 14 įsakymas Nr. 1K-221 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 30-ojo standarto patvirtinimo” su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12758.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 35 straipsnis (neteko galios 35 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai):

„35 straipsnis. Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose

1. Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik tokį statusą turintiems tiekėjams:

1) socialinei įmonei;

2) neįgaliųjų socialinei įmonei;

…”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 25, Identifikacinis kodas 2022-16121.


Viešųjų pirkimų tarnyba 2022 m. lapkričio 22 ir 23 dienomis kviečia perkančiąsias organizacijas bei perkančiuosius subjektus dalyvauti gyvuose viešųjų pirkimų mokymuose „Žalieji viešieji pirkimai“

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 11 11.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 01 19 nutarimo Nr. 50 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 11 11, Identifikacinis kodas 2022-22803.


Kiti

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino 2023 metų metinius vidutinio mėnesio:

1. darbo dienų skaičius:

1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 20,9 darbo dienos (251 darbo diena: 12 mėnesių);

1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,1 darbo dienos (301 darbo diena: 12 mėnesių);

2. darbo valandų skaičius:

2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 166,8 darbo valandos (2 002 darbo valandos: 12 mėnesių);

2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 166,4 darbo valandos (1 997 darbo valandos: 12 mėnesių).

Dokumentą skaitykite čia.