„Teisės aktų žinios”, 2022 m. lapkričio 21 – gruodžio 4 d., Nr. 45

Apskaita

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paaiškina, koks elektros tiekėjo sąskaitos pateikimas vartotojui laikomas tinkamu

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 11 22.


Socialinės apsaugos ir drabo ministerija informuoja, kad keisis biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 24.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, ką svarbiausia žinoti, nuo 2023 m. sausio 1 dienos keičiantis vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarkai ir atostogų metu mokamiems vaiko priežiūros išmokų dydžiams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 29.


Darbas

Nacionalinės teismų administracijos direktorius pakeitė Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (papildyta 31.6 papunkčiu ir pakeistas 32 punktas):

„31. Atsižvelgiant į tiesioginio darbuotojo vadovo siūlymą Administracijos darbuotojams gali būti skiriamos premijos:

31.6. už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius – ne didesnio nei darbuotojui nustatytos vienos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

32. Premijos šio Aprašo 31 punkte numatytais skirtingais jų skyrimo pagrindais gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus. (viena premija gali būti skiriama šio Aprašo 31.1 ir 31.2, ir 31.3, ir 31.4 pagrindu), priklausomai nuo įstaigai skirtų asignavimų, jų neviršijant.

…”

Pakeitimai įsigaliojo 2022 11 22.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 21, Identifikacinis kodas 2022-23384.


Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 24, Identifikacinis kodas 2022-23633.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. neteko galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-268 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinimo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 01, Identifikacinis kodas 2022-24470.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ ir jis papildytas 2.9 papunkčiu:

„2. Įgalioti:

2.9. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją nustatyti Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 02.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 04 05 nutarimas Nr. 253 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 01, Identifikacinis kodas 2022-24505.


Valstybinės darbo inspekcijos informacija apie dienpinigius: kaip jie apskaičiuojami, mokami ir mažinami?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 21.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kaip apmokėti kelionės laiką vykstant ir grįžtant iš komandiruotės

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 02.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. bus suteikta teisė į sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo laiko normą biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų

Atkreiptinas dėmesys, kad ši sutrumpinta darbo laiko norma bus taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) arba globėjų jų pasirinkimu, kol vaikui sukaks 3 metai.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 25.


Valstybinė darbo inspekcija teikia informaciją darbdaviui ir darbuotojui dėl išbandymo laikotarpio

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 29.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ 1.2 papunktis:

„1.2. organizuojant darbus vandentvarkos įmonėse, uždarose erdvėse ir iškasose:

1.2.1. Metodinėmis rekomendacijomis, vykdant darbus vandentvarkos įmonėse;

1.2.2. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, prieš atliekant darbus šuliniuose, kitose uždarose erdvėse metodinėmis rekomendacijomis;

1.2.3. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, atliekant darbus iškasose metodinėmis rekomendacijomis;“.

Pakeitimai įsigalioja 2022 11 26.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 04 02 įsakymas Nr. EV-90 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 25, Identifikacinis kodas 2022-23934.


Valstybinė darbo inspekcija teikia metodines rekomendacijas, vykdant darbus vandentvarkos įmonėse

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 28.


Valstybinė darbo inspekcija teikia rekomenduojamą Paskyros-leidimo išdavimo tvarką, prieš atliekant darbus iškasose, šuliniuose, kitose uždarose erdvėse

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 28.


Valstybinė darbo inspekcija teikia rekomenduojamą Paskyros-leidimo išdavimo tvarką, atliekant darbus iškasose

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 23.


Pakeisti Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“, ir 1 priedas (BIOLOGINIAI RIBINIAI DYDŽIAI IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI) išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 03.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 07 24 įsakymas Nr. 97/406 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 02, Identifikacinis kodas 2022-24653.


Labdara ir parama

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 02.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 10 įsakymas Nr. V-103 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 01, Identifikacinis kodas 2022-24449.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2022 11 30.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 07 21 įsakymo Nr. VA-83 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24135.


VMI teikia seminaro „Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas nuo 2022-11-01“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 02.


VMI atsako į klausimą „Nuo kada teisės ir pareigos pereina įpėdiniui, priėmusiam palikimą, mirus nekilnojamojo turto palikėjui”

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 02.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys (20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis)

Pakeitimai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 02, Identifikacinis kodas 2022-24638.


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 60 punkto komentaras

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

60) atlyginimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir (ar) kitą turtą.”

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-35142.


Pelno mokestis

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 19 punkto komentaras:

12 STRAIPSNIS. Neapmokestinamosios pajamos

Mokesčiu neapmokestinamos šios Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatines buveines uždirbtos ir (arba) gautos pajamos:

19) atlyginimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir (ar) kitą turtą.”.

Pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 11 11 raštas Nr. (18.10-31-1 Mr) R-4587).


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalis ir 4 dalies 1 punktas:

„19 straipsnis. PVM tarifai

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1) šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;

2) knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams spausdintoms ir elektroninėms knygoms bei spausdintiems ir elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius). Šio punkto nuostatos netaikomos leidiniams, kuriuose reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys;

3) iki 2022 m. gruodžio 31 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms;

4) keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

5) buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui;

6) iki 2022 m. gruodžio 31 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;

7) iki 2022 m. gruodžio 31 d. visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatos;

8) iki 2022 m. gruodžio 31 d. iki 2023 m. birželio 30 d. atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms;

9) iki 2023 m. birželio 30 d. sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatos.

4. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

1) vaistams, ir medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus;

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 02, Identifikacinis kodas 2022-24640.


Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 104 straipsnio komentaras

(104 straipsnis. Sandoriai už Europos Sąjungos teritorijos ribų

Kelionės organizatoriaus teikiamos paslaugos apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, kai kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia turizmo paslaugas, kurias kiti apmokestinamieji asmenys teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Jeigu kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia paslaugas, kurių dalį kiti apmokestinamieji asmenys teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų, 0 procentų PVM tarifas taikomas tik šiai paslaugų daliai.)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 11 08 raštas Nr. (18.2-31-2Mr)-RM-34584).


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

23 straipsnis. Žemės servitutai;

24 straipsnis. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka;

32 straipsnis. Valstybės, savivaldybių institucijų ir valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetencija reguliuojant žemės santykius;

37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema;

41 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys asmenys, jų teisės ir pareigos;

42 straipsnis. Žemėtvarkos darbų finansavimas.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 01.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24184.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

12 straipsnis. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas (pakeitimai įsigalioja 2022 11 30);

19 straipsnis. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą (pakeitimai įsigalioja 2022 11 30).

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24196.


Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

11 straipsnis. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų apmokėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

17 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (pakeitimai įsigalioja 2023 01 03);

21 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

25 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

28 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo taryba (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01).

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15630.

TAR, 2022 12 02, Identifikacinis kodas 2022-24641.


Nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2023 metais – 186 €.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinių dydžių lentelė.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24173.


Priimtas Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Dokumentą skaitykite čia.


Priimtas Lietuvos Respublikos 2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis;

17 straipsnis. Pagrindiniai pirkimų principai;

19 straipsnis. Viešojo pirkimo komisija, ekspertai, stebėtojai;

22 straipsnis. Bendravimas ir keitimasis informacija;

31 straipsnis. Skelbimas apie pirkimą ir skelbimas apie projekto konkursą;

35 straipsnis. Pirkimo dokumentų turinys;

58 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus;

82 straipsnis. Centralizuotų pirkimų veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos;

821 straipsnis. Centrinių perkančiųjų organizacijų steigimas ir finansavimas (Įstatymas papildytas šiuo straipsniu).

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21632.


Pakeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo straipsniai:

29 straipsnis. Pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai;

31 straipsnis. Pirkimo komisija, ekspertai, stebėtojai;

34 straipsnis. Bendravimas ir keitimasis informacija;

37 straipsnis. Tarptautinio pirkimo, supaprastinto pirkimo ir mažos vertės pirkimo atlikimas;

48 straipsnis. Pirkimo dokumentų turinys;

68 straipsnis. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus ir įtraukimą į kvalifikacijos vertinimo sistemą;

90 straipsnis. Centralizuotų pirkimų veikla ir centrinės perkančiosios organizacijos;

901 straipsnis. Centrinių perkančiųjų organizacijų steigimas ir finansavimas (Įstatymas papildytas šiuo straipsniu).

114 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, galiojimas ir įgyvendinimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21633.


Pakeistas Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nustatyta, kad įsteigus Centrinę perkančiąją organizaciją iki 2023 m. sausio 1 d., Tvarkos aprašo 41–43 punktuose nurodyta informacija laisva forma pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybai iki 2023 m. sausio 15 d.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 19 įsakymas Nr. 1S-91 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 29, Identifikacinis kodas 2022-24134.


Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtinto Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 2 priedas

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 07 įsakymas Nr. 1S-85 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 03 01, Identifikacinis kodas 2022-04049.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) primena, jog baigiantis metams būtina parengti 2023 m. pirkimų planus

VPT primena, kad planuojamų pirkimų suvestinę privaloma paskelbti iki 2023 m. kovo 15 d. ir, remiantis Vyriausybės nutarimu, 2023 m. visi Lietuvoje vykdomi pirkimai turės būti vykdomi žaliai.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 11 30.


Kiti

Priimtas Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Dokumentą skaitykite čia.


Registrų centras pataria: kaip sužinoti savo nekilnojamojo turto (NT) mokestinę vertę

Iki gruodžio 15 d. NT savininkai turi deklaruoti ir sumokėti mokesčius už jiems priklausančią žemę ir statinius. Konkreti mokėtina suma priklauso nuo Registrų centro kasmet atliekamo masinio visos šalies NT vertinimo, kurio metu apskaičiuojamos vidutinės rinkos vertės.

Registrų centro informacija, 2022 12 02.


Patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas

Europos Komisija patvirtino Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą. Pagal šį strateginį dokumentą penkeriems metams Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bus skirta  beveik 4,3 mlrd. eurų (įskaitant nacionalinį finansavimą).

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2022 11 29.