„Teisės aktų žinios”, 2022 m. lapkričio 14 – 20 d., Nr. 44

Apskaita

Pakeistas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnis (3 straipsnis papildytas nauja 18 dalimi, buvusias 3 straipsnio 18 ir19 dalis laikyti atitinkamai 19 ir 20 dalimis):

„3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

...

18. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „viešojo sektoriaus subjektai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

...“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27750.


Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui nuo 2023 m. pradžios 5 eurais padidinti bazinį pareiginės algos dydį nuo 181 iki 186 eurų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 17.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Pakeitimai taikomi rengiant 2023 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų ataskaitų rinkiniams taikomos iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatos.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21248

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27742.


Pakeistas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Pakeitimai taikomi rengiant 2024 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus, 2023 ir vėlesnių metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitas. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio postūmio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitoms taikomos iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatos.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas u visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21246.

TAR, 2021 11 12, Identifikacinis kodas 2021-23521.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27740.


Apskaita viešosiose įstaigose

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Pakeitimai taikomi audituojant 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Atliekant ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą, taikomos iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2020 10 13, Identifikacinis kodas 2020-21249.

TAR, 2021 12 30, Identifikacinis kodas 2021-27743.

TAR, 2022 04 28, Identifikacinis kodas 2022-08786.


Darbas

Užimtumo tarnybos direktorė patvirtino Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2023 metams

Dokumentą skaitykite čia.


Didės garantijos darbuotojams, kai jų darbdavys bankrutuoja

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 11 14.


Nuo pareigos dirbti išsaugant darbo vietą atleidžiami ne tik darbuotojai, atliekantys privalomąją karo tarnybą, bet ir atliekantys savanorišką nenuolatinę karo tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgose

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 16.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: kokiu dydžiu turi būti apmokamas darbas švenčių dienos naktį ir viršvalandinis darbas švenčių dienos naktį?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 16.


Darbo kodekse nenumatytos išskaitos iš atlyginimo yra neteisėtos

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 10.


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena darbdaviams apie būtiną teikti informaciją VDI, darbdavio atsakomybę dėl vidaus tvarkų parengimo ir kitus svarbius, darbdaviams žinotinus bei Darbo kodekse numatytus aspektus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 11 11.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras patvirtino Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašą

Įsigalioja 2022 11 17.

Dokumentą skaitykite čia.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad gyventojai nekilnojamojo turto (NT) mokesčio deklaracijas (forma KIT715) turi savarankiškai užpildyti bei mokestį sumokėti iki gruodžio 15 d.

Mokestį moka gyventojai, kurių turimo NT bendra mokestinė vertė viršija neapmokestinamąją ribą (150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų, jei taikoma lengvata). Savo NT vertę sužinoti galima VĮ „Registrų centras” internetinėje svetainėje suvedus NT adresą, pagal kurį surandamas NT unikalus numeris, kurį suvedus galima lengvai sužinoti mokestinę NT vertę.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 17.


VMI teikia seminaro „Būsto nuomos ABC” dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 15.


VMI teikia seminaro „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 11 17.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras (pakeisti 2 straipsnio 12, 29 ir 34 dalių komentarai):

„2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

...

12. Nuolatinė buveinė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau — Pelno mokesčio įstatymas).

...

29. Individualios veiklos turtas – turtas (ar jo dalis), kurį (kurią) gyventojas naudoja tik savo individualiai veiklai, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

...

34. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – pajamos, gautos iš šio straipsnio 31 dalyje nurodytos veiklos, taip pat individualios įmonės savininko iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

...“.

Esminiai pakeitimai:

GPMĮ 2 str. 12 dalies komentaras pakeistas, tikslinant jame pateikiamą nuolatinės buveinės sąvokos paaiškinimą, atsižvelgiant į esamą nuolatinės buveinės apibrėžimą, numatytą Pelno mokesčio įstatyme;

GPMĮ 2 str. 29 dalies komentaras pakeistas, atliekant redakcinio pobūdžio pakeitimus, t. y. nurodant, kad individualios veiklos turtui priskiriamas ilgalaikis turtas, apie kurio priskyrimą ir naudojimą individualioje veikloje pranešama pateikiant FR0457 formą VMI, taip pat trumpalaikis turtas;

GPMĮ 2 str. 34 dalies komentare pateikiamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sąvokos paaiškinimas pakeistas, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, susijusį su individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ir mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusių pajamų nustatymu.

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 11 09 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr)-R-4544).


Pelno mokestis

Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo komentaras (pakeisti LR pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 3 dalies, 23 straipsnio 2 dalies komentarai)

„17 STRAIPSNIS. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Leidžiamiems atskaitymams priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi atskaitymai. Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

22 STRAIPSNIS. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos

3. Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 75 procentai reprezentacinių sąnaudų.

23 STRAIPSNIS. Natūralios netekties nuostoliai

2. Iš pajamų atskaitoma faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių, išskyrus šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolius, suma, neviršijanti 1 procento vieneto pajamų. Atskaitoma faktiškai patirtų šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių suma negali viršyti 3 procentų vieneto pajamų.

…”

LR pelno mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2022 11 09 raštas Nr. (18.10-31-1Mr) R-4543.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 3 punktas:

„62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota

2. Negali būti atskaitomas:

3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi M1 klasės elektromobiliams, jeigu M1 klasės elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM), ir tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01 ir taikomi prekėms ir paslaugoms, dėl kurių prievolė apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį ar importo pridėtinės vertės mokestį atsirado nuo 2023 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 16, Identifikacinis kodas 2022-23023.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ 11 punktas:

11. Finansinių ataskaitų rinkiniai yra dviejų lygių:

11.1. Žemesniojo lygio finansines ataskaitas sudaro visi viešojo sektoriaus subjektai ir viešojo sektoriaus subjektų grupės, išskyrus valstybę ir savivaldybes. Remiantis keliamais šio lygio ataskaitų reikalavimais, sudaromi viešojo sektoriaus subjektų grupių, išskyrus valstybę ir savivaldybes, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.

11.2. Aukštesniojo lygio finansines ataskaitas sudaro tik valstybė ir savivaldybės. Remiantis keliamais šio lygio ataskaitų reikalavimais, sudaromi valstybės, savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai ir nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys. Aukštesniojo lygio finansinės ataskaitos yra konsoliduotosios finansinės ataskaitos, kurių sudarymo reikalavimus nustato 15-asis VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“.“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

LR finansų ministro 2007 12 28 įsakymas Nr. 1K-388 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12746.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia perkančiųjų organizacijų atstovus į mokymus „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai“, kurie vyks nuotoliniu būdu 2022 m. lapkričio 30 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 11 17.


Finansų ministerija informuoja Valstybės biudžeto asignavimų valdytojus dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2022 m. pabaigoje

Asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 29 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip iki gruodžio 27 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 23 dienos.

Finansų ministerijos Informacija, 2022 11 18.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 128, 141 ir 142 straipsniai, Kodeksas papildytas 1741 straipsniu:

128 straipsnis. Pranešimas apie įtariamojo suėmimą (pakeitimai įsigalioja 2022 12 01);

141 straipsnis. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą (pakeitimai įsigalioja 2022 12 01);

142 straipsnis. Atvesdinimas (pakeitimai įsigalioja 2022 12 01);

1741 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo priskyrimas pagal Europos prokuratūros kompetencijos sritį (papildyta nuo 2023 01 01).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 11 15, Identifikacinis kodas 2022-22948.


Registrų centras ataskaitų nepateikusioms organizacijoms panaikino paramos gavėjo statusą

Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu Registrų centras gali panaikinti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą, jei per du mėnesius nuo gauto įspėjimo šis juridinis asmuo nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinės ataskaitos. Pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Registrų centro informacija, 2022 11 15.


Patikrinimai rodo, jog Lietuvoje pardavinėjamas medus kokybiškas ir saugus vartoti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2022 11 17.


Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad pradėjo veikti subsidijų priemonė itin paveiktuose sektoriuose veikiančioms įmonėms

Įmonės, gavę kvietimą per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemą „Mano VMI“ turi užpildyti paraišką VMI pateikti iki š. m. lapkričio 22 dienos. Subsidijų dydis bus susietas su įmonės deklaruotais mokesčiais. Numatomas maksimalus paramos dydis – 30 proc. deklaruoto GPM ir (ar) pelno mokesčio. Didžiausia galima gauti subsidija – 500 tūkst. eurų, o mažiausia – 500 eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2022 11 16.


Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) kviečiamos teikti paraiškas asignavimams antikrizinės veiklos valdymo paslaugoms įsigyti bei MVĮ veiklos kaštų optimizavimui Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2022 11 18.


Juridiniai asmenys kviečiami į mokymus dėl paraiškų elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įsirengimui savo darbuotojams teikimo

Energetikos ministerijos Informacija, 2022 11 14.