„Teisės aktų žinios”, 2022 m. gruodžio 5 – 11 d., Nr. 46

Apskaita

Nuo 2022 m. gruodžio 7 d. įsigalioja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, kurie įmonėms sudaro galimybę pasirinkti, kaip apskaityti savo reikmėms sunaudotas pakuotes – atskirai ar kartu su kitiems asmenims perleistomis pakuotėmis

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 12 07.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeista Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“, ir papildyta šiuo finansavimo šaltiniu:

„1.3.3.1.65 Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo techninės paramos lėšos“.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 07.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 08 08 įsakymas Nr. 1K-265 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 06, Identifikacinis kodas 2022-24839.


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“:

1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės papildytos 195.5 papunkčiu:

„195. Aiškinamojo rašto pastabų dalyje pastabos numeruojamos eilės tvarka. Pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

Aiškinamojo rašto pastabų dalyje privaloma pateikti informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę paramą (pinigai) ir nefinansinę paramą (nematerialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, vertybiniai popieriai, atsargos ir turtas, gautas naudotis panaudos teise, paslaugos, savanorių darbas), paramos panaudojimą, suteiktą labdarą ir (arba) paramą:

195.5. bendras savanorių skaičius ir bendras savanoriškos veiklos valandų skaičius per ataskaitinį laikotarpį.”;

2. Pakeistas Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo 45 punktas išdėstytas taip:

„45. Metinėje ataskaitoje nurodomas bendras savanorių skaičius ir bendras savanoriškos veiklos valandų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, taip pat gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti pelno nesiekiančio juridinio asmens valdymo organas arba visuotinis dalyvių susirinkimas.”.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 08.

Pakeitimai taikomi rengiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metines ataskaitas.

LR finansų ministro 2004 11 22 įsakymas Nr. 1K-372 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 07, Identifikacinis kodas 2022-24907.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nuo 2022 12 08 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Aprašo 1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, BEI SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 06 ir 2022 12 08.

LR vidaus reikalų ministro 2019 07 23 įsakymas Nr. 1V-655 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 05, Identifikacinis kodas 2022-24737.

TAR, 2022 12 07, Identifikacinis kodas 2022-24962.


Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo straipsniai ir priedai:

10 straipsnis. Priemokos;

11 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą;

14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinis (mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimas ir skatinimas;

Įstatymo 1 priedas VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI;

Įstatymo 2 priedas VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI;

Įstatymo 3 priedas VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI;

Įstatymo 4 priedas VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI;

Įstatymo 5 priedas MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ, KURIŲ DARBAS LAIKOMAS PEDAGOGINIU, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI IR MOKYTOJŲ (IŠSKYRUS TRENERIUS), PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, SURDOPEDAGOGŲ, TIFLOPEDAGOGŲ, JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTŲ, KARJEROS SPECIALISTŲ, PSICHOLOGŲ ASISTENTŲ, PSICHOLOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, AUKLĖTOJŲ, KONCERTMEISTERIŲ, AKOMPANIATORIŲ) DARBO KRŪVIO SANDARA.

Šie pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25030.


Neteko galios (nuo 2022 12 06) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 2BE-101 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 05, Identifikacinis kodas 2022-24767.


Pakeistos Priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1V-489 „Dėl Priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 07.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 07 13 įsakymas Nr. 1V-489 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 06, Identifikacinis kodas 2022-24815.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotą 2023 metams

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nelegalus nepilnamečių darbas gali lemti skaudžias pasekmes

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 09.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: „Kaip juridinio asmens vienasmenio valdymo organui apmokama už darbą poilsio, švenčių dienomis, darbą naktį ar viršvalandinį darbą?“

Jeigu darbo sutarties šalys darbo sutartyje nėra sulygusios dėl kitokio apmokėjimo taikymo, vadovaujantis DK 144 straipsnio 6 dalimi, juridinio asmens vienasmenio valdymo organui už darbą poilsio, švenčių dienomis, darbą naktį ar viršvalandinį darbą, nėra mokamas darbo užmokestis.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 05.


Valstybinė darbo informacija atsako į klausimą: „Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Ar yra įspėjimo terminai?“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 06.


Valstybinė darbo informacija atsako į klausimą: „Ar yra sąrašas asmenų, kuris negali būti skiriamas pasyviam budėjimui ar pasyviam budėjimui namuose pagal LR Darbo kodekso 118 straipsnį ?”

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 06.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nustatyta, kad leidimai kirsti mišką, dėl kurių išdavimo kreiptasi iki šio pakeitimo įsigaliojimo, išduodami pagal iki šio pakeitimo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Leidimai kirsti mišką, išduoti iki šio pakeitimo įsigaliojimo, tikslinami, pratęsiami ar panaikinami pagal iki šio pakeitimo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką, pateikti iki šio pakeitimo įsigaliojimo, nagrinėjami ir derinami pagal iki šio pakeitimo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

LR aplinkos ministro 2010 12 30 įsakymas Nr. D1-1055 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25193.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, jog gyventojai jau gali įsigyti verslo liudijimus 2023 m.

Prasidėjus naujiems mokestiniams metams gyventojams reikia pateikti naujus prašymus įsigyti verslo liudijimą, t. y.  turimi 2022 m. liudijimai nėra pratęsiami. Veiklą vykdantys gyventojai įsigydami verslo liudijimą apskaičiuotas GPM ir SoDros įmokų sumas turi sumokėti prieš pradedant veiklą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 08.


VMI teikia seminaro „E. prekybos, nuomonės formuotojų veikla: ką būtina žinoti?“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 07.


Valstybinė mokesčių inspekcija teikia seminaro „Nekilnojamojo turto apmokestinimo NTM ypatumai už 2022 metus“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 08.


Valstybinė mokesčių inspekcija parengė informacinį pranešimą dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

VMI prie FM 2022 12 06 raštas Nr. (17.35-40 Mr.) R-4967.


Gyventojų pajamų mokestis

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo

VMI prie FM 2022 12 05 raštas Nr. (18.18-31-1) RM-37678.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis;

5 straipsnis. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos;

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

16 straipsnis. Teisė gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu;

19 straipsnis. Teisė gauti tėvystės išmoką;

20 straipsnis. Tėvystės išmokos mokėjimo trukmė;

22 straipsnis. Teisė gauti vaiko priežiūros išmoką;

23 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė;

24 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos dydis;

Įstatymas papildytas priedu ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 22, Identifikacinis kodas 2021-26584.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15182.

TAR, 2022 07 11, Identifikacinis kodas 2022-15179.


„Sodra“ informuoja, kokiais atvejais nedarbingumo pažymėjimus išduoda „Sodra“

„Sodros“ informacija, 2022 12 09.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo” (pakeistas 1 priedo VI skyrius SIŪLYMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJĄ Į PAREIGAS PRIIMANČIAM ASMENIUI)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 01 20, Identifikacinis kodas 2022-00881.


Pakeistas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir papildyta III grupė 121 punktu:

„121. Lietuvos kultūros institutas“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 04 24 nutarimas Nr. 358 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 01, Identifikacinis kodas 2022-11814.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino skelbiamų sutarčių duomenis

Naujai realizuota galimybė analizuoti, su kurios šalies tiekėjais buvo sudarytos sutartys.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 08.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pristato VPT pranešimą apie specialisto atestaciją

VPT primena, jog testavimo procesas paprastas, reikia prisijungti prie atestavimo sistemos, apmokėti, ir laikyti egzaminą bet kuriuo patogiu metu. Neišlaikius, antrą kartą ir kitus kartus leidžiama egzaminą laikyti po dviejų savaičių.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 07.


Gruodžio 14 dieną, nuo 9 val. tiesioginėje transliacijoje Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai pristatys pokyčius, kurie laukia ateinančias metais

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 06.


Kiti

LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino 2023 metų minimalių vartojimo poreikių dydį – 354 eurus

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba praneša, kuo skiriasi pirkimas internetu iš verslininko ir prekybos nevykdančio asmens bei kokios vartotojų teisės kiekvienu atveju yra taikomos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 12 07.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 09.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25033.


Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Pirmosios knygos BENDROSIOS NUOSTATOS straipsniai:

1.65 straipsnis. Valios išreiškimas viešu skelbimu;

1.117 straipsnis. Termino apibrėžimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Pirmoji knyga BENDROSIOS NUOSTATOS su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15441.


2. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos ASMENYS straipsniai:

2.138 straipsnis. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka;

2.1381 straipsnis. Įgaliojimų registras;

2.178 straipsnis. Prokūros forma;

2.181 straipsnis. Prokūros įsigaliojimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroji knyga ASMENYS su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2020 07 16, Identifikacinis kodas 2020-15861.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15563.


3. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečiosios knygos ŠEIMOS TEISĖ straipsniai:

3.51 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos;

3.52 straipsnis. Prašymo nutraukti santuoką padavimas teismui;

3.53 straipsnis. Santuokos nutraukimo teisme tvarka;

3.541 straipsnis. Kreipimasis dėl santuokos nutraukimo notarine tvarka (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

3.542 straipsnis. Santuokos nutraukimas notarine tvarka (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

3.543 straipsnis. Kreditorių interesų apsauga nutraukiant santuoką notarine tvarka (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

3.544 straipsnis. Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių keitimas ar pripažinimas negaliojančia (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

3.61 straipsnis. Abiejų sutuoktinių kaltė;

3.66 straipsnis. Santuokos nutraukimo momentas;

3.67 straipsnis. Santuokos nutraukimo įtaka sutuoktinių turtinėms teisėms;

3.73 straipsnis. Prašymas dėl gyvenimo skyrium;

3.761 straipsnis. Gyvenimo skyrium patvirtinimas notarine tvarka (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

3.77 straipsnis. Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės;

3.79 straipsnis. Gyvenimo skyrium pabaiga;

3.85 straipsnis. Šeimos turto teisinis režimas;

3.103 straipsnis. Vedybų sutarties forma;

3.140 straipsnis. Vaiko kilmės iš tėvo nustatymas;

3.142 straipsnis. Tėvystės pripažinimo tvarka;

3.143 straipsnis. Tėvystės pripažinimas, kol gims vaikas;

3.144 straipsnis. Tėvystės pripažinimas be motinos sutikimo;

3.188 straipsnis. Sandoriai, susiję su nepilnamečio vaiko turtu.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečioji knyga ŠEIMOS TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15441.

TAR, 2022-07-14, Identifikacinis kodas 2022-15446.


4. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Ketvirtosios knygos DAIKTINĖ TEISĖ straipsniai:

4.84 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties;

4.197 straipsnis. Hipotekos pabaigos pagrindai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Ketvirtoji knyga DAIKTINĖ TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15446.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15490.


5. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Penktosios knygos PAVELDĖJIMO TEISĖ straipsniai:

5.7 straipsnis. Sutuoktinio paveldėjimo teisės praradimas;

5.28 straipsnis. Oficialieji testamentai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Penktoji knyga PAVELDĖJIMO TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15563.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15441.


6. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštosios knygos PRIEVOLIŲ TEISĖ straipsniai:

6.492 straipsnis. Nuomotojo pareiga daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą;

6.493 straipsnis. Nuomininko pareiga išlaikyti išsinuomotą daiktą.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštoji knyga PRIEVOLIŲ TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15441.


Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

27 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams;

35 straipsnis. Bylos priėmimo kitame teisme tvarka;

621 straipsnis. Kito teismo teisėjo paskyrimas nagrinėti bylą;

80 straipsnis. Žyminio mokesčio dydis;

82 straipsnis. Žyminio mokesčio, sprendimų vykdymo išlaidų ir teismo baudų indeksavimas;

86 straipsnis. Žyminio mokesčio primokėjimas;

111 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų forma, turinys ir pateikimo tvarka;

115 straipsnis. Procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimas ir trūkumų ištaisymas;

125 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas sukarintoms organizacijoms ir laisvės atėmimo vietų įstaigoje laikomiems asmenims;

126 straipsnis. Atsakomybė už pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nevykdymą;

134 straipsnis. Šaukimo ir pranešimo turinys;

154 straipsnis. Teismo posėdžių skyrimas ir vieta;

1622 straipsnis. Bylos nagrinėjimo atidėjimas;

1752 straipsnis. Vaizdo konferencijų, telekonferencijų naudojimas;

186 straipsnis. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai;

192 straipsnis. Liudytojo apklausos tvarka;

217 straipsnis. Eksperto apklausa;

240 straipsnis. Vertėjui jo pareigų išaiškinimas;

284 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas;

350 straipsnis. Kasacinio skundo priėmimo tvarka;

515 straipsnis. Pareiškimo nagrinėjimas;

577 straipsnis. Bylų nagrinėjimo tvarka;

582 straipsnis. Bylos nagrinėjimas;

608 straipsnis. Praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas;

739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15564.

TAR, 2022 07 14, Identifikacinis kodas 2022-15470.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25132.


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos;

67 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių paskirtis ir rūšys;

724 straipsnis. Įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos;

82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15557.


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsniai:

69 straipsnis. Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį;

691 straipsnis. Europos arešto orderio išdavimas dėl asmens perdavimo Lietuvos Respublikai;

101 straipsnis.Terminų laikymasis;

128 straipsnis. Pranešimas apie įtariamojo suėmimą;

165 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigos;

188 straipsnis. Įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu;

189 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa;

1891 straipsnis. Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarka;

235 straipsnis. Bylos nutraukimas;

246 straipsnis. Kaltinamojo dalyvavimas bylą nagrinėjant teisme;

308 straipsnis. Nuosprendžio paskelbimas;

333 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties perdavimas vykdyti;

339 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas;

342 straipsnis. Nuosprendžio pateikimas vykdyti;

357 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vykdymas;

358 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo nuteistajam bausmės vykdymas atidėtas, vykdymas;

360 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;

362 straipsnis. Su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka;

365 straipsnis. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas;

377 straipsnis. Kasacinės bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka;

453 straipsnis. Sprendimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo priėmimas;

454 straipsnis. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas;

460 straipsnis. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15562.