„Teisės aktų žinios”, 2022 m., gruodžio 27 – 31 d., Nr. 49

Apskaita

Žemės ūkio ministras patvirtino Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2023 metais sąrašą

Įsigalioja 2023 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. VE-650 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 02.

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 12 23 įsakymas Nr. VE-650 (1.3 E) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 27, Identifikacinis kodas 2022-26866.


Pakeisti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo straipsniai:

10 straipsnis. Savivaldybių skolinimasis;

17 straipsnis. Valstybės biudžeto projekto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimo, valdžios sektoriaus balanso rodiklio formavimo pagrindinės nuostatos;

18 straipsnis. Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimas Seimui;

21 straipsnis. Savivaldybių biudžetai;

26 straipsnis. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Pakeitimai taikomi rengiant 2023 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir savivaldybių biudžetų projektus.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27576.


Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 8 punktas ir 6 dalis

14 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto panauda

1. Valstybės ir savivaldybių turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka šiems subjektams:

...

8) kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

...

6. Asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatytus atvejus.

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 31.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27545.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnis:

135 straipsnis. Mokymosi atostogos

1. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:

1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;

2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;

4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai, ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;

5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

2. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose arba mokosi savišvietos būdu, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose arba mokytis savišvietos būdu. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų.

3. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, išskyrus mokymąsi savišvietos būdu, jeigu dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje yra susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienus darbo metus, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

4. Darbuotojams, kurie mokosi savišvietos būdu, už mokymosi atostogas yra neapmokama, nebent kolektyvinėse sutartyse ar šalių susitarimu susitarta kitaip.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27268.


Pakeistas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeistas Aprašo 76 punktas, o 1, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 17 priedai išdėstyti nauja redakcija)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-196 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27339.


Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI (BE PROFESINIO DARBO PATIRTIES;

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ;

3. Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 02 17 įsakymas Nr. 2-46 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27640.


Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymas Nr. A1-348 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 30, Identifikacinis kodas 2022-27636.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo straipsniai:

3 straipsnis. Mokesčių teisinis reglamentavimas (pakeitimai įsigalioja 2022 12 23);

13 straipsnis. Mokesčiai (pakeitimai įsigalioja 2022 12 23);

401 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01);

613 straipsnis. Platformų operatorių teikiama informacija (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

Pakeistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01).

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26362.


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės;

2. Pakeista Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą ir ji išdėstyta nauja redakcija;

3. Pakeista Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 123 15 įsakymas Nr. VA-189 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 28, Identifikacinis kodas 2022-27050.


Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“:

1. Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės;

2. Pakeista Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005 06 14 įsakymas Nr. VA-52 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 29, Identifikacinis kodas 2022-27261.


Priešgaisrinė sauga

LR vidaus reikalų ministras patvirtino Gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodiką

Įsigalioja 2022 12 24.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybės tarnyba

Pakeista Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 dalis:

20 straipsnis. Teisės aktų įsigaliojimas

3. Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naujus mokesčius, naujus mokesčio tarifus, mokesčio lengvatas, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu susijusiems Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų pakeitimo (papildymo) įstatymams, jei šiais pakeitimais (papildymais) nėra sunkinama mokesčių mokėtojų padėtis, teisės aktams, kuriais Lietuvos nacionalinė teisė derinama su Europos Sąjungos teise, taip pat Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymams, reikalingiems susidarius išskirtinėms aplinkybėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 23.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26366.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“:

1. Pakeistas Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas;

2. Pakeista Viešojo pirkimo arba pirkimo procedūrų ataskaitos Atn-3 forma ir ji išdėstyta nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 06 įsakymas Nr. 1S-80 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 28, Identifikacinis kodas 2022-27144.


Pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 24.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 06 18 įsakymo Nr. 1-154 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26614.


Kiti

Valstybės įmonės Registrų centro generalinis direktorius patvirtino:

1. Vietovės pataisos koeficientus pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2023 m. sausio 1 d.;

2. Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašą.

Nustatyta, kad vietovės pataisos koeficientai pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašas taikomi nuo 2023 m. sausio 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.


Valstybės įmonės Registrų centro generalinis direktorius patvirtino:

1. Gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes;

2. Negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutines statybos vertes.

Nustatyta, kad tvirtinamos vertės pradedamos taikyti nuo 2023 m. sausio 1 d.

Dokumentą skaitykite čia.