„Teisės aktų žinios”, 2022 m. gruodžio 19 – 26 d., Nr. 48

Apskaita

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 24.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 12 31 įsakymas Nr. 379 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26731.


Atnaujintos Finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto proceso metu rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 12 22.


Finansų ministerija informuoja, kad paskelbtas 2022 m. konsolidavimo kalendorius

Finansų ministerijos informacija, 2022 12 19.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnis (231 straipsnis. Valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos bendrovės bei dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus priežiūros ar valdymo organo sudarymas)

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 22.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26095.


Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

1. Pakeisti Aprašo 6.3 ir 12.5 papunkčiai;

2. Nauja redakcija išdėstytas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo
1 priedas UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS;

3. Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedo IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO LĖŠŲ UGDOMAJAI VEIKLAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠO 3 punktas ir 3 priedo BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠO NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. 3 punktas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 07 11 nutarimas Nr. 679 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26623.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeistas Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, BEI SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ ir jis išdėstytas nauja redakcija;

2. Pakeistas Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ ir jis išdėstytas nauja redakcija;

3. Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo tvarkos aprašo priedas BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ ir jis išdėstytas nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

LR vidaus reikalų ministro 2019 07 23 įsakymas Nr. 1V-655 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 19, Identifikacinis kodas 2022-25860.


Pakeista Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio 21 dalis:

3 straipsnis. Lietuvos darbo teisės šaltiniai

21. Mobilizaciją, ir karo padėtį, krizių valdymą ir civilinę saugą reglamentuojančiuose įstatymuose gali būti nustatytos kitokios, negu nustato šis kodeksas, darbo santykius reglamentuojančios normos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26587.


Darbo kodekso pakeitimai: kas keičiasi nuo 2023 metų sausio 1 dienos?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 20.


Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 metų sausio 1 dienos: dažniausiai užduodami klausimai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 20.


Pakeistas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas ir jis išdėstytas nauja redakcija (NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ)

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 23.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 07 17 įsakymas Nr. 6P-89-(2.1) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26419.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: išmokėti premiją darbuotojams – darbdavio teisė ar pareiga?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 22.


Valstybinė darbo primena, kaip sutrumpinamas darbo laikas prieššventinę dieną?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 20.


Valstybinė darbo informacija atsako į klausimą: sudaryta darbo sutartis, tačiau darbuotojas neatvyksta į darbą ir nepradeda dirbti, kaip nutraukti darbo santykius?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 21.


Valstybinė darbo inspekcija teikia KĖLIMO KRANŲ SAUGAUS NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 23.


Mokesčių administravimas

VMI skelbia Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2023 m. sausio 1 dienos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija.


VMI informuoja, kad atnaujino leidinį „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu”

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 20.


VMI atsako į klausimą „ar asmuo, viršijęs 45 tūkst. Eurų ribą, bet neįsiregistravęs PVM mokėtoju, gali apskaitos dokumente išskirti PVM, o pirkėjas turi teisę tokį PVM atskaityti įprasta tvarka“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 23.


Pelno mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnis

31 straipsnis. Neleidžiami atskaitymai

1. Iš pajamų negali būti atskaitoma:

16) socialinis mokestis (neteko galios nuo 2022 12 23);

21) solidarumo įnašas, sumokėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ nustatyta tvarka (papildyta nuo 2023 01 01).

…”

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26368.

TAR, 2022 12 23, Identifikacinis kodas 2022-26618.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeista Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 7 dalis:

„71 straipsnis. Prievolė skaičiuoti ir (arba) mokėti į biudžetą PVM ir privalomas registravimasis PVM mokėtoju

7. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą. Šios dalies nuostatos netaikomos, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:

1) nė vienas jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organo narys nėra tas pats asmuo ir

2) jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26093.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

10 straipsnis. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas apdraustiesiems;

15 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26108.


Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ (pakeisti 5, 12 ir 15 punktai)

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 24 nutarimas Nr. 1656 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26507.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kokiu pagrindu tiekėjas gali būti įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir kaip iš jo pasišalinti

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 19.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, jog sukurtas naujas funkcionalumas, leidžiantis viešinti ir redaguoti jau importuotas žodines sutartis

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 21.


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad viešųjų pirkimų, kurių pirkimo procedūros prasidės 2023 metais, skelbimus nuo 2023 m. sausio 1 d. privaloma (mažos vertės – galima) susieti su 2023 metų viešųjų pirkimų planu

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 22.


Kiti

Ryšių reguliavimo tarnyba pataria, ką daryti, jeigu gavote sugadintą siuntą

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2022 12 23.


Kompensacijos apgyvendinusiems ukrainiečius pratęsiamos iki 2023 m. pabaigos

Kompensacijas už būsto suteikimą galima gauti nuo š. m. balandžio mėnesio. Ukrainiečiai, deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir apmokantys jo išlaikymo išlaidas, galės pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 12 21.


Patvirtinti UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2023 metų I pusmečiui

Dokumentą skaitykite čia.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 12 23.


Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis” visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams

Dokumentą skaitykite čia.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 12 23.