„Teisės aktų žinios”, 2022 m. gruodžio 12 – 18 d., Nr. 47

Apskaita

Pakeistas Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VE-652 (1.3 E) „Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, 6.3 papunktis:

„6.3. pateikti interaktyviai užpildytą Elektroninio formato rinkinį ir su juo susijusius dokumentus (aiškinamąjį raštą, trumpo balanso priedą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) ar tarpinį pranešimą, veiklos ataskaitą, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), auditoriaus išvadą, audito ataskaitą, patvirtintas finansines ataskaitas ar patvirtintą metinę ataskaitą) PDF arba ADOC formatu. PDF, ADOC formatu teikiama auditoriaus išvada ar audito ataskaita turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, išskyrus Taisyklių 9 ir 91 punktuose nurodytus atvejus, kai finansinių ataskaitų rinkiniai teikiami ne Elektroninio formato rinkiniuose;”.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 02.

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 12 23 įsakymas Nr. VE-652 (1.3 E) su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 15, Identifikacinis kodas 2022-25616.


Pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 05 03 įsakymas Nr. D1-367 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 16, Identifikacinis kodas 2022-25709.


Finansų ministerija parengė Finansinių ataskaitų neteikimo ir kokybės kontrolės problemų apžvalgą

Finansų ministerijos informacija, 2022 12 13.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ 1 punktas:

„1. Apskaičiuojant lėšų poreikį darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, t. y. atvejo vadybininkų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (toliau – atvejo vadybininkai), socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis (toliau kartu – socialiniai darbuotojai), socialinių darbuotojų padėjėjų, lankomosios priežiūros darbuotojų (toliau kartu – individualios priežiūros darbuotojai) individualios priežiūros darbuotojų, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, darbo užmokesčiui, taikomas toks minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

1.1. atvejo vadybininkams – 8,1 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.2. socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, – 7,5 7,8 pareiginės algos bazinio dydžio;

1.3. individualios priežiūros darbuotojams – 6,5 6,7 pareiginės algos bazinio dydžio.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 11 02 įsakymas Nr. A1-553 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 13, Identifikacinis kodas 2022-25396.


Aktualu darbdaviams, norintiems įdarbinti negalią turintį žmogų

Įdarbinant žmogų, turintį negalią, galima pasinaudoti subsidijomis jo darbo užmokesčiui, darbdavys taip pat gali gauti subsidiją jo darbo vietai pritaikyti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 12 13.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kas gresia į darbą nuolat vėluojančiam darbuotojui

Pastebėtina, kad darbuotojas, kuris negali laiku atvykti į darbą dėl svarbių ir objektyvių priežasčių, turėtų nedelsiant informuoti darbdavį. Darbdavys turėtų vertinti situaciją pagal teisinį reguliavimą ir susiklosčiusias aplinkybes bei nuspręsti, ar yra priežastis forminti darbo drausmės pažeidimą.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 13.


Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į prioritetus, suteikiant kasmetines atostogas

Atkreiptinas dėmesys, kad teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas nutraukiant darbo sutartį) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti, pvz., dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 12.


Valstybinė darbo inspekcija atsako į klausimą: per kokį terminą darbuotojas turi teisę pasinaudoti sukauptomis atostogomis, jeigu buvo tikslinėse atostogose?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 16.


Valstybinė darbo informacija atsako į klausimą: jeigu sutrumpinama darbo savaitė iki 32 val. ar tokiam darbuotojui priklauso mamadienis?

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 12 16.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsniai:

140 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas (pakeitimai įsigalioja 2022 12 14);

141 straipsnis. Įstatymo taikymas (pakeitimai įsigalioja 2023 01 01).

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 13, Identifikacinis kodas 2022-25402.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ ir jis papildytas 853 punktu:

„853. Valstybės rinkliavos už Lietuvos statistikos departamento teikiamas paslaugas. 5818“.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 16, Identifikacinis kodas 2022-25775.


VMI informuoja dėl PVM apskaičiavimo, perparduodant elektros energiją

Atkreiptinas dėmesys, kad pastato (patalpų) savininkas, PVM mokėtojas, perparduodantis elektros energiją nuomininkui, turi teisę, PVMĮ nustatyta tvarka, įtraukti į PVM atskaitą, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje už elektros energiją išskirtą PVM.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 13.


VMI teikia seminaro „PVM atskaitos tikslinimas” dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 12 14.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnis (6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu)

Pakeitimai įsigalioja 2022 12 15.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 13, Identifikacinis kodas 2022-25403.


Viešųjų pirkimų tarnyba teikia esminius APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 15.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) ragina vengti netoleruotinų sprendimų IT pirkimuose

VPT pastebi, kad pasitaiko atvejų, kai IT įrankių, diegiamų sistemų pirkimai, kurių poreikį bandoma išsiaiškinti pirmuoju pirkimu, o antruoju pirkimu – įsigyti pačių sistemų diegimą, yra vykdomi netinkamai.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 12 15.


Kiti

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino naujus masinio žemės vertinimo dokumentus ir nustatė, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. žemės sklypų vidutinė rinkos vertė apskaičiuojama pagal šiuo įsakymu patvirtintus žemės verčių zonų žemėlapius

Įsakymas įsigalioja 2023 01 01.

Dokumentą skaitykite čia.


Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

29 straipsnis. Turto konfiskavimas;

53 straipsnis. Reikalavimų dėl sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų pažeidimas;

571 straipsnis. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

134 straipsnis. Žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarkos, loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių, azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas;

221 straipsnis. Statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas;

222 straipsnis. Konfidencialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimas;

226 straipsnis. Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba neteisėtas daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų;

2481 straipsnis. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas (papildyta šiuo straipsniu nuo 2023 01 01);

256 straipsnis. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas;

572 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų teismingumas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai;

597 straipsnis. Administracinis sulaikymas;

608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas;

624 straipsnis. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys ir forma;

627 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą;

630 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas teisme;

632 straipsnis. Teismo posėdžio tvarka;

647 straipsnis. Apeliacinio skundo turinys ir forma;

661 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių;

662 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo.

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2019 06 20, Identifikacinis kodas 2019-09939.

TAR, 2022 07 15, Identifikacinis kodas 2022-15566.

TAR, 2022 12 08, Identifikacinis kodas 2022-25034.

TAR, 2022 11 15, Identifikacinis kodas 2022-22952.

TAR, 2021 09 17, Identifikacinis kodas 2021-19625.

TAR, 2021 11 12, Identifikacinis kodas 2021-23519.

TAR, 2022 10 19, Identifikacinis kodas 2022-21204.

TAR, 2022 10 05, Identifikacinis kodas 2022-20331.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25123.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pataria, kaip elgtis, kai nuomos sutarties terminas artėja prie pabaigos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 12 15.


Dėl gamtinių dujų ir elektros energijos tarifų nuo 2023 m. sausio 1 d.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2022 12 12.

Energetikos ministerijos Informacija, 2022 12 14.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimą, ar saugu valgyti šokoladą, kuris yra pabalęs

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacija, 2022 12 18.


Nuo 2024 m. gruodžio 28 d. Europos Sąjungoje parduodamiems nešiojamiems įrenginiams bus privaloma standartinė USB-C jungtis

Tai reiškia, kad nešiojamų įrenginių gamintojai, importuotojai ir platintojai privalės į ES rinką teikti tik tokius įrenginius, kurie visiškai atitiks direktyvoje nurodytus USB-C jungties, kabelių ir įkrovimo standartus, o ES vartotojai galės didelę dalį savo turimų nešiojamųjų elektronikos įrenginių įkrauti naudodami tą patį įkroviklį.

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2022 12 12.


Jau priimamos paraiškos subsidijoms juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatams atnaujinti

Paraiškos bus priimamos iki 2023 m. gruodžio 16 d. arba tol, kol pakaks skirtų lėšų paramai.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 12 16.