„Teisės aktų žinios”, 2022 m. birželio 20 – 26 d., Nr. 25

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba patvirtino Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos gaires, kuriose pateikti atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami finansinių ataskaitų rinkiniai kokybės stebėsenai 2022 metais

2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai bus atrenkamos mažų įmonių kategoriją atitinkančių uždarų akcinių bendrovių, kurios veikia apdirbamosios gamybos, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2022 06 21.


Darbas

Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 21.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 07 29 įsakymas Nr. V-334 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 20, Identifikacinis kodas 2022-13218.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad pagrindinė kreipimųsi į darbo ginčų komisiją priežastis, nekinta: tai prašymai išieškoti  nesumokėtą darbo užmokestį

Prašymų išnagrinėti ginčus daugiausia gauta iš transporto ir saugojimo bei – atitinkamai – statybos sektoriaus įmonių. Kiti prašymai – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 06 20.


Pakeistas Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įstatymo nauja redakcija įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 01 06, Identifikacinis kodas 2022-00169.


Dokumentų valdymas

Pakeisti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo straipsniai ir priedas:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

5 straipsnis. Subjektai, vykdantys dokumentų ir archyvų valstybinį administravimą;

8 straipsnis. Valstybės archyvų mokamos paslaugos;

10 straipsnis. Dokumentų valdymo organizavimas;

15 straipsnis. Dokumentų perdavimas valstybės archyvams saugoti;

16 straipsnis. Likviduojamų ar reorganizuojamų įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimas;

20 straipsnis. Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teisės ribojimas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI Europos sąjungos teisės aktai.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 27, Identifikacinis kodas 2022-11318.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 ir 17 straipsniai

1. Pakeistas 4 straipsnio 2 dalies 1 punktas:

„4 straipsnis. Nuolatinis Lietuvos gyventojas

1. Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas:

1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba

2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba

3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, arba

4) fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, jei šio straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotar­pio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, arba

5) fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 punkto kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

2. Fizinis asmuo, nors ir atitinkantis šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktų nuostatas, nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jei jis yra:

1) užsienio valstybės diplomatas, pagal tarptautinę teisę specialų statusą turinčio subjekto ar kito subjekto, su kuriuo Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, akredituotas narys, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys, – ne Lietuvos Respublikos pilietis taip pat kartu su minėtų atstovybių nariais gyvenantys akredituoti šeimos nariai, jeigu šių atstovybių nariai ar kartu gyvenantys jų šeimos nariai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje), arba

…”

2. Papildyta 17 straipsnio 1 dalis 59 punktu:

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

59) pagal tarptautinę teisę specialų statusą turinčio subjekto ar kito subjekto, su kuriuo Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, akredituoto nario, jeigu jis nėra Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis gyventojas, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos už darbą šioje atstovybėje.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 04 06, Identifikacinis kodas 2022-07159.


Nuo 2025 m. sausio 1 d. lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme 2 straipsnio 3 dalyje, be to, jos privalės turėti Juridinių asmenų registro suteiktą žymą „nevyriausybinė organizacija“.

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, daugiabučių namų savininkų ir kitos paskirties pastatų bendrijos bei kitos organizacijos nuo 2025 m. sausio 1 d. neteks teisės kaip paramą gauti lėšas, atitinkančias iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 06 20.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pkeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 21, Identifikacinis kodas 2022-13309.


Nekilnojamojo turto mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 7 straipsniai:

6 straipsnis. Mokesčio tarifai;

7 straipsnis. Mokesčio lengvatos.

Pakeitimai įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. ir jų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 15, Identifikacinis kodas 2021-25843.


Pelno mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 383 straipsnis:

383 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Pakeitimai įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. ir yra taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 15, Identifikacinis kodas 2021-25844.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. VA-26 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2022 06 30.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2014 05 02 įsakymo Nr. VA-26 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2021 12 23, Identifikacinis kodas 2021-26701.


SoDra

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnis

„8 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklių indeksavimas

1. Kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos bazinės pensijos, ir apskaitos vieneto vertės dydžiai, išskyrus našlių pensijos bazinį dydį, lygų vienišo asmens išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymą, dydžiui, apskaitos vieneto vertės ir našlių pensijos bazinis dydžiai, kurie taikomi skiriant ir mokant šiame įstatyme nustatytų rūšių pensijas, indeksuojami pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą indeksavimo koeficientą (toliau – IK). IK išreiškiamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

6. IK apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. IK ir pagal jį indeksuoti bazinės pensijos, apskaitos vieneto vertės ir našlių pensijos bazinis dydžiai euro cento tikslumu tvirtinami atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 06 09, Identifikacinis kodas 2021-13159.


Pakeisti Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai, patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2012 06 22 įsakymas Nr. V-303 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 23, Identifikacinis kodas 2022-13461.

TAR, 2022 06 23, Identifikacinis kodas 2022-13464.


Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 06 14 nutarimas Nr. 647 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 23, Identifikacinis kodas 2022-13433.


Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, 10 punktas:

„10. Minimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai išmokos dydžiui nustatyti apskaičiuojamas 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti ligos išmoką atsiradimo dienos, dydį, o motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokoms išmokų dydžiui nustatyti – 6 bazinių socialinių išmokų, galiojusių praeitą ketvirtį iki teisės gauti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydį dalijant iš teisės į atitinkamą išmoką atsiradimo metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Jeigu per praeitą ketvirtį iki teisės gauti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos galiojęs bazinės socialinės išmokos dydis keitėsi, apskaičiuojant minimalų dienos kompensuojamąjį uždarbį motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiui nustatyti, taikomas paskutinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinės socialinės išmokos dydis.

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 23, Identifikacinis kodas 2022-13436.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir papildyta II grupė 341 punktu:

„341. Nacionalinė sporto agentūra“.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 04 24 nutarimas Nr. 358 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 04 28, Identifikacinis kodas 2022-08740.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kviečia pirkimų specialistus susipažinti su Virtualios atestacijos sistema ir išbandyti atnaujintą bandomąjį egzaminą

Pirkimų specialistų atestavimo pradžia – š. m. liepos 1 d. Reikalavimas turėti bent vieną atestuotą pirkimų specialistą įsigalios nuo 2023 01 01. VPT primena, kad pirkimų organizatoriams, vykdantiems mažos vertės pirkimus, nėra numatyta pareiga turėti viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą. Šio pažymėjimo reikia tik tuomet, kai pirkimą vykdo komisija, bet ir tokiu atveju pažymėjimą turi turėti ne visi komisijos nariai, o bent vienas iš jų.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 06 21.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

LR finansų ministras patvirtino 30-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Mineraliniai ištekliai“

Įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius;

Dokumentą skaitykite čia.


Kiti

Teikiant duomenis Į Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemį (JANGIS) Registrų centras išskiria tris šiuo metu duomenų teikėjams aktualiausius klausimus

Duomenis apie savo naudos gavėjus į JANGIS turi pateikti verslas ir pelno nesiekiančios organizacijos (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė).

Registrų centro informacija, 2022 06 22.


Paskelbtas antrasis kvietimas mažos apimties projektams finansuoti iš Inovacijų fondo

Parama yra teikiama projektams, kurie pristato inovacijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pritaikomas daug energijos sunaudojančioje pramonėje (pavyzdžiui, cemento, trąšų, plieno gamybos ir pan.) arba kaupiančias energiją. Gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto vertės. Įmonės, viešosios įstaigos ir tarptautinės organizacijos, kuriančios naujas technologijas, gali teikti paraiškas iki rugpjūčio 31 d.

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 06 21.


Aktualu nuo liepos į komandiruotes vykstantiems darbuotojams – skaidresnė dienpinigių mokėjimo tvarka:

- dienpinigių dydžiai negalės būti nustatomi darbo sutartyse;

- darbdaviui atsiranda prievolė prieš nustatant konkrečius dienpinigių dydžius ir kriterijus informuoti ir konsultuotis su darbuotojų atstovais;

- nustatoma, kad neišmokėta dienpinigių už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas dalis turės būti mokama kartu su darbo užmokesčiu pagal nustatytą darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir terminus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 06 23.


Nuo liepos 1 d. didėja minimalios tėvystės, motinystės ar vaiko priežiūros išmokos

Nuo liepos 1 d. šios išmokos sudarys 276 eurus, Iki liepos 1 d. minimalios priskaičiuotos išmokos buvo 252 eurai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 06 22.


Pakeisti LR civilinio kodekso Trečiosios knygos ŠEIMOS TEISĖ straipsniai:

3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teisę įvaikinti;

3.224 straipsnis. Įvaikinimas asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

3.246 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo atleidimas ir nušalinimas nuo pareigų;

3.250 straipsnis. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas;

3.253 straipsnis. Vaiko laikinoji globa (rūpyba);

3.2541 straipsnis. Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą;

3.261 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje;

3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas;

3.264 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimas;

3.268 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarka;

3.269 straipsnis. Asmenys, kurie gali būti skiriami vaiko globėju (rūpintoju);

3.2761 straipsnis. Vaikų globos (rūpybos) apskaita.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

LR civilinio kodekso Trečioji knyga ŠEIMOS TEISĖ su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2022 01 04, Identifikacinis kodas 2022-00070.