„Teisės aktų žinios”, 2022 m., birželio 13 – 19 d., Nr. 24

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Pakeitimai taikomi tikslinant 2022 metų ir rengiant vėlesnių metų programų sąmatas.

LR finansų ministro 2018 05 31 įsakymas Nr. 1K-206 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12745.


Darbas

Pakeistas Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir Aprašo 1 priedo 4 dalis papildyta nauja eilute

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 17.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 03 02 įsakymas Nr. V-130 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 16, Identifikacinis kodas 2022-12895.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Pakeitimai taikomi pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos 2022 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

LR finansų ministro 2012 02 07 įsakymas Nr. 1K-046 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12760.


Labdara ir parama

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

(Pakeistas nurodytas įsakymas ir jis išdėstytas nauja redakcija (Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 05 versija ir Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 06 versija nekeičiamos, Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos)

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 10 įsakymas Nr. V-103 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12762.


Gyventojų skirtą pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams VMI pradės pervesti gerokai anksčiau – jau liepos mėn.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 06 16.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 06 15.


Mokesčių administravimas

VMI rekomenduoja įmonėms peržiūrėti prekių atsargas

Įvertinus PVM mokėtojų finansinės atskaitomybės dokumentuose teikiamus duomenis, 43 proc. atvejų klientų nurodyti atsargų rodikliai kelia pagrįstų klausimų dėl galimų jų neatitikimų.

Įmones (pirmiausia, deklaravusias kurią nors iš prekybos veiklų) netrukus pasieks VMI klausimynai, kurie padės pasitikrinti, ar tai, kas buvo nurodyta finansinės atskaitomybės dokumentuose, išties atitinka tikrovę.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 06 16.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 11 30 nutarimas Nr. 972 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 16, Identifikacinis kodas 2022-12897.


SoDra

Gyventojai, gavę „Sodros“ pranešimus apie įtraukimą į pensijų kaupimą arba anksčiau sustabdytų įmokų atnaujinimą, iki birželio 30 d. turi apsispręsti, ar nori dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime

Gyventojai, kuriems siūloma atnaujinti įmokas, taip pat gali apsispręsti nieko nedaryti ir tuomet nuo liepos 1 d. jų įmokų pervedimas bus atnaujintas automatiškai.

„Sodros“ informacija, 2022 06 14.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2022 06 15 ir taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius;

LR finansų ministro 2007 12 28 įsakymo Nr. 1K-388 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12746.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2007 12 19 įsakymas Nr. 1K-378 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12748.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1K-058 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Pakeitimai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 02 08 įsakymas Nr. 1K-058 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12756.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris iki pakeitimų įsigaliojimo dienos buvo užregistruotas apskaitoje simboline verte, įsigaliojus šiems pakeitimams įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registruojamas pagal šiuo įsakymu patvirtinto 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 28 punkto nuostatas įvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Nauja LR finansų ministro įsakymo redakcija taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 12 08 įsakymas Nr. 1K-174 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12751.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Nematerialusis turtas, kuris iki pakeitimų įsigaliojimo dienos apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, įsigaliojus šiems pakeitimams įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nematerialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto nematerialiojo turto registruojamas tikrąja verte įvertintas nematerialusis turtas.

Nauja LR finansų ministro įsakymo redakcija taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 07 16 įsakymas Nr. 1K-238 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12752.


Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 15.

Biologinio turto grupės vienetai, kurie iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu buvo įvertinti ir finansinėse ataskaitose rodomi įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, įsigaliojus šiems pakeitimams, finansinėse ataskaitose ir toliau gali būti rodomi įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Nauja LR finansų ministro įsakymo redakcija taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

LR finansų ministro 2008 07 10 įsakymo Nr. 1K-233 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 06 14, Identifikacinis kodas 2022-12757.


Kiti

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nustatė, kad keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (ES/EEE) lietuviai, už tarptautinį tarptinklinį ryšį paslaugas mokės kaip namuose – Lietuvoje

Siekiant elektroninių ryšių paslaugų tarifų tvarumo galimybė taikyti papildomus mokesčius tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugoms (angl. „roaming“) nustatyta tik vienam Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriui – UAB „Teledemai“.

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2022 06 17.


Specialistai primena, kad mišką ar kitą gamtos kampelį reikia tausoti, tinkamai jame elgtis bei dalijasi patarimais, kaip poilsiauti atsakingai

Aplinkos ministerijos informacija, 2022 06 17.