Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai

2013 09 11, Nr. V-356, Žin., 2013 09 18, Nr. 98-4885 (atnaujinta 2021 06 01)