LRV nutarimas

Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo

2006 05 05, Nr. 432, Žin., 2006 05 11, Nr. 51-1892