Temos Archyvai: Mokesčių administravimas

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Mokesčių administravimo įstatymas

2004 04 13, Nr. IX-2112, Žin., 2004 04 28, Nr. 63-2243, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo

2004 04 28, Nr. 482, Žin., 2004 04 30, Nr. 69-2393 (atnaujinta 2017 01 20)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo

2004 09 02, Nr. 1119, Žin., 2004 09 07, Nr. 136-4946

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo

1997 07 29, nr. 110, Žin., 1997 09 24, Nr. 87-2212

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo

1998 11 17, Nr. 268, Žin., 1998 11 25, Nr. 103-2854 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo

2002 02 25, Nr. 51, Žin., 2002 03 01, Nr. 22-841

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Sprendimų mokestiniuose ginčuose apskundimo ekonominio tikslingumo kriterijų patvirtinimo

2003 01 22, Nr. 1K-014, Žin., 2003 01 29, Nr. 10-367 (atnaujinta 2015 10 09)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

2004 05 14, Nr. 1K-188, Žin., 2004 05 20, Nr. 82-2971 (atnaujinta 2017 06 14)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių patvirtinimo

2004 05 24, Nr. 1K-199, Žin., 2004 05 28, Nr. 86-3140

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2004 06 21, Nr. 1K-241, Žin., 2004 06 29, Nr. 100-3726 (atnaujinta 2019 01 05)

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašo patvirtinimo

2002 05 17, Nr. 127, Žin., 2002 05 24, Nr. 52-2040 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biu­džetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo

2003 02 26, Nr. V-57/1B-160, Žin., 2003 03 05, Nr. 23-982 (atnaujinta 2019 02 14)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo

2003 11 18, Nr. V-298, Žin., 2003 11 28, Nr. 112-5053 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu

2004 04 30, Nr. VA-83, Žin., 2004 05 05, Nr. 75-2619

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl dokumentų paėmimo taisyklių ir dokumentų poėmio akto FR0707 formos tvirtinimo

2004 05 03, Nr. VA-85, Žin., 2004 05 08, Nr. 77-2704

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo

2004 05 05, Nr. VA-87, Žin., 2004 05 14, Nr. 80-2876 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2004 05 10, Nr. VA-90, Žin., 2004 05 13, Nr. 79-2826 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo

2004 05 12, Nr. VA-92, Žin., 2004 05 18, Nr. 81-2925 (atnaujinta 2017 02 08)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2004 05 13, Nr. VA-93, Žin., 2004 05 20, Nr. 82-2978 (atnaujinta 2018 05 29)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiš­kinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 formos jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2004 05 21, Nr. VA-102, Žin., 2004 05 28, Nr. 86-3155 (atnaujinta 2017 10 11)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių patvirtinimo

2004 05 24, Nr. VA-103, Žin., 2004 05 28, Nr. 86-3156

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo

2004 05 28, Nr. VA-108, Žin., 2004 06 03, Nr. 88-3258 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo

2004 06 23, Nr. VA-128, Žin., 2004 07 10, Nr. 107-4025 (atnaujinta 2018 06 07)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2004 07 09, Nr. VA-132, Žin., 2004 07 15, Nr. 109-4114 (atnaujinta 2017 11 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo

2004 07 09, Nr. VA-135, Žin., 2004 07 15, Nr. 109-4117 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių patvirtinimo

2004 07 26, Nr. VA-144, Žin., 2004 07 31, Nr. 118-4408

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo

2004 07 29, Nr. VA-147, Žin., 2004 08 07, Nr. 124-4505 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo

2004 09 08, Nr. VA-160, Žin., 2004 09 14, Nr. 138-5054

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2004 10 29, Nr. VA-172, Žin., 2004 11 04, Nr. 160-5867 (atnaujinta 2016 10 01)

Skaityti toliau…

Mokestinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas

Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo

2004 11 25, Nr. 1-14, Žin., 2004 11 30, Nr. 172-6373

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)

2004 12 07, Nr. VA-186, Žin., 2004 12 16, Nr. 180-6689 (atnaujinta 2019 01 31)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo

2004 12 20, Nr. VA-193, Žin., 2005 01 04, Nr. 1-10 (atnaujinta 2019 01 30)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimo formos patvirtinimo

2004 12 23, Nr. VA-202, Žin., 2004 12 27, Nr. 185-6881(atnaujinta 2017 06 02)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl kompleksinių ir teminių patikrinimų bei operatyvių patikrinimų rūšių klasifikatorių patvirtinimo

2004 12 23, Nr. VA-203, Žin., 2004 12 29, Nr. 186-6958 (atnaujinta 2016 11 26)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo

2004 12 30, Nr. VA-210, Žin., 2005 01 06, Nr. 2-28 (atnaujinta 2019 02 06)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Išieškotų mokestinių nepriemokų įskaitymo taisyklių patvirtinimo

2005 02 15, Nr. VA-21, Žin., 2005 02 22, Nr. 25-820

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl notarų nuolat teikiamų duomenų perdavimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2005 05 13, Nr. VA-46, Žin., 2005 06 07, Nr. 71-2580, įsigalioja 2005 06 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją

2006 01 30, Nr. VA-6, Žin., 2006 02 09, Nr. 16-570 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo

2007 03 28, Nr. VA-25, Žin., 2007 04 03, Nr. 38-1433 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo

2007 10 09, Nr. VA-66, Žin., 2007 10 13, Nr. 106-4364 (atnaujinta 2017 12 30)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo

2007 12 17, Nr. VA-77, Žin., 2007 12 29, Nr. 138-5700 (atnaujinta 2018 05 15)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2008 12 18, Nr. VA-65, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5972 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2008 12 18, Nr. VA-66, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5973

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2008 12 18, Nr. VA-67, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5975

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo

2010 07 21, Nr. VA-83, Žin., 2010 07 29, Nr. 90-4800 (atnaujinta 2018 01 17)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo

2011 10 19, Nr. VA-105, Žin., 2011 10 25, Nr. 128-6080 (atnaujinta 2017 07 25)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo

2011 10 21, Nr. VA-106, Žin., 2011 10 27, Nr. 129-6145

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas FR0611 formos ir jos papildomo lapo FR0611P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

2012 09 21, Nr. VA-85, Žin., 2012 09 28, Nr. 112-5696

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2012 10 11, Nr. VA-92, Žin., 2012 10 17, Nr. 120-6058 (atnaujinta 2018 12 15)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo

2012 12 31, Nr. VA-120, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-72 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklių ir Mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva formos formos FR1119 patvirtinimo

2013 01 07, Nr. VA-1, Žin., 2013 01 12, Nr. 4-160 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo

2015 12 17, Nr. VA-114, TAR, 2015 12 21, Nr. 2015-20050 (atnaujinta 2016 11 20)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo

2015 12 21, Nr. VA-117, TAR, 2015 12 22, Nr. 2015-20180, įsigalioja 2016 01 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo

2016 09 28, Nr. VA-119, TAR, 2016 09 28, Nr. 2016-24134 (atnaujinta 2019 01 11)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl formos FR1121 patvirtinimo

2018 02 23, Nr. VA-17, TAR, 2018 02 23, Identifikacinis kodas 2018-02904

Skaityti toliau…