Temos Archyvai: Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

2002 03 05, Nr. IX-751, Žin., 2002 04 05, Nr. 35-1271, įsigalioja 2002 07 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos komentaras

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo

2001 05 15, Nr. 558, Žin., 2001 05 18, Nr. 42-1463 (atnaujinta 2016 06 11)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo

2002 06 12, Nr. 861, Žin., 2002 06 19, Nr. 60-2429, įsigalioja 2002 07 01 (atnaujinta 2020 03 27)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims

2002 06 13, Nr. 899, Žin., 2002 06 19, Nr. 60-2460, įsigalioja 2002 07 01 (atnaujinta 2015 08 11)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti

2002 06 13, Nr. 900, Žin., 2002 06 19, Nr. 60-2461 (atnaujinta 2019 08 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašo patvirtinimo

2004 03 24, Nr. 330, Žin., 2004 03 27, Nr. 46-1523, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2016 11 24)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu

2004 04 16, Nr. 438, Žin., 2004 04 21, Nr. 58-2048, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2018 06 02)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo

2004 04 16, Nr. 439, Žin., 2004 04 21, Nr. 58-2049, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2019 03 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui

2004 04 16, Nr. 442, Žin., 2004 04 21, Nr. 58-2052, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo

2002 06 21, Nr. 189, Žin., 2002 06 28, Nr. 65-2687, įsigalioja 2002 07 01 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo

2002 07 03, Nr. 216, Žin., 2002 07 10, Nr. 70-2921 (atnaujinta 2015 08 25)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo

2002 07 04, Nr. 221, Žin., 2002 07 10, Nr. 70-2925 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašo

2004 02 27, Nr. 3D-80, Žin., 2004 03 02, Nr. 33-1077, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2015 02 13)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo

2004 03 02, Nr. 1K-065, Žin., 2004 03 06, Nr. 35-1153

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo

2004 03 02, Nr. 1K-066, Žin., 2004 03 06, Nr. 35-1154, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo           

2004 03 02, Nr. 1K-069, Žin., 2004 03 06, Nr. 35-1157, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų prekėms ir paslaugoms, apmokamoms iš PHARE lėšų, taikymo tvarkos patvirtinimo

2004 03 22, Nr. 1K-088, Žin., 2004 03 27, Nr. 46-1534, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo

2004 03 31, Nr. 1K-107, Žin., 2004 04 07, Nr. 51-1704, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklių patvirtinimo

2004 03 31, Nr. 1K-108, Žin., 2004 04 07, Nr. 51-1705, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl pirkimo ir (arba) importo PVM dalies, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat su šiuo turtu susijusias kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinimo

2004 04 08, Nr. 1K-112, Žin., 2004 04 10, Nr. 53-1823, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM už atgabentas iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų prekes, kurių gabenimas baigiasi kitoje valstybėje narėje, grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklių patvirtinimo

2004 04 14, Nr. 1K-124, Žin., 2004 04 21, Nr. 58-2075, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisyklių patvirtinimo

2004 06 02, Nr. 1K-207, Žin., 2004 06 10, Nr. 92-3372

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigos įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2006 01 20, Nr. 1K-030, Žin., 2006 01 26, Nr. 10-384, įsigalioja 2006 03 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti sandoriai ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais sandoriais, sąrašo patvirtinimo

2009 12 24, Nr. 1K-471, Žin., 2009 12 30, Nr. 156-7047, įsigalioja 2010 01 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apribojimų taikymo atskirų užsienio valstybių apmokestinamiesiems asmenims

2011 01 10, Nr. 1K-003, Žin., 2011 01 13, Nr. 5-167

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo

2002 06 06, Nr. 147, Žin., 2002 06 14, Nr. 58-2388, (atnaujinta 2019 07 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Įregistravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išre­gistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju taisyklių

2002 06 26, Nr. 178, Žin., 2002 06 29, Nr. 66-2744

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį

2002 11 25, Nr. 339, Žin., 2002 12 04, Nr. 115-5179 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl su Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2002 12 23, Nr. 369, Žin., 2002 12 31, Nr. 126-5745 (atnaujinta 2015 08 22)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2003 05 06, Nr. V-140, Žin., 2003 05 14, Nr. 47-2093 (atnaujinta 2016 10 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios pridėtinės vertės mokesčiu apmo­kestinamai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklių, suderinimo sprendimo formos ir įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo pildymo taisyklių

2004 02 23, Nr. VA-19, Žin., 2004 02 28, Nr. 32-1042, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pasirinkimo skaičiuoti Pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklių patvirtinimo

2004 03 01, Nr. VA-26, Žin., 2004 03 04, Nr. 34-1124, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2015 08 13)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 straipsnyje nustatytų registravimo bei apskaitos tvarkymo reikalavimų prekėms, išvežtoms į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytoms / atgabentoms iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimo

2004 03 01, Nr. VA-27, Žin., 2004 03 11, Nr. 38-1261, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2004 03 01, Nr. VA-29, Žin., 2004 03 27, Nr. 46-1545, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Prekių tiekimo vietos pasirinkimo taisyklių patvirtinimo

2004 03 05, Nr. VA-30, Žin., 2004 03 11, Nr. 38-1262, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo  schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo

2004 03 10, Nr. VA-32, Žin., 2004 03 16, Nr. 40-1318, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo

2004 03 12, Nr. VA-34, Žin., 2004 03 23, Nr. 43-1427, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę

2004 04 02, Nr. VA-41, Žin., 2004 04 07, Nr. 51-1706, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo

2004 04 06, Nr. VA-44, Žin., 2004 04 16, Nr. 55-1922, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2016 05 26)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo

2004 04 08, Nr. VA-47, Žin., 2004 04 16, Nr. 55-1925, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį

2004 04 09, Nr. VA-49, Žin., 2004 04 23, Nr. 59-2100, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinimai 2017 11 29 ir 2018 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2004 04 21, Nr. VA-55, Žin., 2004 04 23, Nr. 59-2102, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2017 06 14)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo

2004 04 21, Nr. VA-57, Žin., 2004 04 29, Nr. 65-2329, įsigalioja 2004 05 01

Skaityti toliau…

Muitinės departamento direktoriaus ir VMI viršininko įsakymas

Dėl Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo

2004 04 29, Nr. 1B-439/VA-71, Žin., 2004 04 30, Nr. 70-2476 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų

2004 05 20, Nr. VA-99, Žin., 2004 05 25, Nr. 84-3071 (Neteko galios 2020 01 07)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys

2004 07 08, Nr. VA-130, Žin., 2004 07 15, Nr. 109-4113

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2004 07 29, Nr. VA-146, Žin., 2004 08 05, Nr. 122-4484

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo

2010 01 05, Nr. VA-1, Žin., 2010 01 09, Nr. 3-142 (atnaujinta 2016 07 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo

2012 02 27, Nr. VA-23, Žin., 2012 03 03, Nr. 27-1251

Skaityti toliau…

VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo

2012 10 15, Nr. VA-94/1B-785, Žin., 2012 10 20, Nr. 122-6175 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo

2013 09 27, Nr. VA-56, Žin., 2013 10 01, Nr. 103-5095 (atnaujinta 2018 09 06)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos

2014 03 17, Nr. VA-15, TAR, 2014 03 17, Nr. 2014-3121

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Fizinių asmenų įregistravimo Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/ išregistra­vimo iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema

2014 05 02, Nr. VA-26, TAR, 2014 05 02, Nr. 2014-5006

Skaityti toliau…